Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politické dějiny ČR a Evropy

5. 4. 2006

Pravěk

1mil př nl -7 tis p.n.l. Doba: kamenna, bronzova, železna, římská(ne na nasem uzemi).

 

Doba kamenná:
Paleolit:starsi doba kamenna , Neolit-mladší doba kamenná.

 

Paleolit:

1)Člověk vzpřímeny:Homo erectus: nalezen u Přezletic u Prahy. Skupiny sběračů plodin a lovci, nastroje z kamene, žili v jeskyních

 

2)Člověk neandrtálský: výroba nastroju a zbraní-drásadla, pěstní klíny z kamene, v tlupach, lov velkých zvířat, znali ohen, žili v jeskyních, pod skalními prevysy, i v chatrčích, pohřbívali sve mrtvé. Nalez: v německu udolí neandrtalu u Dusseldorfu. V čr v moravskem krasu, jeskyně šipka.

 

3)Člověk moudrý: homo sapiens

rozvoj kultury, organizovaný lov zvěře, lovci mamutů a sobů, kopí a oštěpy(hroty z kostí, vršky z kamene). Vyroba z kamene-jemnější techniky. V osadách, více chat, duchovní život-> výtvarné u mění. Nalezy v CR: Dolní Věstonice, Pavlov(Palava). Jeskyně býčí skála, jeskyně moravského krasu.

Vestonicka venuse:10 cm vysoká soška ženy. Stára asi 20 tis.let(špička mamutího rohu).

Konec období: oteplování, krajina¨pomalu do dnešního stavu.

 

Neolit:

Přichází zěmědělský lid z východu, pěstuje obilí, chov zvírat, domestikace. Vláda: matriarchát. Pohrbívaní do země, na hrobech mohyly->mohylova kultura, žárové pohřbívání, popel v keramických nádobách->popelnicová pole->kultura popelových polí. Nástroje: kamenné, broušené, vrtané, jednoduché oradlo, táhlo dobytek, nezdobená keramika, zdobená-vpichování do hlíny. Nalez v cr: Bylany u Ceskeho Brodu(tam bydli kristinka->J) Mohelnice u Zabrehu na Morave.

Patriarchat->vznik rodových společenství, obyvatelstvo rozdeleno do vrstev.

Keramika: kanelovaná-zvoncové poháry, snurove(?).

 

Doba bronzová:

Zakladní zlom: doba kovu, měkká měd, slitina měci a cinu->bronz. Uněticka kultura: nalezy v cr: Unetice u Prahy.

 

Doba železná:

Těžba železa od 7.st. př. .n.l. Halstatská doba:700-400 př.n..l. Keltové-kolem roku 400 př.n.l. , nejznámější bojové, římane podle nich nazvali cechy->bohemia., dokonalejsi zpracovaní železa.

Laténská doba:Keltové: keltská oppida, V čr: Zavist u Prahy, Stradonice u Berouna, ražení mincí_duhovky, hrnčířský kruh-výroba hliněných nadob. Rodova aristokracie, knězí-druidi. Zemědělci, chov dobytka, zelezna radlice->pluh-orpa pudy.

 

Germáni: v CR kmen Markomanů v čele s Marobudem, na Slovensku kmen Kvádů. Zemědělci a pastevci, šperky, bohate zdobene,město marobudun-zal.marobudem.

 

Rímané-doba římská

V čr pouze jižní oblast-u Bušova,  na Slovensku-Devin-doklad bojů s římany-tesaný latinský napis na skale pod trencinskym hradem 179-180 n.l.

 

 

 

 

Stehování národů:
V čr příchod slovanů-žili v zakarpatí, pronikli az do oblasti zapadni evropy. Rozdelení: zapadní(čech od severu), vychodní(rusko), jižní(balkan), v čr u rek-ohre, labe, vltava, morava, svratka dyje.

Obydlí: nevelké dřevěné příbytky, chov dobytka, obdělávaní pudy, osev obilí. Tažný dobytek.

 

Starověk:

Kolem roku 550 n.l. kočovníci z asie-Avaři. Podrobili si slovany->do vojska(předvoj). Avarská kultura-slovinsko.

 

Středověk:

Francká říše-francké kmeny, panství od atlantiku až po šumavu, český les, kmenové svazy, v čele nej. Bojovník a zaroven vladce svazu.¨

Samo: Francký kupec, vybrán slovany jako vrchní náčelník, R. 631 n. .l. bitva u Vogatisburgu, pod vedenim sama se Slovane zbavili nadvlady franku a Avarů. ->samova říše:

 

Samova říše: 623-658 n.l.

Zapadoslovanský kmenový vaz, centrum pravdepodobne na jižní morave. Opevnena Hradiště s kamennými hradbami a valy a vodním příkopem na vyvýšeninách nebo u řek. Rozpad říše po sámově smrti, více než 150 let je uzemí beze správy.

 

Velkomoravská říše(833):

Na dolním toku Moravy. Zakladem byla 2 knížectví-moravké(Mojmírovi) a nitranské(kníže Pribina). Mojmirovci: Mojmír I(830-846), schopný panovník, přijak křest v pravoslavném Pasově. 833- konflikt Mojmíra s nitranksym knížetem pribinou-připojeno uzemí nitry, Pribina ve vyhnanství.

Rastislav(846-870): Utoky ze zapadu-rozpinavost Franků, příjem křestanství, žádost k byzantskému císaři Michalu III o vyslání křesťanko misie -> 836 příchod Konstantina a Metoděje-bratři z makedonské soluně. Přínos: slovanská liturgie + výchova knězí, staroslověnština->jazykem bohoslužeb, 1.slov.jazyk-hlaholice-na zaklade recke abecedy , později se jednodussi cyrilice stala zakladem pro azbuku.

 

Svatopluk(870-894):

Postupně se zbavoval Franků za slib odvádění tributu-poplatek za mír. Sjednocení země, boj o hegemonii v čechách, podporoval přemyslovského knížete Bořivoje.

 

Mojmír(894-904): Kolem roku 906 zanik říše a rozpad na menší celky a nová centra. Nalezy v čr: Stare město u Uh. Hradiště, Mikulčice u Hodonina-sídlo rastislava, knížecí palac, 12 kostelů(baziliky a rotundy), valy, udajne centrum velkomor.říše. Na slov: Bratislava, Nitra, Děvin,

 

Český stát pod vladou přemyslovců:

-Bořivojovo knížectví: Cechy součásti velke moravy, zastupce Svatoplukuv a zaroven spravce uzemi čechy. Prijal s manzelkou ludmilou krest od Metoděje, 1.křestanksky kostel-Levý hradec. Prenesl sídlo do Prahy –dnesní opevnění, zarodek budoucího Pražského kradu, kostelík panny marie. Jeho synové Spitihněv a Vratislav. Spytihněv: Založil rotundu Petra a Pavla na Hrade Budči. Vratislav založil chrám Sv. Jiří na pr. Hradu.

Václav:

Boj křestanství s pohanstvím. 921 zavražděna Ludmila.=mučednická smrt. Mír s Jindřichem I.Ptáčníkem, ubránil svrchovanost státu proti Němcum=Václav symbolem č. státnosti. Založil kostel sv. Vita na pr.hrade. Spor s bratrem Boleslavem 935 spiknutí proti Vaclavovi, před vchodem do chrámu ve Stare Boleslavi Vaclav zavražděn->prohlášen za světce->vznik svatováclavského kultu->patronem č. země.

 

Boleslav I Ukrutný: Bitva na řece lechu u Augsburku, poražen Madary.

Boleslav II Pobožný:

Dokončeno sjednocení země, upevnění knížecí moci. 937 založil biskupství v Praze, 1. biskup SV. Dětmar, , pak slavnikovec Vojtěch. 995 vyvražděni Slavníkovci-(téměř rovnocenný knížecí rod pro přemyslovce, nebezpečný soupeř, patril jim severovýchod, vychod a část jihu země, ražba vlastních mincí, měli samostatné vojsko.)

Boleslav založil Hrad v Mladé Boleslavi.

 

Boleslav III. Ryšavý:

-Neschopný a krutý, vyhnán z čech, zasahem polského Boleslava Chrabrého –syna knížete měška a doubravy, dcery Boleslava II. Mocenské boje mezi syny Boleslava III Jaromíra a Oldřicha. Oldřich po r. 1030 založil sázavský klášter.

 

Břetislav I.:

Schopný vladce a bojovník, nový rozmach státu, dovrsení centralizace moci. Unesl z kláštera svou nastavajici Gitu=Jitku(/pověst Bretislav a Jitka). Prevezl z polska do prahy ostatky sv Vojtecha, morava rozdelena do 3 knížectví(olomoucké, Znojemské, x).

1054/55 ustanoveno stařešinské právo: vladcem čech vždy nejstarší příslušník přemyslovské dynastie, ale nodedrzen.Po Břetislavovi 150 let bojů o trůn, zasahy něm. Panovníku.

 

Vratislav II:

Druhorozený syn Břetislava. Spojenec císaře Jindřicha IV v bojích o inventuru s papežem řehořem VII při dobívání říma->1085 za to královský titul, pouze pro svou osobu.

Vladislav II:

2.český král, učast v 2.křížové výpravě 1147, za pomoci něm.cisari Fridrichu I barbarossovi (rudovous) při dobívání milána-> královský titul r 1158. Stavba kamenného mostu přes Vltavu(Juditin most), strahovský kláster.

¨

Románská kultura

České románské umění = středověká vzdělanost a kultura Velké Moravy. Kostely a kruhové rotundy: rotunda sv. Víta na Pražském hradě, sv. Kříže v Konviktské ulici, sv. Klimenta na Levém Hradci, sv. Petra na Budči, sv. Jiří na Řípu, sv. Martina na Vyšehradě, sv. Kateřiny ve Znojmě – unikátní výzdoba, počátky přemyslovského rodu: Přemysl Oráč, cyklus přemyslovských vládců.

Baziliky: sv. Jiří na Pražském hradě

Juditin most přes Vltavu (12.stol.)

Vzdělanost: především kláštery, latina, opisy knih, některé zdobené (iniciály)

Rukopisy: Vyšehradský kodex (11. stol.) k příležitosti korunovace Vratislava II., knižní malba.

Kroniky: Kosmova kronika česká (v latině).

Legendy: O sv. Václavu, O sv. Ludmile, O sv. Vojtěchovi, O životě sv. Konstantina a Metoděje.

Hudba: chorál Hospodine pomiluj ny – nejstarší česká hymna

 

Gotická kultura

Od pol. 12. stol., ze střední francie do ostatní Evropy. V německu a střední evropě až do počátku 16. stol.

Z gotiky čerpají umělci do počátku 18. stol. (barokní gotika).

Stavby: křížová žebrová klenba, lomený oblouk, z kamene, chrámy, domy bohatých měšťanů, radnice, tržnice, kamenné mosty, hradby.

Významné stavby: Chrám sv. Víta, staronová synagoga, Pana Marie Sněžná – měl být po sv. Vítu největší v Praze – husitská revoluce, největší klenba v Praze, dále Týnský chrám, gotický chrám sv. Bartoloměje v Plzni, sv. Barbora v Kutné Hoře, Panna Marie v Sedleci, sv. Jakub v Brně, sv. Duch v Opavě.

Mosty: Karlův most, v Písku,

Hrady: Karlštejn, Kost, Zvíkov, Špilas, Pernštejn – nejdéle obývaný u nás

Radnice: Staroměstská, Novoměstská, Stará radnice v Brně

Palác: Vladislavský (renesanční okna)

Brány: Prašná, Mostecká, Malostranská, Vyšehradská – Špička (dnes pouze část zdi)

Obrazy: Obraz karlova mostu (1648), Mistr Vyšebrodský, Mistr Vyšehradský, Mistr Teodorik – Karlštejn

Kroniky: Dalimilova (po 1310), Zbraslavská, Husitská (po 1420),

Zvony, časoměrné přístroje (orloj),

Orloj: 1410 základ k pražskému orloji, nejspodnější část = kalendárium, uvnitř 12 měsíců v roce, prostřední část = ekliptika (nejdůležitější): 3 části: sluneční (čas hvězdný), staročeský (od západu slunce předchozího dne),

 

 

Soběslav I:

Bitva u Chlumce 1126->vojsko něm.cisaře, opevnění pražského kradu, kamenná pevnost-sídlo vyšehrad, upraven kostel SV.Petra.

 

Přemysl I. Otakar:

Obnovení královského titulu tentokrát již dědičného. 1212 zlatá bula sicilská(upraven vztak českých panovníků k německému císaři). Královská rodová pečet. Právo volit císaře českým panovníkem. Stvrzeno Fridrichem IV. Primogenitura= prvorozenectví, nastup panovníka. Změna znaku českého království-orlice nahrazena obrazem dvouocasého lva v černém poli. Mincovní reforma: denáry nahrazeny brakteáty=plíšek.

 

Václav I (jednooký):

Nejstarší syn otakara I, 1241 odražen na českých hranicích utok mongolských tatarů, kterí vyplenili moravu. 1246 ziskal pro nejstaršího syna Vladislava Horní a Dolní rakousy= počátek bojů o tzv. dědictví Babenberské.

Odrazen pokus šlechty dosadit mladšího syna Premysla II Otakara jako spolukrále -> poslan otcem do rakous, snatek s marketou Babenberskou.

 

Přemysl II Otakar král železný a zlatý

-výbojná politika a vyhodné snatky a smlouvy. Alpské drzavy(rakousy) snatkem s M. Babenberskou, rozsířeny 1269 dědictvím korutany a kransko. Vítězná valka s uherským kralem Belou IV. 1260 u Kresenbrunu->zisk štýrska. 1266 obsazeno chebsko. Ceské panství sahalo od Krkonoš až k jaderskému moři->nejmocnější středoevropský stát., účast v krizovem tazeni do pohanského pruska, zalozil město kralovec-po r.1945 pripadlo rusku. Vnitrní politika: odboj ze strany šlechty, v čele vitkovci, Zaviš z Fankelštejna, Rýznburkové.

 

 

 

Povstání české šlechty 1276-78

Potlaceno, neuspěšné usilí o německou kralovskou korunu a římské císařství-obava něm.knízat i papeže z příliš mocného krále, radeji bez vedení č. krále->kurfiřta.

->1273 zvolen bezvýznamný hrabě Rudolf Habsburský->veřejné nepratelstvi, Premysl byl nucen vzdat se všech zemí kromě čech a Moravy. Spor obnoven.

 

1278 bitva na Moravském poli, Premysl zahynul v boji. Rudolf se zmocnil alpských zemí, na 5 let ovladl Moravu. Cechy dany do správy Otovi Braniborskému-porucnikovi nedospělého kralevice vaclava. Pocatek nastupu Habsburků. Doba zla, spatne soc.podmínky, šlechtická monarchie, hladomor, epidemie.

 

 Braniboři v Čechách: Obnova království českou šlechtou.

 

Vaclav II

Uvěznen s matkou na hrade bezdes v období správy oty Braniborského(drancoval č.zeme), vaclav ovlivněn radcem z rodu vitkovcu- Zavisem z Fankelstejna->zajat a popraven. Vnitrní politika: zdokonalena správa země-zemské právo na soudnictví v rukou šlechty, svobodné postavení měst. Težba stříbra v kutné hoře. Mincovní reforma-ražba českých grošů 1300. Rozšíření uzemí: expanze na severozápad čech-zisk Chebska, Polské koruny-Velka rice cesko polská. Koruna uherská-pro syna Vaclava III->Vladislav V.

 

Václav III

Odboj české šlechty, příprava tažení do Polska, na cesle v Olomouci zavražděn. Dynastie Premyslovcu vymrela po meči.

 

Rudolf Habsburský: král kaše, syn albrechta I Habsburského krále bez koruny, snatek s kralovnou vdovou eliskou rejckou, neoblíbený, nemocný, šetrivý.

 

Jindřich Korutanský: Prijat většinou slechty za krale, pan v korutanech, kransku, tyrolsku. Manzel dcery Vaclava II Anny. Albrecht vyhnal Korutanského a dosadil na č.trun svého syna který se ozenil s eliskou rejckou. 1310 zemrel u domažlic na epidemii tyfu. ->Jindřich korutanský opet kralem , nespokojenost české šlechty, jednaní s Jindřichem VII z rodu lucemburků->snatek 18leté elišky Premyslovny se 14 letym synem Jindricha- Janem.

 

Jan Lucemburský-král cizinec

Toulavý rytíř, valečník, s českým prostředím se nesžil. 1310 dobyl Prahu, korunován na krále. Vydání inauguračního diplomu-vytvorení dualistického vztahu mezi králem a šlechtou. Vymezení práv a svobod šlechty:

-výber daní jen se souhlasem sněmu

-do zemských uradu nebudou jmenovaní cizinci

-šlechta nemá povinnost voj.tazení za hranice atd.

-omezení kralovské moci->ambiciozní jindřích z Lipé pro sve mocenske postavení povazovan za nekorunovaného krale.

 

Domažlický mír:spory panovníka a šlechty omezeny

Zisk Chodska 1322, Horní lužice, část Slezka, soubor zemí č. státu ozn. Koruna království českého.

1325 raženy dukáty.

Styky s fr. Dvorem-kralevic Vaclav biřmovan na Karla, vychovan a vzdělán u fr. Dvora.

1333 Navrat jako Markrabě moravský, vedl za otce správu země.

1334Pražské biskupství povýseno na arcibiskupství.

1346 bitva u krescaku-padl jan Lucemburský.

 

 

 

Karel IV otec vlasti:

Titul markrabe moravský, spoluvladař otce, 1344 arcibiskupství, 1346 ríšský král karel IV, rozšíril uzemí o : Horní a Dolní Lužici, Slezsko, Braniborsko, lucembursko, léna v Bavorsku, Mníšsku a Falci.

1348 založeno Pražské vysoké učení, stavba svatovítské katedrály, kamenný karluv most, staromestská mostecká věž, hrad Karlštejn- pro říšské korunovační klenoty. Staromestká radnice, karolinum, hradební hladová zed na petríně.

1356 vydána zlatá bula: říšský zákoník,vysadní postavení č.statu a č.krale v říši-první mezi kurfiřty. Platil do r. 1806.

1355 neuspech v navrhu zemského zákoníku.

Majestas Karolina-odpor panstva, pocit omezovaní výsad-neprijetí. Kult sv. vaclava-vytvorení kralovské koruny.

 

Václav IV

Zvolen č. kralem jako díte, konflikt s pražským arcibiskupem janem z jenštejna, vyvrcholil umucením kneze Jana z Pomuku, svrzen do Vltavy, civí později prohlášen za svatehojako jan nepomucký.

1400 prestal být říšským králem. Snaha o obnovu církve, tzv. husitské hnutí: Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus. Zprvu Václav příznivě nakloněn, v době, kdy byl Jan Hus rektorem na universitě vydal Dekret Kutnohorský = změna poměru počtu hlasů na universitě 3:1 pro čechy. Němečtí studenti a mistři opustili Prahu. Radikalizace (pražské chudiny). V čele Jan Želivský – útok na novoměstskou radnici, protireformní konšelé svrženi z oken na kopí a meče = 1. pražská defenestrace. Husité ovládli Prahu, zahájena revoluce.

 

16. 8. 1419 zemřel Václav IV. 1420 korunován Zikmund Lucemburský.

Husitské hnutí: umírnění husité – husovi přátelé a žáci, střed – pražané a jejich přívrženci a radikálové – Orebit, Tábor, Jordán.

 

Jan Žižka z Trocnova

Velitel v Táboře, rozešel se s husity a přešel do Hradce Králové, přívrženec Orebitů, po smrti je vedl Prokop Holý.

Ideologie husitů: vyústila ve 4 pražské artikuly: 1. svoboda kázání a božího slova, 2. právo přijímat z kalicha, 3. zákaz světské vlády kněží, zbavení církve majetku, 4. zákaz a spravedlivé trestání smrtelných hříchů. 1421 přijat českým sněmem v Čáslavi. Odmítnutí Zikmunda a ustanovení nové prozatímní vlády.

1433 koncil v Basileji: ochota církve (papeže) + světské moci (Zikmund) jednat o míru, řešit spory s husity. 1436 na sněmu českých stavů vyhlášena tzv. Basilejská kompaktáta = dohoda: legalizace dvojí víry, katolické a kališnické. Radikálové to odmítli.

Panská koalice = souhlas husitské šlechty s katolickou o likvidaci radikálního křídla (spojené vojsko) 30. 5. 1434 rozhodující bitva U Lipan blízko Českého Brodu, padl zde Prokop Holý. 1436 Zikmund uznán českým králem. 1437 umírá.

 

Albrecht II. Habsburský

Ucházel se o trůn českého krále, manželka Alžběta – Zikmundova dcera – dynastické pokračováni. Krátkou dobou českým králem.

 

Jiří z Kunštátu a Poděbrad

Vrchní hejtman, zvolen z řad panstva, měl důvěru šlechty. Prohlásil se zemským správcem do doby než nastoupí Vladislav Pohrobek, syn Albrechta. Korunován 1453. 1457 zemřel – krátce před svou plnoletostí (domněnka, že ho Jiří z Poděbrad otrávil).

Jiří z Poděbrad: král dvojího lidu, přesvědčený husita, manželka katolička.

Křížová výprava proti němu z důvodu hájení kompaktáta, jež bylo papežem prohlášené za neplatné. Evropě hrozilo turecké nebezpečí = vytvoření mírové unie křesťanských panovníků (tzv. Spojené národy). Mise královského poselstva získala v západní Evropě pro svou myšlenku spoustu přívrženců. Skončila v portugalsku (na konci tehdejšího světa = Jirásek: Z Čech až na konec světa).

 

Matyáš Korvín

Zvolen 1469 v Olomouci za českého krále. 1469 U Vilémova byl poražen a uzavřel mír, Jiří svého protivníka propusti na česné slovo. Jiří z Poděbrad umírá 1471 (obezita?). Zavázal se neprosazovat svou dynastii, ale doporučil Vladislava Jagellonského.

1471 zvolen českým králem Vladislav II., syn polského Kazimíra. Musel přijmout kompaktáta. Byl panovníkem uherským =) česko-uherská personální unie. Žil v Budini (Budapešť).

Vladislavova gotika: Vladislavský sál, Oratorium ve svatovítské katedrále, heraldika

Vladislavské zřízení zemské = nová ústava, soubor lidských práv.

 

Ludvík Jagellonský (Ludvík Dítě)

Většinou v uhrách, vzrůst moci šlechty. Reformace = rozštěpení kališnické církve: novoukratvisté – stoupenci Lutera, úsilí o samostatnost církve. Staroutrakvisté – stoupenci husitů a jednoty bratrské. Potvrdil ji ústně pouze.

 

Rudolf II. Habsburský

Křesťanský panovník, volnomyšlenkář. 1609 vydal Rudolfův majestát (majestát náboženské svobody). Spory s bratrem Matyášem – 1611 donucen k abdikaci. 1612 umírá. Zůstalo mu jen české království a císařská koruna. Narozen ve Vídni, nejstarší syn císaře Maxmiliána II., vychován přísně katolicky ve Španělsku, milenky (Sradová – 6/7 dětí), pověrčivý, zajímal se o astrologii: Tycho de Brahe, Johanes Kepler. Sběratel obrazů, soch, hodin, obraz „Růžencová slavnost“ od Albrechta Viléma. Sbírka 3000 obrazů – interkultruní model ideálního světa. Po Rudolfově smrti vyrabována švédy koncem 30leté války. Praha byla kulturním centrem Evropy. Přenesl své sídlo z Vídně do Praha. Zlatá Praha= Rudolfova doba. Změna kalendáře: 1582 nahrazen kalendář Juliánský kalendářem Gregoriánským. V čechách přijat 1584 po čtvrtku 4. 10. nastal pátek 15. 10. 1584. Rusko (pravoslavná církev) nepřijalo kalendář, stát přijal 1918.

1611 - 1619MATYAŠ HABSBURSKÝ

bratr Rudolfa II

1608 - uherský král

1611 - český král

1612 - římsko – německý císař

REKATOLIZAČNÍ POLITIKA

- porušování Rudolfova Majestátu( omezování práv českých stavů)

1615

povýšená čeština na státní jazyk ( závazný při sněmovních jednání a úředních výkonech, usnesení nenabyla platnosti)

1618

sjezd nekatolických stavů v Praze,

stížnosti na porušování zemských svobod a Majestátu = Matyášem odmítnuta + zákaz pokračování ve sjezdu

19.5.1618

tajná schůzka radikálního křídla v domě Smiřických

Albrechta Jana Smiřického, Jindřicha Matyáše Thurny a Vaclava Budovce z Budova

Ovládli situaci, mírná opozice ochotná vyjednávat

23.5.1618

třetí pražská defenestrace/ začátek třicetileté války

delegace stavů na Pražském Hradě vnikla do kanceláře nejvyšších zemských úředníků, po improvizovaném soudu = svržení královských místodržících Viléma Slavaty z Chlumce a Košumberku, Jaroslava Bořity z Martinic a písaře Filipa Fabricia z oken v prvním patře ludvíkovského křídla Hradu do hradního příkopu.( z výjimkou vážně zraněného Slavaty ostatní pád přežili ve zdraví, padli na měkko do příkopu plného odpadků, hnoje a papíru)

STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ

Zvolena vláda 30 direktorů, vytvořeno žoldnéřské vojsko v čele s Matyášem Thurnou.

Očekávaná pouze zahraniční pomoc, ale marně. Důvody: nevyřešené vztahy Anglie k Španělsku, Francie nakloněna spíše Habsburkům.Pouze finanční pomoc z Nizozemí.

1618

Ferdinand + vojsko katolické Ligy, tažení do Čech, 3 roky bojů císařských vojsk se stavovskými, střídavé úspěchy.

1619

na shromáždění generálních stavů schválena ústava

změna vnitřního uspořádaní českého státu – stal se konfederací zcela rovnoprávných

zemí Čech, Moravy, Slezska, obě Lužice.( Království koruny české, Markrabství,

Dolní a Horní Lužice.)

1619

umírá císař Matyaš


1619


FERDINAD II ŠTYRSKÝ

1617

korunován císařem, proti vůli českých stavů.

1619

přijata deklarace, která proměnila Český stát na konfederaci pěti zemí.


1619

generální svaz sesadil Ferdinanda II z trůnu a tedy i Habsburky.

1619 - 1620


FRIDRICH FALCKÝ tzv. ZIMNÍ KRÁL ( vládl jen 13 měsíců)

Německý kalvinista, představitel protestantské Unie.Očekávaná zahraniční pomoc a finance, ale zklamání, nedostatek autority a odpovědnosti, kalvínská přísnost vedla k necitlivému odstraňování výzdoby v chrámu sv. Víta =

1619

korunován

Povstal proti Habsburkům

– dohoda na útok na Vídeň s Sedmihradským vůdcem G. Betelem

- uzavření míru s Habsburky

Září 1620

císařská armádní vojska katolické legie zahájila útok na České země


8.11.1620

BITVA NA BÍLÉ HOŘE

rozhodující krátká bitva, úplná porážka demoralizovaného stavovského vojska, zbytečná prohra stavovské vojsko mělo strategický výhodné postavení na bělohorském kopci, po první útoku nepřátel zbabělí útěk všech. Ač nikdo nedobil Prahu byla vydána nepříteli zadarmo.


Král nebyl bitvě přítomen na Pražském hradě právě hostil anglického vyslance, když se od posla dozvídá správu o porážce, lehkomyslně utekl z Prahy i ze země.Pozbývá tak nejen české koruny ale i svých dědičných německých zemí. Stěhuje se do Holandska , kde žije v bídných podmínkách a umírá poměrně mladý roku 1632


1620 – 1637


FERDINAD II HABSBURSKÝ- KRVAVÝ

Do Března 1621

se podrobují císaři Morava, Slezsko a Lužice.

V Čechách se poslední padá hrad Zvíkov, který se vzdává až dva roky po bitvě.

Počátkem února 1621

provedena vnitřní výzdoba chrámu sv. Víta a ten je znovu vysvěcen.

6.2.1621

vydává seznam hledaných osob

21.6.1621

na černím lešení před radnicí na Starém Městě pražském je vykonaná

POPRAVA 27 VŮDCŮ STAVOVSKÉHO POVNÍ

Dvanáct hlav bylo pro výstrahu umístěno na Staroměstskou mosteckou věž.

1621

vypovězeni kněží

1622

vydává císař Ferdinand II generální pardon, jimž hrozící fyzické tresty mění na majetkové. Konfiskace postihuje ¾ statků v Čechách

1623

vzniká z přesunu majetku Vévodství frýdlantské ve východních Čechách s polosamostatným postavením v rámci Čech. Vévoda frýdlantský Albrecht z Valdštejna se nabízí císaři, že postaví na vlastní náklady armádu a dá ji k dispozici.

1624

vydán mandát (rozhodnutí) na jehož základě je v Čechách a na Moravě pro nešlechtické občany povoleno jen katolické vyznání.

1627

mandát rozšířen i o šlechtu.

Obnovení řízení zemské později i pro Moravu a další okolí koruny české.

Obsah:

- Čechy dědičné království Habsburků

- monarchie jak po muži tak po ženě

- posílena moc panovníka na úkor státu

- povoleno jen katolické náboženství, návrat Jezuitů

- obnoven zemský sněm, ale scházet se mohl jen z vůle panovníka

- králi vyhrazeno právo udílet INKOVÁTU

obyvatelské právo, šlechtické státní občanství

1624 a 1628

dvě hlavní emigrační vlny.

1630

po sérii triumfů je Albrecht z Valdštejna intrikami zbaven vrchního velení

1630/1635

ŠVÉDSKÁ VÁLKA – Sasové v Čechá

1631

obsazují protestantští Sasové Prahu , do Čech se na krátko vrací řada emigrantů. Z mostecké věže jsou sňaty hlava českých pánů popravených před deseti lety a slavně pohřbeny v Týnském chrámu.

Armáda pod vedením Valdštejna, který byl císařem urychleně povolán zpět Sasi vytlačil.

1632

druhá vlna konfiskace, tentokrát u osob spolupracujících s nepřítelem během předešlého roku.

25.2.1634

je císařským patentem Valdštejn prohlášen za zrádce a vlastními vojáky v Chebu zavražděn. Jeho obrovský majetek a majetek jeho přátel přešel do rukou cízí šlechty.

1635

pozbyl český stát obojí růžici.

1637

umírá Ferdinand II Štýrský


1637 - 1657

FERDINAD III HABSBURSKÝ

Syn Ferdinanda II, vzdělaný. Při zavraždění Valdštejna se stal vrchním velitelem císařských vojsk.

Spojil pražskou univerzitu s univerzitou jezuitskou v Klementýnu = Karlovo – Ferdinandova univerzita, ( 1682.rozdělena na německou a českou)

1648

konec třicetileté války

Švédové v letech 1639/1640, 1642,1645,1647,1648 válčili na našem území.

Na samotném konci války obsadili Pražský Hrad a odtud si odvezli velkou část proslulých sbírek císaře Rudolfa II. Švédská královna Kristýna, která se na sklonku svého života usadila v Itálii, tyto sbírky odkázala ve své závěti papežskému stolci. Proto se značné množství těchto předmětů dnes nalézá v držení Vatikánu. Mnoho z rudolfínské sbírky je také ve Vídni kam byly převezeny Matyášem již v roce 1612,

1650

odešli Švédové z Čech a Moravy, České království však mírovou smlouvou připadá opět katolickým Habsburkům

1654/1655

BERNÍ RULA

prováděná v Čechách. Byl to podrobný soupis podanných , kteří sídlili na svých usedlostech a jejich majetku pro vyměření daní.

1657

berní rula proběhla i na Moravě.

1646/1654

začala obnova Pražského hradu

Ve třinácti letech je korunován na českého krále starší syn Ferdinanda III – Ferdinand IV.

1654

však umírá ve svých jednadvaceti letech, ještě za života svého otce takže na trůn vůbec nenastoupí.


1657 - 1705


LEOPOLD I HABSBURSKÝ - PYSKATÝ

Druhý syn Ferdinandův. Jeho armáda úspěšně bojovala s Turky.

1699

konec války s Turky

Za všech rakouských císařů docházelo k povstání, ale za Leopolda došlo k největšímu v 17 století.

1680

PRVNÍ VELKÉ NEVOLNICKÉ POVSTÁNÍ

,za zmírnění povinností , neúspěšná snaha jednat s vrchností, petice císaři – zakázán, ozbrojené povstání , krvavé srážky s císařským vojskem, sedláci rozehnáni, popravy a mučení. Vynutilo si vydání

CÍSAŘSKÉHO ROBOTNÍHO PATENTU

zásah panovníka do vztahu mezi vrchností poddanými.Omezení roboty na tři dny v týdnu, ale rozšíření v případě potřeby vrchnosti = vlastně potvrzení znevolnění rolníků.

1693

CHODSKÉ POVSTÁNÍ

,proti vrchnosti,( A. z Albenreuthu, řečený Lomikar) znevolňování a za stará chodská privilegia skončilo popravou vůdce J. Koziny Sladkého

Čarodějnické procesy během 17 století vrcholí. Největší oběti jsou ve Slezsku.

1693 velký čarodějnický proces kde bylo upáleno 25 až 30 osob.

1701

získává dosavadní braniborský kurfíř Fridrich I tetu pruského krále a tím začíná nástup tohoto německého rodu.

1701

umírá Leopold I


1705 - 1711


JOSEF I HABSBURSKÝ

Stoupenec ekonomického směru MERKANTELISMU založeném na směně zboží, oživoval zahraniční obchod, zřizoval manufaktury.

Založení Vídeňské banky.

Navrácení českého kurfiřtského hlasu.


1711 - 1740


KAREL VI HABSBURSKÝ

Bratr Josefa

1711

korunován v Čechách

1713

tzv. PRAGMATICKÉ SANKCE,

stanovuje že veškeré země nacházející se pod vládou panovníka, tvoří jeden nedílný celek, který se dědí prvorozeným synem v rodě Habsburků, v případě že není syn dědí dcera a její potomci.


SELSKÉ BOUŘE

1738 – vydání robotného patentu bez úlev pouze formulován jak má být robota vyžadována.

Zasahování státu do hospodářského vývoje – zřízená ochranná cla.


Protižidovské sankce:

- zákaz usazování v krajských městech s výjimkou Prahy

- uzavřené ghéto v místech usídlení

- nesměli se přibližovat ke křesťanským chrámům

- ženit se směl jen prvorozený syn

1729

svatořečení Jana Nepomuského


PATENT PROTI NEKATOLÍKUM

Potlačování jiných vyznání a konfiskace majetku


Úpadek Jednoty bratrské, plán na její záchranu,

ZINZEDORF = čeští bratři založili osadu roku 1727, biskupem Jednoty bratrské se stal vnuk J. A. Komenského Jablonský, vysvětil další biskupi – rozvíjela se začala vysílat misionáře do zámoří – zakladatelé Jednoty bratrské

- dodnes existují v USA a Antilách.


Vznik první zednářské lože, vznikla z původních mistrů zednických – snaha o zlepšení spol. postavení – sklouzla na jinou platformu = pronásledováni


Čeština přestává být úředním jazykem – úpadek školství(přestává se číst)

174O

umírá Karel VI.


1740 - 1780MARIE TEREZIE

1716

umírá syn Karla VI a vládu přebírá podle pragmatické sankce jeho dcera Marie Terezie. Evropští panovníci zpochybnili pragmatickou sankci

1740 – 1742

1 SLEZSKÁ VÁLKA,

Pruský král FRIDRICH II obsadil Slezsko1742

VRETISLAVSKÝ MÍR, po bitvě U CHOTUSIC,

prohrálo Rakousko, konec Slezské války – postoupeno Horní a dolní Slezsko, Kladsko a Hlučínsko Fridrichovi II.

1743

obnovená panovnická moc Marie Terezie

V létě 1741

bavorský kurfíř Karel Albrecht s bavorsko – francouzským vojskem dobyl Prahu a nechal se provolat českým králem,

koncem roku 1742 byla Praha dobyta zpět rakouskou armádou a coby výraz triumfu a vlastnictví se

v květnu roku 1743

Marie Terezie se nechá korunovat českou královnou.

1744 – 1745

2 SLEZSKÁ VÁLKA

1745

DRÁŽĎANSKÝ MÍR

Prusové dobyli Prahu, záhy jsou vytlačeni z Čech, ale mírovou smlouvou jim připadá Slezsko.


1756 – 1763

3 SLEZSKÁ VÁLKA

Prusové opět obléhají Prahu,vítězství u Štěrbohol

1757

pruské vojsko poraženo u Kolína

1758

pruské vojsko vtrhlo na Moravu a dostalo se až k Olomouci = ústup

1763

konec sedmileté války = MÍR V HUBERSTBURGU u Lipska

Do války proti Prusům se zapojili i Rusko.

1772

je rozděleno Polsko – rozdělují si jej Rusko, Rakousko, Prusko.


1747

TEREZIANSKÝ KATASTR

proveden soupis půdy: poddanské ( rustikální), šlechtické ( dominikální)

zdanění půdy,neměli však mapy.

1754

PRVNÍ SČÍTÁNÍ LIDŮ A DOMŮ

pro daňové a vojenské účely.


REFORMY:


VOJENSKÁ REFORMA

- početní růst ozbrojených sil

- zvýšení nákladů na výživu

- vojenská povinnost pro všechny muže od 17 – 40

- standardizované uniformy

- vybudování vojenské akademie pro důstojníky


NOVÉ KRAJSKÉ ZŘÍZENÍ

- Čechy = 16 krajů

- Morava = 6 krajů

- Slezsko = 2 kraje


SPRÁVNÍ A SOUDNÍ REFORMA

Zrušena česká dvorská kancelář, zřízená Česko – rakouská dvorská kancelář, konec samostatného postavení zemí koruny české.

Tereziánský trestní zákoník a jednací soudní řád ( 1811)


ŠKOLSKÁ REFORMA

Zavedená povinná školní docházka od 6 – 12 let

TRIVIALKY nižší školy na venkově u far

Na gymnázium místo latiny němčina

Mnoho gymnázií zaniklo

Jezuitům odňata univerzita střední školství

1773

zrušen jezuitský řád1775

VELKÉ NEVOLNICKÉ POVSTÁNÍ

proti drahotě a robotám

v čele rychtář A. Nývalt.

Rozehnáni a potrestáni, nové reformy

Vydán robotní patent = robota omezena na 3 dny v týdnu.


1780 - 1790


JOSEF II 1780/1790

Syn Marie Terezie vládne jako spoluvladař od roku 1765, z důvodu obhájení pragmatické sankce.Českým králem se nedal korunovat.Pokračování v reformách:


13.10.1781

vydává TOLERAČNÍ PATENT = uznává svobodu náboženského vyznání.

Povolují se oficielně čtyři náboženství, nekatolická náboženství stále diskriminována.


1.11.1781

vychází patent o zrušení nevolnictví = lidé se mohou bez souhlasu šlechty volně stěhovat, uzavírat sňatky, učit se řemeslům nebo studovat. Robota, naturální dávky a daně se platí dál.

Téhož roku nemusí židé nosit na rukávě žluté kolečko, je jim umožněn přístup k vyššímu vzdělání a dána možnost podnikat v řadě oborů.


1782

se začíná s výrazným rušením klášterů pokud se nezabývali vyučováním, duchovní správou nebo ošetřováním nemocných. U nás je jich zrušeno během dvou let asi 55.

Z budov se zřizují továrny, kasárny,úřady.Např. Josefský klášter na Josefském valu přeměněn na kasárny ( dnešní Jiřího z Poděbrad)

Náboženská matice = zabavování klášterního majetku.

Nařízení pohřbívat zesnulé v pytlích.

Snižuje se počet církevních svátků ze 42 na 27.


1784/ 1789

nový berní ( Josefský) katastr.

1789 berní a urbariální patent = robota měla být prakticky zrušena, nahrazena peněžní dávkou.Nevstoupila v platnost, protože Josef II umírá a jeho nástupce patent ihned pod nátlakem šlechty zrušil.


1790 - 1792


LEOPOLD II

Mladší bratr Josefa, vévoda toskánský, manžel Marie Louisy Bourbonské. Po říšské a uherské korunovaci, korunován českým králem v roce 1791 v chrámu sv. Víta.Tím si naklonil české stavy.Slavnostní převoz korunovačních klenot z Vídně do Prahy.

Josef Dobrovský přednesl v Karolinu na schůzi České společnosti nauk řeč před Leopoldem II – vyslovil jazykové požadavky českého národního hnutí = nejvýznamnější obrana českého jazyka a projev loajality slovanských národů monarchie vůči panovníkovi.

1791

zřízena stolice českého jazyka při pražské univerzitě

1791

1 průmyslová výstava na evropském kontinentě.

1791

v Horním Slavkově založena 1. manufakturní výroba porcelánu v Čechách.

Do dvou let zrušena na nátlak šlechty i pod vlivem revoluce ve Franci většina Josefovských patentů zvl. Anulován v českých zemích berní a urbariální reformy.Návrat situace k robotnímu patentu Marie Terezie 1775, robota trvala až do roku 1848.

1792 - 1835


FRANTIŠEK II

Syn Leopolda.Korunován v Praze.

1792

vyhlásila Francie Rakousku a Prusku válku, velké daňové zatížení, vojáci na verbováni.

1793

jakobíni popravili Marii Antoanetu, dceru Marie Terezie a tetu Františka I.

1804. 2. 12

jmenován dědičným císařem Napoleon I Bonaparte, korunován

František II přijal titul rakouského císaře.

Rakousko uzavřelo koalici s Ruskem.


NAPOLEON

Napoleon vpadl do Rakouska

2.12.1805 bitva tří císařů U SLAVKOVA = Napoleon zvítězil

26.12.

příměří na zámku Slavkov

dosud nejkrvavější střetnutí s velkými ztrátami, centrum nejvyšší pahorek Prac = od roku 1911

secesní mohyla míru, uvnitř objektu je kaple.

1805

se německá knížata přiklání na Napoleonovu stranu


1806

znechucený rakouský císař a císař Svaté říše římské skládá titul římského císaře a prohlašuje Svatou říši za zrušenou, svazky rakouských zemí s touto říší zanikly a tím přestávají být také čeští králové kurfiřti německé říše.

1809

nová válka s Napoleonem, Rakousko poraženo a vyhlásilo bankrot. Bankocetle poklesli na jednu pětinu původní hodnoty. Tvrdá měnová reforma. Rakousko také ztratilo jednu třetinu území zvl. Alpské země.

1810

ministerský předseda hrabě Stadion nahrazen KLEMENSEM METTERNICHEM představitel tvrdého absolutismu:

- tvrdá cenzura, moc policie, kladl důraz na armádu

-schopný diplomat, příklon k Francii ( sňatek dcery Marie Luisy za Napoleona, syn Orlík = Napoleon II)

1812

Napoleon v Moskvě , poražen

1813

bitva národů u Lipska

1813

útok do Čech, obsazen Liberec a pak jedno z posledních vítězství Napoleona u Drážďan, ústup koalice, severočeská bitva u CHLUMU ( u Ústí nad Labem).

30.3.1814

abdikoval ve prospěch svého syna Orlíka – císařem jen několik dní – neuspěšný Napoleonův pokus o sebevraždu jedem – poslán na ostrov Elbu u západního břehu Itálie.

1815

návrat = 100 dní císařství

1815

bitva u Waterloo = definitivně poražen, zajat a 30.7. internován na ostrov sv. Heleny v jižním Atlantiku u břehů Afriky jako zajatec Britů, pod vojenským dohledem, tam 5.5.1821 zemřel a byl pohřben do neoznačeného hrobu a teprve po 9 letech převezen do Francie a pohřben v pařížské Invalidovně.

1811

Vídeňský kongres obnovil bývalé rakouské postavení a navrátil mu jeho území.


Počátek 19 století je u nás počátkem průmyslové revoluce.

1796

je ve Verneřicích u Děčína anglickými stroji vybavena první přádelna bavlny v monarchii

1814

je uvedena do provozu první strojírna ve Šlapanicích u Brna

1828

olomoucký arcibiskup založil vítkovické železárny

Za anglické blokády se hledá náhrada za dováženou cukrovou třtinu ,nejprve se zkouší výroba cukru z javorové mízy, nakonec se prosazuje cukrová řepa
1835 – 1848


FERDINAD V – DOBROTIVÝ

Nejstarší syn Františka I ,nerozhodný a ne zcela fyzicky a duševně zdravý ( slabomyslný epileptik).

1835

rakouský císař Ferdinand I Habsburský jako český král Ferdinand V dobrotivý nastupuje na trůn

1836

uskutečňuje poslední korunovaci českého krále

Říši za něho spravovala tzv státní konference v čele s císařovým strýcem arcivévodou Ludvíkem a dále Metternichem a českým šlechticem hrabětem F. A. Kolovratem = vzájemné neshody stárnoucích politiků.


Hospodářství monarchie

v důsledku revoluční a napoleonských válek byla ekonomika postižená kontinentální blokádou, rostli výdaje na armádu,zvyšovaly se daně, zhoršovala se hodnota mincí.Rakouské císařství zaostávalo za vyspělými západními státy i německými zeměmi.byly zde také rozdíly ve vývoji obou částí monarchie:

české země se Slezskem a dolními Rakousy předstihly ostatní země monarchie.Společenský vývoj se nezastavil ale zpomalil a znesnadnil. V době průmyslové revoluce dochází k prvním konfliktům mezi českými a německými zájmy ( přechod od manufakturní a řemeslné výroby k výrobě tovární, použití pracovní síly, nových technologií, parní hnací síly)

1832

první koňská železnice

1836

první parní železnice

dělnické bouře

1821

robotní vzpoura na jižní Moravě

1831

východoslovenské robotní povstání

1844

stávky a nepokoje v Čechách, povstání slezských tkalců, bouře na stavbě železnice mezi Pardubicemi a Prahou = hladové bouře.

1833

založena Chotkem JEDNOTA PRO POVZBUZENÍ PRŮMYSLU V ČECHA

první řečnické a politické zkušenosti zde získal F. L. Riegel, střety mezi českými a německými zájmy, vítězství české strany.


ČESKÉ A SLOVENSKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ

Proces utváření novodobého českého národa jako určitého zvláštního celku a vznik novodobé české kultury, národně osvobozenecký boj, charakter lidový a jazykový.

Pro národní hnutí politicky nepříliš příznivá situace. Kdysi významný český stát byl zaostalou zemí, jednou z provincií mnohonárodnostní habsburské monarchie, vyšší vrstvy se odcizily, odnárodnily. Za Čecha považován nejen ten kde česky mluvil, ale i ten, kdo v Čechách žil. Významnější Češi na přelomu století mluvili a psali německy ( Dobrovský, Palacký aj.) Vzšší vzdělání dosažitelné jen na německých školách, úřední jazyk němčina.
Vůdčí politický směr 19 století

LIBERALISMUS X RADIKÁLNĚ DEMOKRATICKÝ PROUD

Liberalismus:založen na víře v svobodu společnosti

Aristokracie – představy transformace společnosti cestou postupných reforem, ideál konstituční monarchie anglického typu

Střed – nejpočetnější skupina, víra v občanskou společnost

Radikálně demokratický proud : kromě občanské společnosti požadavek ničím neomezované rovnosti politické, vznikl těsně před revolucí 1848

Před revolucí relativně shodný postup skupin, společný nepřítel absolutismus, ale v roce 1848 protikladné postoje, komplikace = nacionální a jazykové požadavky.PŘEPOLKADY NÁRODNÍHO OBROZENÍ

- zrušení nevolnictví

- příliv českých obyvatel do měst

- průmyslová revoluce

- vytvoření skupiny obětavých vzdělanců = buditelů

- vědomí slavné minulosti, tradic samostatné národní existence i příslušnosti k Slovanstvu

- posila národního sebevědomí, úsilí o obnovu českého jazyka a vytvoření plnohodnotné české národní vědy a kultury.

Úkoly a obsah činnosti:

- nutnost obrany a obrození české jazyka, jeho udržení a rozvoj, povznesení na jazyk literární a vědecký

- láska k české knize a divadlu

- úcta k národním dějinám, důkladné poznání národní minulosti, vyzdvihován zvl. Karel IV a husitství.

- myšlenka slovanské vzájemnosti = panslavismus

1 ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ = obrana do konce 18 století

představitelé: F. M. PELC, J. DOBROVSKÝ

1 ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ = obrana do konce 18 století

představitelé: F. M. PELC, J. DOBROVSKÝ

Počátky českého divadla:

1783

divadlo v Kotcích = Nosticovo,

1799

převedeno do vlastnictví českých stavů = Stavovské divadlo

1834

premiéra Tylovy Fidlovačky, s písní Kde domov můj, autor scénické hudby F. Kroupa

Samostatné české Vlastenecké divadlo tzv. Bouda

Počátek českého obrození v básnictví:

Václav Thám, Antonín Jaroslav Puchmajer


2 ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ = ofenzivní, období slovanského vlastenectví

Josef Jungmann, Jan Kollár,F. L. Čelakovský, F. Palacký, Rukopis královohradecký, Rukopis zelenohorský

.

3 ETAPA NÁRODNÍHO OBROZENÍ – vrcholná fáze

austroslavismus = nutnost zachovat rakouskou monarchii

J. K Tyl, K.H. Borovský, K. H: Mácha., B. NěmcováREVOLUČNÍ ROK

1848 / 1849


V Čechách

11.3.1848

schůze pražských občanů ve Svatováclavských lázní, která se usnesla na petici císaři = 1 novodobý český politický program

požadavky:

jazykové = zrovnoprávnění češtiny s němčinou ve školách a na uřadech

státoprávní = uznání a upevnění jednoty zemí Koruny české,

vytvoření samosprávného celku z Čech, Moravy a Slezska

liberální = rozšíření občanských svobod

zrušení roboty za náhradu

obecní a městská samospráva

tzv. Svatováclavský výbor uplatnil definitivní podobu dokumentu a ještě v Březnu odjela delegace do Vídně ( v Dubnu byl Svatováclavský výbor přejmenován na Národní výbor, jeden z nejdůležitějších politických orgánů v zemi) vyhýbavá odpověď a proto vlády

další petice = důraz na státoprávní pojetí zemí Koruny české, císařova odpověď

8. 4. 1848

souhlas císaře tzv. kabinetním listem, souhlas se zrovnoprávněním češtiny, s rozšířením českého zemského sněmu o zástupce měst a majetné rolníky. K státoprávním požadavkům = spojení všech českých zemí a vytvoření zvláštního ministerstva se sídlem v Praze.Měli se vyjádřit představitelé Moravy a Slezská, souhlas se svolení českého ústavodárného sněmu a zřízením odpovědných úřadů v Praze.

Odpor pražských českých Němců = obava z dominantního postavení Čechů

Březen

Vznik českých ozbrojených sborů, dobrovolná národní gardy, akademická legie, český ozbrojený sbor Svornost.

Založen český politický spolek radikálními demokraty v Praze = Lípa slovanská

Odvolán dosavadní místodržitel hrabě Rudolf Stadion

1. 5. 1848

jmenován správce české gubernie Lev Thun

2 . 6. 1848

Slovanský sjezd na Střeleckém ostrově

cíl: vytvořit spolek slovanských národů Rakouské monarchie, přeměna Rakouska ve spolkový stát rovnoprávných národů, program austroslavismu, myšlenka panslavismu – protiváha Frankfurtskému sněmu ( pangermanismu), touha Slovanů žít v míru a přátelství se všemi národy jako svobodní lidé.Neúspěšné úsilí o jednotný postup v boji za národní rovnoprávnost.

Jednání předčasně ukončeno červnovým povstání v Praze.

12. 6. 1848

pražské lidové povstání

podnět – bezohledný zásah císařského vojska v Celetné ulici proti účastníkům manifestační mše sbratření na Koňském trhu = počátek pražských svatodušních mších.

13. 3. 1848

březnová revoluce ve Vídni ( studenti, řemeslníci, měšťané)

císařství Ferdinand odvolal Metternicha a místo něho hrabě F. A. Kolovrat, dvorské úřady změněny na ministerstva moderního typu. Souhlas s volbami do rakouského sněmu s podílem rakouských liberálů a do říšského sněmu.

Duben 1848

vydaná nová OKTROJOVANÁ ÚSTAVA = tzv. Pillerdofova


Květnové Vídeňské povstání

útěk vlády a císařství do Insbrucku, revoluce se rozšířila do celého císařství, ve Vídni moc v rukou bezpečnostního výboru.

Červenec 1848

zasedání ústavodárného říšského sněmu, účast i českých poslanců ( Palacký, Rieger) o podobě nové ústavy, o zrušení roboty.

7. 9 .1848

císařským patentem zrušeno poddanství = robota i feudální dávka s finanční náhradou, půda do vlastnictví rolníků, získávali občanskou rovnoprávnost.

Říjen 1848

nová demokratická revoluce ve Vídni, pokus vídeňského lidu zastavit vojsko proti maďarské revoluci, poslanci se rozutekli, dvůr opustil Vídeň, říšský sněm přeložen do Kroměříže. Po třech týdnech vídeňští revolucionáři poraženi dělostřeleckými jednotkami, kapitulace Vídně = konec revoluce v západní části monarchie.

22. 11. 1848

jednání říšského sněmu obnoveno v Kroměříži v arcibiskupském zámku. Ve vládě už nejen protirevoluční ale i protiliberární politické síly v čele kníže F Schwanzberg.

Příprava nové ústavy podle vzoru francouzského a amerického liberalismu, významnou roli F. L. RIEGER = obhajoba zásady, že zdrojem moci ve státě je lid.

Palackému se nepodařilo prosadit federalistické prvky austroslavismu.


2. 12. 1848

v olomouckém paláci vzdal trůnu František Ferdinand V

FRANTIŠEK JOSEF I

1848/ 1916


už ne císař konstituční monarchie, ale císař z boží milosti, když nastupoval bylo mu 18 let . Synovec Ferdinanda V, chladný nepřístupný pod vlivem ambiciózní matky Žofie Bavorské. Ve všem poslouchal matku jen ve volbě manželky se rozhodl sám.Měl si vzit svou vlastní neteř Helenu Bavorskou, ale rozhodl se pro její mladší sestru Alžbětu = Sisi.

Slib jeho předchůdce liberálům o ústavě pro země a národy nesplněny.

7. 3. 1849

říšský sněm v Kroměříži rozehnán vojskem, nestačil schválit ústavní návrh.

Předtím vyhlášená oktrojovaná ústava, kterou nařizoval císař a vláda bez schválení parlamentu, tzv. Stadiónová ústava = princip centralismu

Ústava nikdy nevstoupila v platnost v celé rozsahu, zrušená 1851 tzv. silvestrovským patentem.

Odhaleny přípravy májového spiknutí = konec českého radikalizmu

Pozatýkání radikálů ( např. Sabina , Frič ) dlouhé věznění, zavedena cenzura. Liberálové se postupně odmočovali, na liberálních zásadách a proti vídeňské reakci setrval jen oblíbený novinář Karel Havlíček Borovský

Opakovaně bojoval proti zákazu svých novin, musel zastavit vydávání Národních novin a časopisu Slovan.

1851

násilně deportován do jihotyrolského Brixenu do vyhnanství


1856

po návratu zemřel a jeho pohřeb se stal tichou demonstrací proti režimu


BACHŮV ABSOLUTISMUS

Ministerský předseda A. Bach, vůdčí osobnost F. Josefa I . Důslednější nežli Metternych.

Opora o početnější armádu, policii a oddíly četnictva.

F. Josef I předsedal ministerské radě, jemu podřízen nejvyšší policejní úřad.

Ustavení místní samospráva :

Města a obce volily své zástupce, systém jednotné státní správy = nové správní úřady

Zrušeny vrchnostenské úřady, zřízeny okresní, krajské a zemské

Od státní správy odděleny soudní a finanční správa.

Státní aparát přísně centralizován, podřízen vídeňským ministerstvům

Úřední jazyk Němčina, byrokratismus ( systém strohých předpisů a nařízení nadřazených, rozpracován do podrobností)


Změny v rakouském školství:

Zavedeny osmiletá gymnázia a šestileté reálky, průmyslové školy nebo přípravy na gymnázia.


V průmyslové výrobě rozhodující podíl českých zemí.

1858 peněžní reforma 1zlatý = 100 krejcarů


Zahraniční politika

Prohraná válka s Itali přivedla Rakousko na pokraj finanční krize, odpor k absolutismu = neúspěchy, Bach odvolán, návrat k ústavnímu systému.


1864

NOVÁ ÚSTAV – ÚNOROVÁ

ovlivněná říjnovým diplomem = říšský zákoník ( vzdává se absolutismu, slib liberárních reforem a uspořádání říše podle federalistického principu – nedodržen zcela)

zachoval se centralistický model, zavedená neuplná konstituční monarchie, počátek parlamentního zřízení. Všem zemí Rakouska slíbovaná nejširší práva a federalistické pojetí, pouze zahraniční politika, vojenství , finance, obchod a doprava vyčleněny.Základ budoucího dualismu = rozdíl mezi zeměmi maďarskými a nemaďarskými.


Dualismus v Rakousku

1866

porážka v Prusko – Rakouské válce, ztráta vlivu v Německu a Itálii, nutnost stabilizace tj. vyřešení uherské otázky = neústupnost Maďarů, požadavky Čechů, nepřijaty.


1867

rakousko – uherské vyrovnání

dohoda s Maďary, říše rozdělená na 2 celky, vedené Němci a Maďary podle říčky Litavy

PŘEDLITAVSKO = české země, alpské rakouské země, Halič, Bukovina

Jadranské země = Dalmácie, Istrie, Terst, Gorice

ZALITAVSKO = země uherského království - Uhersko a Sedmihradsko, Chorvatsko


Rakousko

1867

prosincová ústava

liberární uspořádání , parlamentní stát ,rakouské – uherská monarchie až do roku 1918


politický život v Čechách

diference českého politického tábora na dvě křídla

staročeši = liberárně konzervativní (Palacký, Rieger)

mladočeši = radikálně demokratické ( Sládkovský, Neruda ) jim nakloněny Arbesovy Národní listy

1861 - založená Národní strana

1861 - Národní listy J. Grégr

1861 - pěvecký sbor Hlahol

1862 - Sokol

1863- umělecká beseda

1863 - Moravská orlice = noviny v Brně

1865 - Palacký vydal brožuru Idea státu rakouského = český politický program

projev národní svébytnosti v Čechách


1867 - tzv. pouť do Moskvy na Národnostní výstavu a všeslovanský kongres (Palacký, Riegar, Erben, Mánes) přijati carem Alexandrem II, ale nepochopeni naopak podezření z nekritického rusofilství


1867 - masová účast na demonstraci při převozu českých korunovačních klenot z Vídně do Prahy.

1868 - národní pouť do Kostnice


1868 - tábory lidu = manifestace na památných místech (Říp, Oreb, Vítkov, Blaník) připomínka slavné minulosti, proklamace slovanství, růst národního sebevědomí


1871 - Prusko porazilo Francii, Vilém I , provolán císařem úvaha o vyrovnání

Čechů = nedošlo

1871 - tzv. fundamentální články

dohoda, předpoklad pro české vyrovnání, slib zemské vlády, národnostní zákon = nedošlo


1874 - vznik národní strany svobodomyslné = mladočeši

1878 - ustavující sjezd České strany sociálně demokratické

1881 - Národní divadlo = základní kámen 1868 požár 12 8 1881

1883 -znovu otevřeno operou Libuše

1882 - rozdělení Karlo – Ferdinandovy univerzity

na německou a českou, až do roku 1945


1890 - tajná jednání staročechů a německými liberály o národním smíru

výsledek porady tzv. punktace = návrh úpravy veřejné správy v Čechách podle národnostních kritérií.

1890 - založení české akademie věd

1891 - porážka staročechů ve volbách do říšské rady, rozpad staročeské strany

1892 - soudní proces s tzv. omladinou = mládežnické seskupení Pražanů , kteří měli připravovat proti dynastické hnutí a snad i povstání = vymyšleno

politické strany

1897 - založení národně socialistické strany

1899 - založení agrární strany = zemědělské

1899 - založení křesťansko – sociální strany na Moravě, předchůdce dnešní strany lidové

1899 -přijetí všeobecného volebního práva
Sjednocení Itálie a Německa


rozdílná hospodářská vyspělost - nerovnoměrný vývoj

průmysloví sever a agrární jih

vznik republikánského hnutí x monarchisticko – liberární koncepce

rádce a ministerský předseda v sardínském království hrabě Cavour řeší italskou otázku v evropském kontextu – orientace na Francii

v čele sjednocovacího procesu hospodářsky nejvyspělejší, jediný italský stát = Sardínské království.

1859

vypukla proti Rakousku válka, italskou věc podporovali i Británie a Rusko

krátká vítězná válka Rakouska , porážka u Agenta a Solferiny

mírem v Curychu připojeno k sardínskému království část Lombardie s Milánem

v březnu 1861 v Turíně

vyhlášeno Italské království


Německo


Soupeřili zde tři koncepce sjednocení,

- revolučního a demokratického řešení, jehož cílem bylo ustanovit jednotnou demokratickou republiku, zahrnující i německy mluvící obyvatelé Rakouska

- monarchistickém maloněmeckém řešení a představovala sjednocení Německa pod nadvládou Pruska = úsilí O. von Bismarck.

- monarchistické velkoněmecké řešení, které by znamenalo sjednotit zemi pod záštitou Rakouska a Habsbursků

1849 / 1866

byla poznamenána vyvrcholením zápasu Pruska a Rakouska o hegemonii Německu

pruský král Vilém I 1861 / 1888

od roku 1871 první německý císař

z hohenzollernské dynastie

1862

jmenován ministerským předsedou mluvčí junkerských velkostatkářů a průmyslových velkokapitalistů Otto von Bismarck = železný kancléř

konzervativní politik, vojenský bezohledný junker, armádní důstojník, působil v pruském parlamentu, zastupoval Prusko v celoněmeckém spolkovém sněmu.

Jeho cíl byl sjednotit Německo krví a železem tj. dynastickými válkami za priského vedení, násilím, vojenskou silou a učinit je nejmocnější zemí v Evropě.


1866 v Evropě

zostření mezinárodní situace, rakousko získalo významné postavení.

1864

společná válka Pruska a Rakouská proti Dánsku o vládu nad německým Holštýnskem a etnicky smíšeným Šlesvickem, zprvu vítězství Dánska nad Rakouským loďstvem, ( u Helgolandu) pak porážka od Prusů, ve Vídni předběžný mír , v srpnu 1865 gatýnská mírová smlouva odňato knížectví Šlesvicko ( anexe Pruskem) a Holštýnsko ( připadlo Rakousku)Spory o získané území , záminka prusko- rakouské války.Bismarck si zajistil neutralitu Francie ( příslib některých oblastí Porýní) a Ruska ( za pomoc v novém povstání Poláků)


Prusko – rakouské války


Na území Čech druhá největší bitva po Slavkově, v Evropě po Lipsku.

Rakousko nedokázalo čelit pruskému postupu v Čechách, porážky na Jizeří, u Náchoda, České Skalice, Jičína.


Konečná bitva 3 .7 U Sadové u Hradce Králové

Rakousko poraženo, otevřená cesta na Prahu a Vídeň. Obsazena většina Čech a Moravy, ale postup armády záměrně zastaven


uzavřeno mikulovské příměří 26. 7 a nabídnut velkorysý mír.

23. 8 pražský mír

.Válka přitáhla epidemie moru

.

Ztráty území pro rakousko : Holštýnsko, Hannoversko, Hesensko.

Čechy nedostali žádnou náhradu za okupaci Pruskem.

Slabosti Rakouska využili Maďaři a donutili Rakousko splnit rakousko – uherské vyrovnání a


roku 1867

vzniklo dvojstátí, rozpuštění sněmu Čech – Moravy.Dualismus v Rakousku

1866

porážka v Prusko – Rakouské válce, ztráta vlivu v Německu a Itálii, nutnost stabilizace tj. vyřešení uherské otázky = neústupnost Maďarů, požadavky Čechů, nepřijaty.


1867

opustili poslanci sněm.

zavedení dualismu


1867

rakousko – uherské vyrovnání

dohoda s Maďary, říše rozdělená na 2 celky, vedené Němci a Maďary podle říčky Litavy

PŘEDLITAVSKO = české země, alpské rakouské země, Halič, Bukovina

Jadranské země = Dalmácie, Istrie, Terst, Gorice

ZALITAVSKO = země uherského království - Uhersko a Sedmihradsko, Chorvatsko


Rakousko

1867

prosincová ústava

liberární uspořádání , parlamentní stát ,rakouské – uherská monarchie až do roku 1918


1868

nový název rakousko – uherská říše, navenek jednotná ve skutečnosti dva státy oddělené řekou Leitou.

Neuherský stát dostal název království a země na říšské radě zastoupené. Společná zůstala armáda, zahraniční politika a finanční záležitosti.

Rakouský panovaní korunován na uherského krále = král uherský.

Předlitavský titul císař rakouský.

C.K.A = označení císařské a královské

C.A = císařsko královské, neuherské země, v uhrách pouze království


21 12 1867

nová ústava = prosincová

platila pouze v neuherských zemí, liberální duch, ale centralistická


1870

prusko – francouzské války


po sezaní Bourbonů ve Španělsku nabídla španělská vláda


1868

trůn bratranci Viléma I, princi Leopoldovi

Francie nesouhlasila z obavy ze silného souseda

Napoleon III k válce s Bismarckem vyprovokován tzv. emžskou depeší


13. 7 .1870 Emžská depeše

Depeše pruského krále Viléma I Bismarckovi o rozhovoru s francouzským vyslancem

o kandidatuře prince Leopolda na španělský trůn, francouzský velvyslanec usiloval o prohlášení , že se ani v budoucnu nebude ucházet o španělský trůn, Vilém odmítl, Bismarck depeši zkrátil a zkreslil její smysl poté zveřejnil.


Napoleon zaútočil na Prusko s cílem dovršit sjednocení Německa, ovládnout francouzské pohraniční území a připojit jihoněmecké státy podřízené Bismarckovu velení.

Obležen Štrasburk

V červenci obklíčena francouzská armáda v Matách

V září u Sadenu

Poražena francouzská armáda, Napoleon donucen ke kapitulaci


15.9.1870

obležena Paříž, pak kapitulace Štrasburku


v lednu 1871

příměří a kapitulace pařížské armády

ve Versailles v zrcadlové síni francouzského krále

vyhlášeno německé císařství tzv, druhá říše


Itálie zabrala papežský stát

10.5. 1871

frankfurtský mír

anexe nejbohatších oblastí = Alsasko, a značná část Lotrínska + 5 miliard francouzských franků ve zlatě válečné náhrady, na území Francie až do její splacení přítomnost cizích vojsk.


Německo

zůstalo spolkovým státem = federace 25 států s vlastními představiteli, každý jmenován reprezantaty do senátu, do sněmu se volilo všeobecným hlasovacím právem, senát mohl vetovat usnesení sněmu, rozhodující pozice a moc Pruska.

Císařem pruský král, předsedou říšské rady = říšský kancléřem Bismarck, který také určoval směr pruské politikyBismarckova zahraniční politika

Sledování nírodních zájmů spojeno s pokusem orientovat se na evropské konzervativní mocnosti = Rusko, rakousko – Uhersko.

Rakousko podlehlo ekonomickému i politickému vlivu Německa.


Po nástupu Viléma II

Poslední německý císař z dynastie Hohenzollernů nastaly neshody s kancléřem Bismarckem v otázkách sociálních a zahraniční politiky = odstoupil ( odvolán )

Rakousko - Uhersko


Reforma armády

- výstroje

- velení

- map

MAPY

1 : 25 000 podrobné, fotografické sekce

1 : 75 000 speciální, nejrozšířenější v celém Rakousku a také u nás

1 : 200 000 přehledné, generální ( vojenské )

UŽITÍ

Nejen po celou dobu první republiky, ale i po druhé světové válce, pouze přepracované a doplněné.

1952

zavedeny nové, stejná měřítka

4 vojenská mapování přísně utajená.

V současnosti 5 vojenských mapování.

1811 s platností od 1817

Mapy pro vybírání daní = katastrální

Měřítko 1 : 2880 nejpodrobnější, užívány až do roku 1950

Později 1 : 2000 a pak 1 : 1000

Mezinárodní politika v letech

1871/ 1914


prusko – francouzská válka nadlouho ovlivmila mezinárodní vztahy. VBelmoce netoužily po ozbrojených střetnutí, soustředily se na výboje v mimoevropských oblastech.


Německo

Snaha o udržení izolace Francie

Zlepšení vztahů k Rakousko – Uhersku

Udržení příznivého vztahu k Rusku


1872

na schůzce tří císařů ( Alexandr II, František Josef I, Vilém I )

v Berlíně vyhlášeny společné zásady mezinárodní politiky.1873

SPOLEK TŘÍ CÍSAŘŮ

spolupráce potvrzená Schonbrunnskou smlouvou Ruska a Rakousko – Uherska

připojilo se i Německo.

1875

v Bosně a Hercegovině se rozhořelo protiturecké povstání

1876

v Berlínské memorandu vyzvaly velmoci Turecko k uzavření příměří s balkánskými povstalci.

1877 duben

Turecko odmítlo návrh autonomie Bosny a Hercegoviny, Bulharska.

Vypracovaný z iniciativy Ruska

1878

Turecko nuceno přistoupit na mírové podmínky:

Rumunsko, Srbsko a Černá Hora získaly nezávislost

Bulharsko rozděleno na Bulharské knížectví a Turky

Rusko rozšířilo své územní zisky z roku 1829

1879

DVOJSPOLEK

Spojení Rakousko – Uherska a Německa

Smlouva o vzájemné pomoci především proti Rusku a Francii

1881

obnoven spolek tří císařů

který zabezpečoval Bismarckovi, že nedojde ke sblížení Ruska a Francie

1882

TROJSPOLEK

Uzavření smlouvy mezi Německem, rakousko – Uherskem a Itálií

Doplněno dohodami se Srbskem a Rumunskem

1885/1887

Bulharská krize = zánik spolku tří císařů

Vlivem soupeření Rakousko – Uherska a Ruska


Po Bismarckově demisi směřovalo Německo k dohodě s Británií proti Rusku.

1890

Helgolandská smlouva

Podle níž Německo získalo výměnou za ústupky v Africe ostrov Helgoland v severním moři

1893

Rusko a Francie z obav před tlakem Trojspolku uzavřelo smlouvu o spojenectví a vojenské spolupráci

1904

srdeční dohoda

dohoda mezi Francií a Británií, která odstraňovala jejich vzájemné rozpory v mimoevropských oblastech a vytvářely předpoklady pro spolupráci


vznik TROJDOHODY

na základě

smlouvy Rusko – francouzské z roku 1893

smlouvy francouzsko – Britské z roku 1904

smlouvy Rusko – Britské z roku 19071908

anexe Bosny a Hercegoviny


1912

vznik tzv. balkánského bloku

ke vzájemné dohodě Srabska a Bulharska se připojila Černá hora a Řecko. Zahájili válku s Tureckem. Po porážce Turků však rozpory mezi vítězi rozpoutaly nový střet, balkánské války vedly k orientaci vítězů. Srbsko, Černá hora,Řecko se přiklonili k Dohodě

Turecko, Bulharsko se přiklonily k Trojspolku


1 světová válka


dva nepřátelské bloky

- Dohoda ( Anglie, Francie, Rusko)

- Trojspolek ( Německo, rakousko – Uhersko, Itálie a později Turecko , Bulharsko)

příčiny

- vývoj mocensko – politických vztahů od 70 let 19století

- střetnutí států se silnou demokratickou tradicí (Anglie, Francie) x monarchistické,

teokratické režimy


cíle

Německo

Nejagresivnější, snaha o nové dělení světa, kolonie

Ovládnutí středo-,východo- a jihovýchodního prostoru s pomocí Rakousko – Uherska


Rakousko – Uhersko

Expanze na balkán

Anexe Srbska, části Haliče na úkor Ruska


Francie

Navrácení Alsaska a Lotrínska

Obrana proti německé agresi


Srbsko

Plán balkánské slovanské federace

Obhájit nezávislost


Rusko

Požadavky na Halič, Slezsko, Balkám

Vytlačit Německo a Rakousko – Uhersko z Ukrajinských a Polských oblastí


Británie

Udržet imperiální državy

Vytlačit Německo ze světového obchodu


Neutrální státy

Švýcarsko,Norsko,Dánsko,Nizozemí,Španělsko,Švédsko,Albánie,USA zpočátku

Záminka konfliktu

28.6.1914

atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda D´Este a jeho ženu Žofii při návštěvě Sarajeva srbským studentem Gabrielem Principem. Nacionalista a člen tajné organizace , která byla napojená na teroristickou organizaci důstojníků srbské armády Černá ruka

.

Charakter války

Poprvé střetnutí milionové armády v celosvětovém konfliktu + vlna nacionalistické nenávisti. Do války zataženo 34 států z 54,hlavní tíha války v Evropě a tím konec velmocenského postavení Evropy.Změna plánované války v zákopovou a dále týlovou.

Militarizace ekonomiky = využití technického pokroku, podřízení hospodářství potřebám války, postupně zásobovací problémy, růst inflace, rozvrácení mezinárodního obchodu, nutnost státních zásahů – pokus o řízené hospodářství.

Dobyvačná válka o znovurozdělení světa, morální devastace, dehumanizace vojáků a civilistů.


4 FÁZE

1914 srpen – prosinec

útočné vojenské operace

1915/1916

zákopová válka a militarizace ekonomiky

1917/1918

období celkové vyčerpanosti, protesty civilistů

1918 březen – listopad

převaha Dohody díky vstupu USA do války, kapitulace Trojspolku


4 hlavní fronty

- srbská (Balkán)

- západní (proti Francii)

- východní (proti Rusku)

- italská


fronta západní

16.8. 1914

Němci provedli rychlí útok na Francii obchvatem ze severu přes Belgii

20.8.1914

obsazen Brusel, Belgičané zatlačeni j Antverpám

5.9.1914

ohrožení Paříže, Němci zastaveni na řece Marně, předpoklad bleskové války nevyšel

tzv. běh k moři – manévrování obou protivníků, snaha o obchvat nepřítele směrem k přístavům La Mance

16.10.1914

pokus přes řeku Iseru a Ypry = flanderská bitva

změna pohyblivé války v zákopovou, poziční, poprvé použit bojový plyn.

1916

vyvrcholení bojů- krvavá bitva u Verdunu

cesta na Paříž, tzv.verdunský mlýnek na maso( 600 tisíc obětí)

bitva na řece Sommě

1917

Němci vytlačeni z Francie


1918

podepsané příměří na západní frontě u města Compiegne v salonním železničním vlaku


východní fronta

1914 v srpnu

pronikly Rusové do východního Pruska ( kolem Kaliningradu) maršál Hinderberg porazil Rusy a zatlačil je na východ

1914 prosinec

pronikli Rusové až do Krakova a obsadily celou Halič – Krakov, Lvov a slovenskou hranici

Došlo k průlomu ruské fronty a rakouská armáda je zatlačila hluboko do vnitrozemí.Padla Varšava.

Po boku Ruska i Rumunsko – obsazení Sedmihradska, vytlačení a dobyt Bukurešť


Srbská fronta

1914 v srpnu

napadení rakousko – uherskou armádou Srbsko Černá hora, těžké ztráta na straně rakousko –uherské armády, ústup za Dunaj.

1915

vstup Bulharska do války , útoky na Srbsko.Srbská armáda evakuována na ostrov Korfu.

Ofenziva dohodových vojsk, bulharská armáda poražena

29.9.1917

v Soluni podepsáno příměří


italská fronta

1915

Italové vyhlásily válku Rakousku

Ofenziva na řece Soči , zatlačeni až k řece Piavě – úspěch německých a rakouských vojsk.

1918 říjen

zhroucení rakousko – uherských pozic na italské frontě

25.10.1914

požadavek rakouského císaře o příměří

3.11.1918

kapitulace rakousko – Uherska, Karel I abdikoval


KAREL I

Prasynovec F. Josefa I a syn mladistvého F. D´Este, manželka šlechtična z rodu Burbunského. Nejstarší Ota Habsburský by se stal císařem, ještě žije.

Karel nastoupil dráhu ještě než se stal císařem v Brandýsy nad Labem, začátkem války měl vyšší vojenskou hodnost, prostřednictvím své manželky navázal spojení s belgickými důstojníky pokus o separátní mír, tajná jednání bez vědomí Německa, prozrazeno – nedošlo.

Po kapitulaci se vzdal vlády a odešel do Švýcarska.

1921

pokusil se dvakrát vrátit na maďarský trůn, neuspěl

vyhnanství na ostrově Madeira,zemřel po roce.

Není pohřben v Rakousku, ale na Madeiře.


Rok 1917

na ruské frontě dosáhla vítězství česká jednotka v bitvě u Zborova za první republiky ideologický hlavní bod

ruská revoluce – říjnová

konec boje proti Německu a Rakousku, uzavření příměří = Vreslitevský mír.

Mezitím obsazena velká část Ukrajiny Němci


.Domácí a zahraniční odboj

1914/1918


proti Rakousko – Uhersku za samostatnost, snaha o využití Dohody k rozbití monarchie

T. G. MASARYK

A jeho stoupenci především inteligence (Drtina Gruber)

Cesta k dosažení rovnoprávného postavení českého národa v Evropě.

Filozof a sociolog od 80 let ovlivňoval veřejný život v Čechách, vyhraněné názory, časté spory a polemika.

1914

v emigraci ve Švýcarsku, pak ve francii a Británii. Doma podporován pouze tajnou organizací Mafie, vedenou Masarykovým žákem ,politologem Eduardem Benešem.( Kramář, Rašín, Šámal,Soukup) Cílem byla špionážní informace pro západní spojence.Perzekuce v Čechách, zatýkání, popravy.

Velezrádné procesy, čelní členové Mafie – Kramář, Rašín zatčeni, souzeni.

1916

odsouzeni k trestu smrti, nebyli popraveni – později při nástupu Karla I amnestie a propuštěni.Dva roky internována ve Vídni Alice Masaryková.

6.7.1915

k výročí upálení mistra Jana Husa Masaryk v Ženevě otevřeně vyhlásil odboj Čechoslováků proti Rakousku.

V září

Odešel legálně do zahraničí E. Beneš a spojil se v Miláně s R. Štefánkem ( slovenský astrolog, žil ve Francii) Původně Masarykův žák na filozofii.

Vytvořily krystalizační jádro odboje Československé zahraniční komitet..

1916

na začátku roku Komitet v Paříži přetvořen na Národní vybory.Předseda T. G . Masaryk.

Vydávali československý 14 deník Samostatnost.

1916 únor

přijal oficiálně francouzský ministerský předseda ¨Masaryka a přijal jeho program.

Masaryk odjel do Anglie a ve Francii řídil československé záležitosti Beneš.

Štefánek pracoval také v Itálii = zásluha o československé věci.

1916 v listopadu

zemřel František I a vlády se ujal Karel I jeho synovec.Udělil amnestii Kramářovi a Rabínovi.

Koncem roku vydal americký prezident Wilson prohlášení o právech malých národů na samostatnost.


V říšském sněmu došlo k vytvoření Českého svazu.

Zatím podléhal rakousko – uherské ideologi. Nebyl plně odpovědný za protirakouský odboj.

V Praze vytvořen koordinační orgán politických stran tzv. Národní výbor

1917

na začátku uvedli představitelé Trojdohody ( Anglie, Francie, Rusko) mezi svými cíly osvobození Čechů a Slováků.

Ve Vídni znovu svolán parlament, Český svaz vydal prohlášení, které neodpovídalo závěrům Dohody.

1917 v dubnu

vydali naši spisovatelé tzv. Manifest spisovatelů

ve kterém vyzvali naše poslance, aby hájili naše požadavky.


1917 v březnu

únorová revoluce v Rusku

svržen car = demokratizace.

Masaryk navštívil Rusko,nevěřil v úspěch jednání carských orgánů a jednal zde o vytvoření Československé armády.

1918.6.1

vyslovil zástupce českého veřejného života ve Smetanově síni

TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE – dokument českých říšských a zemských poslanců

požadavek sebeurčení národů v rakousko – Uhersku, spolkový svaz

1918 .8.1

uveřejněno 14 Wilsnových bodů

program pro válečné řešení Evropy, pro naše země požadována pouze autonomie.

1918 13.4

uveřejněna národní přísaha českých spisovatelů, kultury a politiky.

Přečetl ji A. Jirásek, obsahem je usilovat o samostatný stát.

Hladové bouře

Ve Vídni a v Praze nedostatek potravin, demonstrace, střelba do demonstrantů.

1918 květen

Rumburská vzpoura

sedmý střelecký pluk v Rumburská, potlačeno, hlavní představitelé zastřeleni v Novém Boru.

1918 30.5

pittsburská smlouva

jednání zástupců českých a slovenských krajských organizací v USA s Masarykem o uspořádání budoucího státu. Slováci chtěli autonomii.

1918 30.9

vznik spojení státu Národní rada Československa za československou vládu

1918 18. 10

Washingtonská deklarace

Prohlášení samostatnosti, předána Masarykem Wilsonovi, po zveřejnění nóty ministra zahraničí Andrássyho, slib uznání prív Čechoslováků, Jihoslovanů = konec monarchie.


KAREL I

vydal ve stejný den Manifest – přetváření rakousko – uherské monarchie na autonomní stát.

Národní rada vytvořila prozativní československou vládu., Beneš oznámil vládám Dohody.

1918

připojení podkarpatské Rusy k Československé republice

1919

došlo k autonomii – Rusíni platila až do roku 1939,

Rakousko – Uherská vláda je připravena vyhovět Wilsonovim požadavkům a žádá o

Separátní mír

28.10.1918

znik Československé republiky

Národní výbory v čele – Švehla, Rašín, Stříbrný, Soukup, Šrobár = muži 28 řijna

Vyhlásil oficiálně vznik republiky a přijal zákon o zřízení samostatnosti československého státu.

30.10.1918

Slováci se sešli v Martině a vyhlásili Martinskou deklaraci

slovenský národ je součástí jednotného československého národa.

13.11.1918

prozatímní ústava

Národní výbor se rozšířil na Národní shromáždění

14.11.1918

zvolený parlament vyhlásil republikánskou volbou prezidentem T. G. Masaryk a první československá vláda vedená Kramářem, zřízeno ministerstvo pro slovensko – Šrobár

zákon o osmy hodinové pracovní době.


Po vzniku republiky vyhlásily pohraniční provincie zahraniční statut

Severní Čechy = provincie Deut Bohnen

Severní Morava a Slezsko = SUDENTLAND

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ZE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI

(Blogger Margaet , 11. 6. 2021 23:58)

Dobrý den! Doufám, že jste všichni v bezpečí? Situace Covid-19 se opravdu zhoršuje po celé planetě, všichni se modlíme k všemohoucímu bohu, aby nás posílil, abychom mohli zůstat naživu, abychom svědčili, přinesl jsem dobré zprávy, z nichž každý může těžit a také pomoci privilegiu, svobodnému zednářství společnost vybírá ty nejlaskavější lidi, kteří mají zájem vstoupit do společnosti, a dobrá část je, že zednářská společnost, do které nezasahují, do zlých věcí, nejsou jako společnost iluminátů, zednářská společnost věří v boha, jsou seskupeni lidí, kteří se sejdou, aby vyhodnotili původní stav lidí a ostatních, jakmile se stanete členem společnosti, mají velkou výhodu, kterou vám jako novému členovi poskytneme, a měli byste použít 10% výhody na pomoc privilegium, a summit the credential to the lordship, I urgent you if if you have interested, you can be one of the lucky random, WhatsApp; +31 687329133
Emailová adresa; info.masonic.oregon@gmail.com
Dobrý den! Doufám, že jste všichni a vaše rodiny v bezpečí? Situace Covid-19 se na celém světě opravdu zhoršuje, všichni se modlíme k všemohoucímu bohu, aby nás posílil, abychom mohli zůstat naživu, abychom svědčili, přinesl jsem dobré zprávy, z nichž každý může těžit a také pomoci privilegovanému jsou dobří laskaví lidé, kteří také chtějí, aby se svět stal lepším místem k životu, nyní zednářská společnost vybírá ty nejlaskavější lidi, kteří mají zájem vstoupit do společnosti, a dobrá část je, že zednářská společnost nezasahovala do jejich já do zlých věcí, nejsou jako společnost iluminátů, svobodná zednářská společnost věří v boha, jsou to seskupení lidí, kteří se sejdou, aby vyhodnotili původní stav lidí a ostatních, jakmile se stanete členem společnosti, mají velké množství výhod, které dostaneme vás jako nového člena a měli byste použít 10% výhody na pomoc privilegium a získat pověření pro lordstvo, naléhavě vás žádám, pokud máte zájem, najděte oficiální kontaktní adresu níže, můžete být jeden ze šťastných náhodných, každý má v sobě kus dobré zprávy, dobrá zpráva je, že nevíte, jak skvělí můžete být! Kolik můžete milovat! Čeho můžete dosáhnout! A jaký máte potenciál, zůstaňte silní, postavte se, mluvte.

WhatsApp; +31 687329133

Emailová adresa; info.masonic.oregon@gmail.com

Chyby

(Neznámá, 17. 7. 2007 12:41)

Máte tu strašné chyby! A nejen pravopisné. Například věstonická venuše ze špičky mamutího rohu, co je to za nesmysl? Je přece hliněná. Proč se tohle lidi u nás na vysokých školách vůbec učí? Jenom je to mate. S takovým pravopisem by se před revolucí nedostali ani na střední.

mě:)

(evush, 8. 4. 2006 18:29)

není tam pouze poslední pondelní prednaska, omlouvam se za chyby a preklepy, pisu to nejak rychle...

je to dle:)

(evush, 8. 4. 2006 18:26)

by me:)

(evush, 5. 4. 2006 20:19)

tak sem tam dala poznamky, po vikendu budou uplne kompletní, takze si to proste zkopirujte. HAND... Evush