Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politické dějiny

13. 5. 2006
PALEOLIT - na konci se objevuje HOMOSAPIENS - 40.tis. let př. n. l. - rozvoj kultury - lovci mamutů a sobů – organizovaný způsob lovu - kopí a oštěpy (z kamene nebo kostěných hrotů), luk a šípy - specializovaná výroba – jemnější mechanika - zbytky osad o větším počtu chat – žili duchovním životem – promítá se do výtvarného „umění“ - naleziště: · Dolní Věstonice – figurka ženy (vytvořená ze hmoty a velká 10cm) · Pavlov (lidově Páva) – nejstarší mapa sídla člověka cca 20. tis let př. n. l. (rytina na špičce mamutího klu) · Předmostí u Přerova, Býčí Skála, Madenský kras - otepluje se a zvlhčuje podnebí – krajina se přibližuje dnešnímu stavu 2. období – NEOLIT - zemědělský lid o východu – pěstují obilí a umí chovat hospodářská zvířata; vedou usedlejší život - matriarchát (mateřské rody – starají se matky a muži loví) - obřadné pohřbívání do země (mohyly) => mohylová kultura - ale i pohřbívání žehem do popelnic a pak do země => kultura popelnicový polí - vyrábí broušené a vrtané kamenné nástroje => specializují se - keramiku vyrábí nejdříve nezdobnou a později s výzdobou (vytlačování) - naleziště: - sídliště Bylany u Českého Brodu; Mohelnice u Zábřehu na Moravě - používali oradlo – rozrývalo zem a bylo taženo dobytkem - později patriarchát (vůdčí osoba je muž) – nejen loví, ale zároveň ochraňuje rodinu => vznik rodinných společenství které se později rozdělují do vrstev (na špici jsou rodový náčelnicí) - vyrábí kanelovanou a šňůrovanou (obtisknutá šňůra) keramiku; zvoncové poháry - naleziště: - Střelice na Moravě DOBA BRONZOVÁ - 4 000 př. n. l. - k výrobě nástrojů začínají používat kovy (nejdříve měď , ale je měkká; později měď smísí s cínem (těží ho v Krušnohoří )=> BRONZ - naleziště v Úněticích u Prahy – Únětická kultura DOBA ŽELEZNÁ - kolem roku 700 př. n. l. – začínají používat železnou rudu a dokážou ji tavit => železné nástroje - HALŠTEJNSKÁ DOBA - podle naleziště v Halštatu - do roku 400 př. n. l. - LATÉNSKÁ DOBA - kolem roku 400 př. n. l. přicházejí Keltové a později Bójové => Římané nás nazývají BOJOHEMUM - dokonaleji zpracovávají železo - stavějí oppida (město nazýváno Římany) - naleziště: Závist u Prahy; Stradonice u Berouna - první razné mince (dubovky) - používají otáčecí hrnčířský kruh a něco jako pluh se železnou radlicí - před začátkem n.l. Germáni - nejznámější Markomani a Qdové - bojovníci – válčili z Římany - zemědělci - vyráběli bohatě zdobené předměty (i šperky) - náčelník Marobud (město Marobudum) ŘÍMSKÁ DOBA - po Germánech vtrhli Římané 100 n. l. - Mušov na Jižní Moravě - začalo se schylovat ke stěhování národů - =>SLOVANÉ - původně žili v Zakarpatí - tři kmenové oblasti Slovanů: · západní (my) · východní (Rusové) · jižní (na Balkáně) - u Ohře, Labe, Vltavy, Moravy, Svratky a Dyje - měli nevelké dřevěné příbytky s kamenným ohništěm a pecí - chovali menší dobytek - obdělávali půdu s obilím dřevěným hákem taženým hovězím - kol. 550 n. l. počátek obtěžování AVARY z Asie – někteří byli podrobeni aby sloužili jejich vojsku jiní žili s Avary v simbioze (Slovansko-avarská kultura) - současně obrozováni Východo - Franskou Říší · =>začali vytvářet svazky v jejich čele stál nejzkušenější bojovník SÁMO - Franský kupec - 620 se zbavil nadvlády Avarů a pak se postavil Frankům - 631 bitva u Vogastisburku => SÁMOVA ŘÍŠE (ale šlo pouze o sdružení náčelníků) - opevněná hradiště na vyvýšeninách, na soutocích a v ohybech řek (při bojích se sem uchylovalo obyvatelstvo i s dobytkem) - po jeho smrti říše asi zanikla VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE - vzniká po roce 800 MOJMÍR I. - první panovník - rod Mojmírovců - připojil Nitransko kde vládnul Pribina RASTISLAV - bránil se útokům ze západu - křesťanská civilizace - kněží Franského typu - 845 pokřtění 14 českých knížat v Řezně => šíření do Velké Moravy - požádal papeže o zavedení kněží ze západu aby sem dovedli křesťanství, ale on nereagoval => obrátil se na východ do Byzance => 863 přichází ze Soluně Konstantin a Metoděj (jsou to bratři; mluvili slovanským nářečím => přeložili Bibli do Slovanské řeči a vytvořili písmo zvané HLAHOLICE na základě řeckého písma => jazyk STAROSLOVĚNŠTINA nebo církevní slovanština => vznikají první písemné památky; následně byli pozváni do Říma aby se obhájili Metodějovi se to podaří a Konstantin vstupuje do kláštera kde přijme jméno Cyril a brzy umírá SVATOPLUK - měl dva syny – jeho následovník je MOJMÍR II. (byl to slabý panovník => nedokázal udržet Velkou Moravu před Maďary - naleziště: - Staré Město u Uherského Hradiště - základy kostelů - Veligrad převzal jméno Velehrad a udržuje se zde Cyrilometodějská tradice - Mikulčice u Hodonína (13 kamenných kostelů; kamenný palác) – bývalé centrum - Pohansko u Břeclavi - Děvín u Bratislavy - Nitra - od 906 byl Metoděj pronásledovaný - Svatopluk byl donucen aby pronikalo západoevropské křesťanství => latinské písmo - cyrilice se užívá všude kde bylo a zůstalo východní křesťanství (pravoslavné) ČESKÝ STÁT POD VLÁDOU PŘEMYSLOVCŮ - knížectví Čechů – BOŘIVOJ první historický kníže - PŘEMYSL sídlil na Levém Hradci - poddaný Rostislava - křesťanství přijal od Metoděje - suverén nad ostatními - nejstarší kostel u nás zasvěcen Klimentovi - sídlo přenesl do Prahy – vybudoval opevnění a kostel Panny Marie (na Pražském Hradě mezi I. a II. nádvořím – je zasklený ve výklenku) - Ludmila z rodu Pšovanů - po rozpadu Velké Moravy - synové Spytihněv, Vratislav - Vratislav měl syny Václava a Boleslava VÁCLAV - bojoval proti Jindřichu Ptáčníkovi, ale nepřemohl by ho tak mu poskytoval poplatek <= ten mu za to daroval relikvii sv. Víta (rotunda – základy jsou viditelné) - narazil na Boleslava (Stará Boleslav) – spory vyvrcholili bratrovraždou 929 ale nově 935 (28. září připadalo na pondělí a ta byla oba dva roky) => symbolicky dostavěn sv. Vít a kostel v Vršovicích 1929 BOLESLAV I. UKRUTNÝ - vyzvedl Václava a přenesl ho - bojoval proti Jindřichu Ptáčníkovi - syn Boleslav BOSLESLAV II. POBOŽNÝ - založil Mladou Boleslav - pražské biskupství – biskup Dětmar (byl němec ale uměl česky) druhý Vojtěch z rodu Slavníkovců - 995 nechal vyvraždit všechny Slavníkovce na hradě Libice => Vojtěch odešel z Čech a už se sem nikdy nevrátil (odstranil tím konkurenční rod) BOLESLAV III. RYŠAVÝ - byl otráven BOLESLAV CHRABRÝ - syn Měška a Doubravy (ona byla Přemyslovna) - Polák BŘETISLAV - stal se knížetem po roce 1034 - upevnil stát – rozšířil ho o Slezsko a část Polska - tři údělná knížectví (Brno; Znojmo; - dobil Knězno v Polsku a vyzvedl tělo Vojtěcha a pohřbil ho v Praze SOBĚSLAV I. - pomohl Jindřichu IV. v boji proti papeži – získal tím titul krále(pouze pro svou osobu) - porazil bavorské vojsko v bitvě u Chlumce VLADISLAV I. - pomohl Fridrichu I. Barbarossovi – získal tím titul krále(pouze pro svou osobu) - manželka Vladislava II. byla Judita a byl po ní pojmenovaný první kamenný most v Praze PŘEMYSL II. OTAKAR - 1212 – Zlatá bula sicilská - upravuje vztahy mezi námi a němci - král dědičně - vydal ji Fridrich II. - hranice a nedělitelnost Českého království včetně Moravy - panovník může volit biskupy - stanovil že králem se stane nejstarší panovníkův syn (primogenitura) - nechal za svého nástupce zvolit VÁCLAVA (jeho nejstarší syn) ROMÁNSKÁ KULTURA U NÁS - zachovalo se všechno co bylo kamenné - kostely (kruhové rotundy): - sv. Martina (na Vyšehradě) - sv. Kříže (u Národního divadla) - sv. Longina (u sv. Štěpána) - u Plzně – Starý Plzenec - sv. Kateřina – Znojmo (na vnitřních zdej je Přemyslovský cyklus – od bájného oráče…) - baziliky (hranaté) - původně to byli tržiště pak se tam scházeli pak vnikla církevní stavba - Třebíč - sv. Jiří (na Hradčanech) - mosty - Juditin (v Praze) - vzdělanost v klášterech -> učila se latina a opisovali se knihy (zdobená první písmena) - literární památky - Vyšehradský kodex – ke korunovaci Vratislava králem - Kosmova kronika Česká – psaná latinsky 1190 - legendy – nadsazené líčení života světců (Legenda o životě sv. Konstantina a Metoděje, Legenda o sv. Václavu, Legenda o sv. Vojtěchu) - chorál Hospodine pomiluj ny – plnila funkci „hymna“ – nejstarší VÁCLAV I. - Tataři - česká šlechta zvolila protikrále jeho syna Přemysla (15let) => boje mezi otcem a synem => tak ho ustanovil markrabětem moravským (když se stal králem Přemysl II. Otakar) PŘEMYSL II. OTAKAR - získal vládu nad Jižním a Severním Rakouskem => až k moři - byl bohatý => přízvisko železný a zlatý - výboje na sever - křížová výprava (proti pohanům) do severní Evropy => založí Královec – po r. 1945 připadl SSSR => Kaliningrad) - chtěl se stát Římským králem ale oni tam dosadili Rudolfa Habsburského => bojovali spolu na Moravské Poli – padl - po jeho smrti zlá léta Českého království - hladomor a epidemie - měl nastoupit jeho syn Václav, ale byl moc mladý, tak vládl jeho poručík OTA BRANIBORSKÝ - drancoval České země - uvěznil Václava - jeho konkurentem byla zemská správa => propustil Václava VÁCLAV II. - byl poznamenán vězněním – bál se bouřky, zvonění zvonů, ale byl silný vládce - potlačil opozici - pozvedl České království mezi Evropské státy - nerozházel si šlechtu, ale dřel ji v šachu - Petr z Aspeltu – poradce - kodex horního práva - v roce 1300 začal razit Pražský groš – nejhodnotnější mince své doby i v Evropě velmi ceněná - získal titul Polského krále a byla mu nabídnut titul krále Uherského (pro svou osobu ho nepřijal, ale pro svého syna ano) - 1305 VÁCLAV III. - mezinárodní nepřátele, které jeho otec držel na uzdě - uherský trůn neuhájil - 1306 byl v Olomouci zavražděn => Přemyslovci vymřeli po meči (po mužské linii) - JINDRICH KORUTANSKÝ (má za manželku Annu jeho sestru) a byl jím pověřen správce v době jeho nepřítomnosti - trůn si nárokuje RUDOLF HABSBUSKÝ – měl pocit, že jsem lénem; RUDOLF HABSBUSKÝ - vzal si Elišku Rejčku (dříve manželka Václava II.) - své postavení musel vojensky hájit - zemřel u Horažďovic (tyfus nebo vášeň Elišky Rejčky) JINDŘICH KORUTANSKÝ JAN LUCEMBURSKÝ - souhlasí aby se Českým králem stal jeho syn – vzal si Elišku Přemyslovnu - musel se zavázat šlechtě - omezuje své finanční nároky v podobě daní - vojenská pomoc jen k obraně království - syn Václav – byl biřmován na Karla - povstání šlechty – mír byl do jisté míry ponižující => 1320 odešel z Čech a už se sem nevrátil vládu svěřil JINDRICHOVI Z LIPÉ - přízviska – král cizinec / král diplomat - Slezsko, Horní i Dolní Lužice a získal i Sasko - spojenectví s králi (např. Polským) - šlechta si vynutila aby se do Čech vrátil Karel - markrabě moravský a spoluvladař - své postavení využil (1344 – Pražské arcibiskupství) - 1346 římským králem => KAREL IV. - zemřel u Kresčaku KAREL IV. - vychovával ho papež - koupil pro syny Braniborsko - osobní majetek měl v Bavorsku Míšeňsku a Falci - 1348 založil univerzitu aby lidé jeho království nemuseli hledat vzdělání v zahraničí => zpečetěno pečetí - koruna Česká - pěstoval kult sv. Václava => Svatováclavská koruna - hlásil se k Přemyslovcům - zavedl korunovační slavnosti - začal stavět sv. Víta (Matyáš z Arrasu a Petr Parléř) – nebyl ani z poloviny dostavěn => v 19. stol. vytvořen spolek pro dostavění a 1929 byl dostavěn - obnovil Vyšehrad a přetavoval Pražský Hrad - 1357 9. 7. 5:31 byl položen základ Karlovu mostu (Petr Parléř) - stavba Karlštejna pro Říšské korunovační klenoty - České korunovační klenoty jsou ve Svatováclavské kapli – 7 klíčů pro 7 hodnostářů (nyní prezident, premiér, primátor…) - měl čtyři ženy - 1356 Zlatá bula - platila do roku 1806 - ustanovovala volbu Římského krále kurfiřty - neúspěch zemského zákona – měl posílit moc panovníka, ale musel být - zemřel 1378 - na pohřbu Otec vlasti VÁCLAV IV. - zvolen už malé dítě, ale po vládl až po smrti otce - konflikty s Pražským arcibiskupem (jmenování hodnostáři bez jeho vědomí => uvěznil ho – i další) - Jana z Pomuku osobně umučil – nechtěl říct zpovědní tajemství => Jan Nepomucký – svatořečení a nahrazoval se jím kult Jana Husa - byl alkoholik - byl sesazen z římského trůnu - snaha o obnovu církve => husitství (Konrád Waldhauser; Jan Hus – pod vlivem Witcliffa) <- zprvu byl husitství nakloněn - Dekret Kutnohorský - češi 3 hlasy a cizinci 1 hlas – dříve to bylo obráceně => cizinci odcházejí z Prahy a tak Praha ztrácí na hodnotě mezi evropskými státy - radikální Pražané pod vedením Želivského vyházeli z oken radnice radní (dopadli na kopí) => rozčílil se a ranila ho mrtvice – 1419 zemřel a vzniká husitské hnutí ZIKMUND - byl sice korunován, ale Češi ho nepřijali HUSITSTVÍ - bylo vyvoláno upálením Jana Husa -> Zikmund ho předal koncilu v Kostnici - v Praze bylo umírněné - radikální (Ústí nad Labem, oblast kolem hory Oreb – Orebité) - rádi pojmenovávali po Izraeli - nejradikálnější bylo v Táboře – velel Jan Žižka, ale pak přišel od Hradce Králové (Oreb) => Prokop Holý - čtyři Pražské artikuli - svobodné hlásání Slova božího - podávání oltářní svátosti pod obojí a všem - odmítání světského panování církve - stejné a rovné trestání smrtelných hříchů - 1421 přijal je český vládní sněm v Čáslavi – odmítl Zikmunda a sestavil prozatímní vládu - bojové úspěch -> jednání -> přijetí Kompaktáta - očesané artikuli a velký kompromis (přijímání) => nová církev (podobojí) – odmítavý postoj radikálního křídla; ale souhlasila husitská šlachta -> dohodla se s katolickou šlechtou => likvidace radikálního křídla – bitva u Lipan (husité porazili husity a zahynul Prokop Holý) - 1436 Basilejská kompaktáta – byla slavnostně přijata v Jihlavě -> za krále uznán Zikmund – 1437 umírá - trůn je bez dědice; ALBRECHT II. HABSBURSKÝ má za ženu dceru Zikmunda, ale vládne jen krátce - JIŘÍ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD – vrchní hejtman z panstva => důvěra; prohlášen za správce dokud nemůže nastoupit Ladislav Pohrobek LADISLAV POHROBEK - krátce po korunovaci měl oslavit svatbu, ale náhle zemřel - údajně ho měl zavraždit Jiří z Poděbrad (otrávit), ale zemřel na leukémii JÍŘÍ Z PODĚBRAD - král dvojího lidu - přesvědčený husita,ale jeho manželka je katolička - neměl pochopení u papeže => křížové výpravy proti němu vysílal - mírová unie křesťanských panovníků proti Turkům => diplomatické mise (královská poselstva) do západní Evropy pro přívržence až do Portugalska (kniha Z Čech až na konec světa – podle deníku) 1465 – 1467 - Matyáš Korvín (zeť J. z P.) proti němu vedl křížovou výpravu a nechal se v Olomouci korunovat za Českého krále – zajat - 1517 zemřel na obezitu - zavázal se, že nebude prosazovat svůj rod, ale doporučoval, aby se králem stal Vladislav Jagellonský (měl si vzít jeho dceru Ludmilu) VLADISLAV JAGELONSKÝ - musel přijmout kompaktáta - i Uherským panovníkem - většinu života žil v Budíně (Budapešť) - vrcholná gotika – Vladislavská (Prašná brána; Vladislavský sál; Oratorium) - heraldika - rozvíjí umění - schválena „ústava“ – Vladislavské zřízení zemské a kodex práv (Kniha Tovačovská) - nástupcem je jeho syn Ludvík LUDVÍK JAGELLONSKÝ - zdržoval se v Uhrách - rozdělení reformace (kontroverzní – starokališníci; radikální – pod myšlení Martina Luthera -> chtěli církev nezávislou na papeži) - nebyl silný panovník - Turci obsadili část uher -> bitva u Moháče => porážka vojska a L. J. při útěku zapadl do bažiny a utopil se (pohřben v Uhrách) - VÁCLAV IV. – vůbec pohřben, ale dnes je pohřben ve sv. Vítu - KAREL IV. – pohřben ve sv. Vítu - JAN LUCEMBURSKÝ – pohřben v Lucembursku - PŘEMYSL I. OTAKAR a PŘEMYSL II. OTAKAR – pohřbeni v Presbitáriu FERDINAND HABSBURSKÝ - když přijížděl z Rakouska do Čech musel slíbit, že bude dodržovat České zákony - otevřený odboj – byl potrestán likvidací práv Českých měst - manželka Anna Jagelonská MAXMILIÁN II. - tolerantní k náboženství, ale pak se jeho názory změnily => nebyl dobrý panovník pro Čechy - Česká konfese – vyznání víry (hlavně zastánce vyznání Lutherského učení, Husitského a jednoty Bratrské), byl potvrzena pouze ústně RUDOLF II. - přísně katolicky vychován, ale volnomyšlenkářský => vydržoval si astronomy, alchymisty… - 1609 Rudolfův majestát – náboženské svobody pro nekatolíky; náboženské svobody poddaným - spory s bratrem Matyášem -> je jím donucen abdikovat (na konci své vlády mu zbývá pouze České království a císařská koruna) - nejstarší syn Maxmiliána II.; narodil se ve Vídni - nikdy se neoženil, ale měl mnoho milenek (se Stradovou měl šest dětí) - byl pověrčivý – věřil na horoskopy (Tycho Brahe; Johanes Kepler – musel opustit Čechy) – planety se pohybují - byl velmi vzdělaný, ale byl podivínský a trpěl schizofrenií - posedlý sběratelstvím a okultními vědami - Růžencová slavnost – měla pohnutý osud - jeho sbírky na konci 30-ti leté války vyrabovali Švédové - Praha se stala centrem Evropy (Zlatá Praha) - přenesl sídlo z Vídně do Prahy - 1584 změna v užívání kalendáře (Juliánský -> na Řehořský – Gregoriánský) – první neděle po prvním úplňku (9. října -> 19. října) v Rusku platil až do roku 1918 - svého bratra jmenoval místo držícím ve Vídni - Matyáš byl prohlášen panovníkem na Moravě => Rudolfovi zbyly jen Čechy a císařská koruna X kompenzace Rudolfův majestát => počátek České konfese - 1611 abdikoval a 1612 zemřel (dna nebo syfilis) - pil hodně víno – alkoholik (zmírňoval si tím bolest) GOTICKÁ KULTURA - přišla k nám z Francie (1230 – 1470) - stavělo se z kamene; v západní Evropě z cihel - chrámy, radnice, domy bohatých měšťanů - sv. Vít; Staronová synagoga; Panna Marie Sněžná – po sv. Vítu měl být největší kostel v Praze; Týnský chrám; Emauzy; Karlův most; Staroměstská a Novoměstská radnice; mostecké brány; Prašná brána; - sv. Bartoloměj (má největší věž v Čechách) v Plzni - Panna Marie v Sedlci - sv. Jakub; Petrov v Brně - sv. Duch – ze z cihel - Anežský klášter - Karlštejn; Kost; Zvíkov; Špilberk; Pernštejn - Stará radnice v Brně (fiály, na stropě je vycpaný drak – krokodýl) - brána Špička – 1891 věrná kopie na Petříně - obrazy – mistr Vyšebrodský, mistr Třeboňský, mistr Theodorik - kroniky – Dalimilova, Zbraslavská, Husitská, kronika Vavřince z Březové - zvony, časoměřicí přístroje (=orloje, 1410 základ pražského orloje – má 3 patra: 1. patro- kalendárium, J. Mánes – 12 měsíců v roce, znázornění znamení; 2. patro: ekliptika – dráha slunce během roku; 3. patro – apoštolové) - zdomácnění německé šlechty u nás (Šlikové, Turnové) - dominuje české uvědomění – čeština oficiálním jazykem - 1615 generální sněm přijal usnesení o privilegování češtiny - napětí mezi katolíky a evangelíky po celé Evropě (katolická liga, protestantská unie) Ţ 30letá válka 30letá válka - čeští šlechtici posílají císaři Matyášovi II. Protest proti porušení českého majestátu Ţ potvrzeno jen ústně Ţ zákaz sjezdu evangelických šlechticů – přesto se sešli v Karolinu, poté v paláci smiřických (Jindřich Matyáš Thur, Albrecht Jan Smiřický, Václav Budovec z Budova) – podníceno následujícím omezením náboženské svobody: v Broumově uzavřen protestantský kostel, v Hrobu zbořen protestantský kostel Ţ podán protest u královského místodržícího na Hradě (Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu) Ţ spor Ţ vyhodili místodržící a písaře z okna (defenestrace) Ţ stavovské povstání Ţ sjezd zvolil zemskou vládu direktorium – Turn velitelem stavovského vojska - srpen 1618 – Matyášovo vojsko vtrhlo do Čech – povstalci nápor odrazili X ostatní české země se k po vstání nepřipojily – Morava se připojuje poté, co do velení povstání Vladislav Velen ze Žirotína - 1619 Matyáš II. umírá, nástupcem Ferdinand II. (Štýrský) = nekompromisní protikatolík Ţ odmítnut Čechy, Lužany i Slezany - deklarace přeměňující Čechy na konfederaci 5 rovnoprávných zemí (Horní a Dolní Lužice, Markrabství Moravské, Království České, ?) Ţ ustanovení jednotlivých vlád - srpen 1619 – generální sněm sesadil Habsburky z českého trůnu Ţ králem falcký kurfiřt (kalvinista a vůdce unie) Fridrich Falcký (korunován 4. 11. 1619), šlechtici očekávali zvolením Fridricha Falckého zahraniční pomoc, ale nevyšlo - další naděje na pomoc – Sedmihradský vévoda Gabor Betlén (vojensky povstal proti Habsburkům) – nevyšlo, polský král vtrhl do Sedmihradska Ţ Betlén uzavírá s Habsburky mír - září 1620 – Ferdinandova armáda s vojsky katolické ligy zahájila na české země útok (směřoval do Prahy) Ţ čeští protestantští stavové + vojska katolické ligy (30 000 vojáků X 20 000 vojáků), setkali se na Bílé Hoře, ale nečekali to Ţ 6. listopadu 1620 česká stavovská armáda poražena po 2 hodinách (žoldáci v českých službách nedostali zaplaceno Ţ opouštějí bojiště) - Fridrich Falcký se ve Strahovské bráně setkává s prchajícími vojáky - stavovský odpor se zhroutil Ţ konec českého státu jakožto stavovské monarchie a počátek absolutistického režimu jež otevřel cestu státoprávním změnám Ţ Fridrich Falcký balí a utíká - česká šlechta se vyděsila a začala holdovat Ferdinandu II., lužičtí a slezští šlechtici mu také slibují věrnost X Ferdinand II. staví do čela kardinála Karla Lichtenštejna a Františka Dichtenštejna Ţ sestavili výjimečný soud – popraveno 27 stavovských monarchů (mělo jich být 43, ale neschválil to Ferdinand II.), drastické rozsudky vykonány katem Mydlářem 16. 6. 1621 (Jáchym Ondřej Šlyk, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Budec z Budova – čeští pánové, 7 rytířů, zbytek ??) - konfiskace majetku – postihla většinu šlechticů – profitovala česká šlechta (Lobkoviczové, Trčkové, Valdštejnové, Černínové) - Albrecht z Valdštejna velitelem českých armád, centrum v Jičíně, zprvu znamenal pro císaře mnoho, později se císař k němu nezachoval hezky, on mu to vrátil Ţ pro podezření ze zrady zavražděn na příkaz krále, jeho majetek rozebrali velitelé (generál Matyáš Galas, Silvio Picoloni) Ţ v rámci protireformace důsledná rekatolizace - vypovězeni kněží (nekatolíci) Ţ jejich místa nahrazena katolickými kněžími - řád Jezuitů ovládá většinu českých škola a univerzit - 1624 mandát pro nešlechtice – povoleno jen katolické náboženství Ţ 1627 zákaz rozšířen i na šlechtu (Ţ 1/5 šlechtických rodů a ¼ měšťanů a tisíce poddaných emigrovalo) – místy povstání (poddaní bránili své vyznání) RENESANCE - u nás je od 16. stol. - Velké Losiny, Telč, Mělník – zámky - Letohrádek Královny Anny - města – Telč, Slavonice, Český Krumlov - Bible Kralická – Jan Blahoslav (biskup Jednoty bratrské v Ivančicích -> utekli do Kralic) - Kalendáře – Daniel Adam z Veleslavína · cestě do svaté země – cestopis BAROKO - 1600 – 1750 - sv. Mikuláš (Malá Strana), sv. Mikuláš (Staroměstské nám.), sv. Ignác (Karlovo nám.), sv. Jakub (původně byl gotický) - goticko – barokní – Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou je zapsán do UNESCO - Klementinum – jezuitský klášter, jezuitská univerzita; dnes národní knihovna - Černínský Palác - Karel Škréta, Petr Brandl, E. S. Palko (malby ve sv. Mikuláši) - Bohuslav Balbín – jezuita - Pavel Stránský z Hoře - sochy na Karlově mostě Matyáš Brown a Brokow ROKOKO - Palác Kinských (Staroměstské nám.) FERDINAND - dostal přídomek krvavý - poprava na Staroměstském nám. (27 popravených, ale vystavených na mostecké věži pouze 12 až do roku 1631) FERDINAND III. - byl vzdělaný; uměl česky; skládal básně a hudbu - po vraždě Albrechta Valdštejna byl v čele armády, ale neslo mu to tak válku vedl Dallas - Švédové ohrožují (dobili Olomouc ale Brno ne) - neměl rád Jezuity -> vyňal univerzitu a spojil ji s jezuitskou => Karloferdinandova univerzita až do 1918 - 1648 uzavřen mír => končí 30. letá válka - Karlův most a universitu bránili profesoři a studenti (Balbín i Škréta) - polepšil Pražský znak (do brány vložil obrněnou paži třímající meč) - odvezl České korunovační klenoty (1867 byly vráceny zpět do Prahy) - začal obnovu Pražského hradu - následky 30. leté války - 1 000 000 obyvatel -> 300 000 + 200 000 - Horní Lužice připadla Sasku - rekatolizace -> zřízeno biskupství v Litoměřicích a Hradci Králové - první velký soupis poddaných 1654 – 1655 v Čechách - 1657 Berní rula – sčítání osob a majetku => pro vyměřování daní; 12 – 16 knih FERDINAND IV. - zemřel dříve než se mohl ujmout vlády - byl korunován ve 13. letech na Českého krále; král Německý a císař - zemřel na neštovice LEOPOLD I. - druhý syn Ferdinanda III. - původně měl být kněz - byl úspěšný – bojoval s Turky (poraženi u Vídně) – jeden z vojevůdců byl Zdeněk Kaplíř ze Sulic (jeho dědeček byl popraven na Staroměstském nám.) -> museli ustoupit do Uher (pekaři z radosti začali péct pečivo ve tvaru srpečku měsíce – rohlíky) - 1699 definitivní konec války - Balbín – Obrana jazyka slovanského zvláště českého; - povstání zemědělců => robotní patent – robota tři dny v týdnu (s výjimkou žní tam je povoleno více) - 1693 Chodské povstání -> poprava Jan Koziny (Kozina je přídomek – jmenoval se Jan Sladký) - Chodové - ve znaku bota ne psí hlava - měli své majestáty od panovníka - 14 Chodských vesnic bylo prodáno - vůdci Rychtář a Hrubý - padla jedna rána a byli zajati vůdci - oba zemřeli a Kozina visel rok na Šibenici - Lomikar <= Laminger (Lamingen) Albenrein - Kozinova manželka se synem byli pohřbeni na hřbitově a v kostele Lomikar - mor – v Praze zemřelo 12 000 křesťanů a 3 500 židů; Čechy 40 000 - velký požár v Praze shořelo 800 domů z 2 500 - manufaktury (Duchkov a Slavkov) - čarodějnické procesy – vymyšlené osočení – Kladivo na čarodějnice (jak poznat čarodějnici) => 1693 v Šumperku upáleno 25 – 30 lidí - 1701 získal Braniborský kurfiřt titul Pruského krále => rod vládl až do roku 1918 - FRIDRICH I. – 1705 zemřel JOSEF I. - zástupce merkantilismu (výroba a výměna zboží => oživení zahraničního obchodu…) => založení Vídeňské banky - nebyl náboženský fanatik - postihoval neřády v úřadě i v armád - Evžen Savojský - dobrý vztah k Čechům => Český kurfiřtský hlas – posílení - Václav Vladislav z Větrovic (má náhrobek ve sv. Jakubovi) - mladý dvůr -> přiměl ho aby vstoupil do války o dědictví Španělské – trvala 14 let - zemřel mladý na neštovice - neměl dědice => nastupuje jeho bratr KAREL VII. - původně určen pro Španělsko -> velice upjatý a přísně katolický - 1711; v Čechách korunován 1723 - 1713 pragmatická sankce – když zemře Rakouský panovník a nebude mít syna, nástupcem se bude moci stát jeho dcera => museli s tím souhlasit všichni panovníci Evropy - 1716 se mu narodil syn, ale zemřel - 1717 Marie Terezie - 1713 mor – Čech 100 000 a Praha 13 000 - dobytčí mor => nedostatek masa i potahy => hrozba hladomoru – použity brambory (Branibory, něm. zemské jablíčko) - selské bouře => 1738 robotní patent – bez úlev - zásah státu do hospodářství – ochranná cla na dovoz zboží; zřizování manufaktur; výroba skla; dolování; výroba látek…) - mapa českého území - rasismus - protižidovské sankce (ačkoliv se zasloužili o obchod => bohatli <= nepřátelství u obyvatel) - nesměli se usazovat v královských městech (kromě Prahy) - museli mít gheta, která se na noc zavírala - nesměli se přibližovat ke křesťanským chrámům => plány kudy směli chodit - v židovských rodinách se směl ženit jen nejstarší syn a tavby se nesměli rozšiřovat => velké množství nemanželských dětí - nesměli se rozšiřovat ani hřbitovy => problém víra jim zakazuje vykopávat mrtvé => navážela se zemina => hodně dochovaných náhrobků - rekatolizace – jezuité – svatořečení Jana Nepomuckého (pohřben ve chrámu sv. Víta – velká stříbrná rakev) - za doby oslav podáno 300 000 hostií - měl nahradit lidem husitství - velké pochody do Staré Boleslavi – postaveny kapličky (vzdálenost kapliček od sebe je stejná jako délka Karlova Mostu) - patent proti katolíkům – konfiskace nekatolických knih · Koniáš – ukládal vždy jeden výtisk => zachovaly se · emigrace · upadala jednota bratrská – plán na obnovu pojal Zinzendorf (bratři založili osadu ochránců – herintrunt 1727 -> biskup jednoty bratrské, vnuk J. A. Komenského vysvětil nové biskupy jednoty bratrské => začala se rozvíjet a zakládat i třeba v USA) - první zednářská lóže – tajná společnost, vznikla z mistrů · nejprve se snažili zlepšit společnost, ale pak se to zvrhlo - český jazyk přestává být jednací jazyk => úpadek školství, čtení, psaní => úpadek psaní literárních děl, nespisovný jazyk => vznik brusičů jazyka MARIE TEREZIE - provdána za Štěpána Lotrinského (nebyl významný šlechtic) - dynastická svatba X Marie Terezie ho měla velice ráda - po jeho smrti nosila černý šat až do své smrti - 16 dětí, prý se svým manželem, byla mu věrná X Štěpán Lotrinský věrný nebyl - pruský král Fridrich II Marii Terezii nejdříve nabídl, že ji bude ochraňovat (za úplatu), ale Marie Terezie odmítla => pruská válka - bavorský kurfiřt toho využil => dobyl Prahu a prohlásil se českým králem – hned jeho vypuzení se dala Marie Terezie korunovat českou královnou - Bratislavský mír – pro nás osudný – Marie Terezie musela podstoupit Horní a Dolní Slezsko => zbylo tzv. Rakouské Slezsko (Opavsko, Krnovsko a Těšínsko) - druhá slezská válka – obsadil Prahu – službu prokázali Židé (nechala je vypudit) – mír v Drážďanech - 1756 – třetí slezská válka – trvala sedm let, zase k Praze – vítězství u Štěrbohol (velel Schwerin, ale padl a byl mu postaven náhrobek) => ostřelování Pražského Hradu – poboření chrámu sv. Víta - poté rakouská armáda se vzmohla a porazila je u Kolína - 1758 – opět vtrhli do Olomouce (generál Laudon na naší straně) => mír uzavřen v Hubertsburgu => podvržená ztráta Horní a Dolní Lužice a Kladska - válka o dědictví bavorské – zemřel kurfiřt a neměl následníka => Marie Terezie chtěla připojit Bavorsko – mír v Těšíně 1769 - bramborová válka - 1772 – první dělení Polska => Halič získalo Rakousko - Marie Terezie měla dobré poradce a generály (maršál Gawn, generál Laudon, hrabě Haunil, hrabě Haigwic) - 1747 tereziánský katastr – soupis poddanské půdy (rustikál) a šlechtické půdy (dominikál) · kvůli daním · neměl ještě mapy - vojenská reforma – pevné číslo vojáků (108 000) § pevný rozpočet (14 milionů zlotých) na deset let dopředu => decenální reces - nové krajské zřízení – 16 v Čechách, 6 na Moravě, 2 ve Slezsku - zrušena Česká dvorská kancelář – zřízeno direkarium (neosvědčilo se) => Česká a Rakouská kancelář - nový ekonomický mefisiokratismus - hlavní pramen – výtěžek z půdy – zrevidovaný druhý tereziánský katastr - 1753 – zahájena ražba jednotné mince – konvenční mince (byly stříbrné, ale říkalo se jim zlatky) - sjednoceny míry a váhy první rakouské papírové bankovky - 1771 – hladomor – neúroda kvůli velkým dešťům, zahynula 1/10 obyvatel u nás => zrušen robotní patent - školství – velká a účelná reforma · rozložena na několik částí: § jezuitská gymnázia byla převedena · SS byli 48 – 13 Čechy, 15 – 7 Morava · Stanoven věk alespoň 10 let normální škola nebo hlavní škola + dobrá němčina (učí se německy) · nižší škola (nižší stupeň) – zavedena povinná školní docházka od 6 do 12 let § triviální škola (nižší stupeň) § trivium (čtení, psaní, počítání – v mateřštině, hlavní školy ve větších městech § normální školy – v hlavních městech jednotlivých zemí – zde zřízeny přípravky pro učitele – německy =>nadprůměrná úroveň - 1775 – nový studijní řád pro gymnázia a vysoké školy – potřeba i vzdělaných vojáků - 1773 – vojenské referendum – doplňování vojska pravidelným odvodem (vyšší vrstvy vyňaty – do odváděni hlavně venkovani) - vojenská akademie ve Vídni - nové a moderní pevnosti (Praha Vyšehrad, dolní vchod cihelná brána, nahoře Leopoldova; Olomouc, Josefov u Jaroměře, Terezín – malá pevnost (koncentrační tábor – nebyl židovský) skutečná vojenská pevnost a velká pevnost pro vojáky – město ( židovské ghetto z celého Protektorátu – v jednom bytě 50 osob, nebyl to koncentrační tábor v pravém slova smyslu), byl průchozí, pod dozorem Červeného kříže – když jel a inspekci, bylo na něj sehráno divadlo; Hradec Králové, Leopoldov – dnes vězení Slováků, Komárno, Nové Zámky – Slovensko) - území Rakouska při kralování Marie Terezie hlídáno vojsky - všeobecně branná povinnost (bez rozdílu) – nejlepší vojáci - nová kasárna · zasloužilí vojáci – invalidovny (ve Francii) · 1/10 – invalidovna v Karlíně · přednost před udělováním konfesí (např. trafiky) - sčítání obyvatelstva – začal se počítat lid - 1753 – poprvé u nás (1754 Čechy 2,1 mil, Morava + Slezsko 900 tis, 1781 Čechy 2,9 mil, Morava + Slezsko 1,5 mil, 1770 Praha 77 tis obyvatel) - číslování domů a pojmenování ulic a čtvrtí - zasloužila se o dostavbu Pražského hradu (kasárenských budov) - 1770 – nový trestní zákoník (dočasně zrušen trest smrti, ale začaly tělesné tresty) - 1771 – 1775 – nejznámější povstání sedláků u Chlumce nad Cidlinou – byli poraženi a potrestáni - 1775 generální pardon => další neprošli => tereziánský robotní patent – nezrušil robotu, ale zlepšil ji - raabizace velkostatků – 1777 podle Raaba pokračovala i za Josefa II. - panské práce nekonány poddanými a odevzdávali poplatek státu => do jisté míry zrušení roboty - kvůli odporu šlechty nebyla na celém území - Štěpán Lotrinský se stal císařem - do jisté míry to měla být lotrinská dynastie, ale kompromis – Habsbursko – Lotrinská dynastie JOSEF II. - 1780 – 1790 - už za života Marie Terezie byl prohlášen za spoluvládce - vláda rozumu, která má účelně přebudovat stát i společnost - historické právo nahrazováno právem rozumu - náboženské církve nahrazovány náboženstvím přirozeným - král je prvním státním úředníkem => úřady přecházejí z rukou šlechty do rukou školských úředníků => byrokracie - u nás negativa – Rakousko a Čechy splynuly v jeden stát – němčina, jednotná správa, státní náboženství, ale ostatní náboženství trpěna - zmírnění cenzury => národní probuzení - republika má centralistický charakter => Josef II zavedl osvícenský absolutismus - pracující člověk, vstával velmi brzy, ovládal mnoho jazyků, trochu i češtinu, rád cestoval po království – i na zapřenou, dával se do řeči s poddanými (oral i s pluhem) - byl v Čechách celkem oblíben i přes to, že začínala germanizace - 1781 – toleranční patent – nezavedl rovnoprávnost všech náboženství a vyznání, ale připustil jejich existenci (Luterství, Kalvínství, Pravoslavní, ne Husité a Českobratrská církev) - evangelíci mohli založit farnost, kostel na okraji města nesměl mít věž, zvon – 100 rodin z města se muselo přihlásit, měli zvláštní matriky, smíšená manželství (otec katolík – děti katolíci; otec evangelík – synové evangelíci, dcery katoličky) – mohli dělat cokoliv (studovat, pracovat, mít pozemky) - řešil židovské otázky – nemuseli nosit označení (žluté kolečko), mohli bydlet mimo ghetta a měli občanská práva X nesměli kupovat pozemky - státní církev – duchovní se měli stát státními úředníky => byli-by placeni ze státních peněz – rozdělení hranic diecézí a arcidiecézí (srovnány podle hranic území) - těšínský vikariát – zůstal pod bratislavskou diecézí - 1782 – rušení klášterů, duchovní správa (faráři..), věda, ošetřování nemocných - u nás 1/3 klášterů zrušena, na Moravě zrušeno 40 klášterů z 80 => drastické následky · budovy věnovány civilním a vojenským institucím (nemocnice v Brně), Josefský klášter na Josefském náměstí – kasárna, sv. Tomáš v Brně – Rouka u Znojma – kasárna · knihovny věnovány univerzitním knihovnám, ale byly i rozprodávány · likvidace archivů – náboženská matice · velkostatky pronajímány, poplatky šly na doživotní penze - rušil poutě, posvícení (budou stanovena jednotně, omezil počet míst v jednotlivých kostelech => redukoval počet kněží i spotřebu svíček) - pohřbívání v režných pytlích do hrobu vysypaného vápnem - evangelíci pohřbíváni na katolickém hřbitově - výchova kněží v generálních seminářích (v Praze a Olomouci) => nevole v Římě => 1782f papež Pius II. navštívil Josefa II., aby nebyl tak krutý, ale bez úspěchu - 1781 – zrušení nevolnictví – sedlák se směl stěhovat kam chtěl, vzít si koho chtěl, mohl na studia - 1784 – pod jeden magistrát patří Staré město, Nové město, Hradčany, Malá Strana - 1785 – policejní ředitelství - 1789 – urbaniální patent – praktické zrušení roboty za náhradu (sedláci platili náhradu) => nevole => odvolání patentu - josefský katastr – sepsání a jednotné měření plodné půdy (jak rustikál tak dominikál) – k určení daní => každý pozemek dostal číslo - 1787 – reforma soudnictví – všichni občané si měli být před zákonem rovni => nový trestní zákoník, zrušení trestu smrti, některé tělesné tresty - školská reforma – zesvětštění univerzit, němčina, latina, počet omezen – v každé zemi jedna univerzita (u nás zachována v Praze) § gymnázia – omezen počet žáků, němčina, latina jen z části § nižší školy – nové metody vyučování, docházka (tělesné tresty) - zmírnění cenzury - svobodní zednáři - rozvoj průmyslu a obchodu – podpora textilek (Liberecko, Rumbursko, Brno), cukrovary, sklárny, hornictví (Krušné hory – různé hornictví), domácí tkalcovství (Podkrkonoší), stavba silnic - podporoval umění – Stavovské (Nosticovo) divadlo - řídil vládu stavu sám (diktátor) – stát byl centralizovaný - feudální stát byl nahrazen byrokratickým státem - úplatkářství bylo velice těžce trestáno - lidové vrstvy oceňovaly vládu Josefa II. - jeho reformy se někdy srovnávají s rokem 1848 - český stát byl potlačen, ale začalo zde vznikat národní obrození - byl 2x ženatý, měl dvě dcery (zemřely) => první manželka zemřela při porodu; druhá manželka – ošklivá vévodkyně, bez dětí - byl pohřben vedle své matky - následovník jeho bratr Leopold II. LEOPOLD II. - zemřel náhle - měl 16 dětí - promiskuitní - neschvaloval reformy z důvodu překotnosti - navázal na vládu Marie Terezie – urbanizační patent · generální semináře => biskupské semináře · vrátil právo zemským kněžím – měli práva povolovat daně - dal se korunovat za českého krále – mysleli si, že bude dobrým králem - zřízena čeština na univerzitní katedře - navštěvoval divadla - začala se rozvíjet francouzská revoluce – nejdříve ji uvítal, později se postavil proti ní FRANTIŠEK I. - 1792 – 1835 - syn Leopolda II. - velmi inteligentní ale neobratný - 4x ženatý - 1792 – dal se korunován na českého krále - Francie vyhlásila válku Rakousku a Prusku => velké daňové zatížení – vojáci verbováni násilím - 1793 – francouzští Jakobíni popravili Marii Antoanettu (dcera Marie Terezie a teta Františka I.) => nástup Napoleona => stal se francouzským císařem - přijímá titul rakouského císaře - koalice s Ruskem – důvod pro Němce pro vpád do Rakouska - 2. 12. 1805 – bitva tří císařů – u Slavkova · Německo vítězí a Rusko a Rakousko muselo uzavřít mír · krvavá bitva · pratecká bitva – kus od Slavkova · uzavřen slavkovský mír · mausoleum (kosti vojáků se stále nacházejí) – Mohyla míru - 1806 – konec Římsko – Německého císařství, konec spojení Čech - 1809 – vyhlásil válku Napoleonovi – prohrál ji => státní bankrot – bankovky klesly o 1/5 hodnoty Metternich novým kancléřem po Kamicovi (tvrdý absolutismus – tuhá cenzura, moc policie – udavačství, armáda · dobrý diplomat – přiklání se k Francii => Marie Luisa si vzala Napoleona (syn Orlík = Napoleon II.) - 1813 – definitivně poražen u Lipska maršálem Schnaremberkem - 1815 – bitva u Waterloo · vídeňský kongres – zásluhou Metternicha (vládl za Františka I.) vráceno území - sňatek prohlášen za neplatný, syn dán na výchovu do Vídně, zemřel v 21 letech, pohřben ve Vídni, za Druhé světové války byl přenesen do Francie - Metternich měl protivníka v Čechách – hraběte Kolowrata - 1830 – cholera - v Praze má na nábřeží směrem od Národního divadla k Rudolfinu Hold českých řemesel Františka I. mezi mostem Legii a Karlovým mostem - během národního obrození – hymna Kde domov můj – hra Fidlovačka, slova od Josefa Kajetána Tyla, hudba Karel Škroup – 1834 josefská kasárna (Josef Kajetán Tyl zaměstnanec vojenské správy, potulný herec, zemřel blízko Plzně, kde je pohřben, Škroup ovlivněn Mozartem, odešel do Rotterdamu a je pohřben v hromadném hrobě) - Heiden – rakouská hymna, centralismus „Zachovej nám Hospodine císaře a naši zem“ - 1805 – zvítězil – dostala se k nám ruská armáda – byla vítána (dělali kmotry malým dětem) – 1813 ustupuje - když Napoleon ustupoval, Češi to vítali - 1812 – společný název pro všechny svoje země => Císařství rakouské – odvozeno od jeho titulu a svobody států se to nemělo dotknout Prusko – Němečtí panovníci od 18. století - Fridrich I. – 1688 – 1713 - Fridrich Vilém I. – 1713 – 1740 - Fridrich Vilém II. – 1740 – 1786 - Fridrich Vilém III. – 1786 – 1797 - Fridrich Vilém IV. – 1797 – 1840 - Fridrich Vilém V. – 1840 – 1861 - Vilém I. – 1861 – 1868 - Fridrich II. – 1868 – 1888 - Vilém II. – 1888 – 1918 FERDINAND II. - 1835 – 1848 - dobrotivý, ostýchavý - současníci mu nadávali, že je hloupý a slabomyslný X nebyla to pravda - uměl několik jazyků i češtinu - hudební talent - ženatý, bezdětný - 1832 – atentát důstojníkem, který byl vyhozen z armády – škrábl ho => byl odsouzen, ale nechal ho omilostnit - 1836 – korunován českým králem – poslední korunovaný panovník - vládla za něho Státní konference (Metternich, Kolowrat, František Karel – bratr) - 1848 – uprchli z Vídně do Olomouce - na nátlak Žofie se vzdal trůnu - přesídlil do Prahy, kde žije až do roku 1875, - počet obyvatel v roce 1846 – 7,5 milionu (4,3 mil Čechy, 1,7 mil Morava, 0,5 mil Slezsko) - rakouský stát má problémy · opozice – šlechtická – státoprávní (aby Čechy měli vládní identitu Německa) · občanská – národní · lidová hnutí – spojuje národní a literární vliv na myšlení vrstev, Karel Havlíček Borovský redaktorem novin – musel se držen na pozoru, aby nebyl stíhán – radikální · měšťanská beseda – umírnění - ekonomika – 1826 – úvěr České spořitelny => podpora průmyslu (povzbuzení průmyslu v Čechách)=> vznik dělnictva (vykořisťováni – 14 hodinová pracovní doba, 1 hodina přestávky, 35 dělníků méně než 14 let) => pokus, aby děti pod dvanáct let měly poloviční pracovní dobu => odpor · stroje => dělnické bouře (Praha 1844, Brno 1843), rozbíjení strojů (hlavně v textilním průmyslu) · 1844 – vzpoura dělníků při stavbě železnice · organizace, které v době nezaměstnanosti podporou · bavlnářství, plátenictví (připravuje o práci domácí tkalce), papírnictví, sklářství (malované sklo – českolipsko, zrcadla – Hradec Králové) – ničení lesů, železářství (Vítkovické železárny – první koksová pec), cukrovarnictví (Dačice – 1826 cukrovar, 1842 kostkový cukr v Evropě – pomník kostkovému cukru), hornictví (Krušnohoří – těžba uhlí), doprava – železnice (koňky, první velká železnice – Severní dráha Ferdinandova 1836, odbočka z Olomouce do Prahy v roce 1845) - revoluce => vznik republiky - Brauner 1) Státoprávnost – spojil všechny země koruny české ve společný stát v rámci Rakouska · úřady v Praze 2) Zrovnoprávnění českého jazyka v úřadech, školách a soudech 3) Liberální – zavedení občanské svobody, omezení cenzury, svoboda vyznání, shromažďování, národní gardy, zrušení roboty => 11. 3. 1848 – předloženo ve Svatováclavských lázních (blízko Karlova nám., Trojanova ulice), klidný průběh => petici císaři formuloval Pinkas , trochu to zmírnil, účastnili se i mladí radikálové (J. V. Frič, Sabina) – revoluční myšlení => propustil Metternicha a slíbil, že dá zemi ústavu – na petici odpověděl dvojatě - námezdní gardy (občanstvo nebo studentstvo), Svornost => v Praze a Čechách, na Moravě je separatismus - svatováclavský výbor (národní výbor) – první petice => do Vídně deputaci svatého Václava (lokomotiva vyzdobena národními prapory) – císař přijal, ale pouze zrovnoprávnil český jazyk - v Praze – 2/3 Němců a 1/3 Čechů – národnostní probuzení - ¾ obyvatel se hlásí k Čechům - Rýnský spolek = příčina zániku Římsko – Německého císařství – Němci česky mluvící - německý spolek · Frankfurt nad Mohanem – 1848 frankfurtský sněm – pozván i Palacký, odmítl k 11. 3. 1848 „Já nejsem Němec, jsem Čech rodu slovanského“ – dopis - austroslavismus – Čechy jsou a budou součástí Rakouska, ale budou mít rovnoprávnost - přestože Palacký odmítl účast, byly vypsány volby v českých zemích – Češi bojkotovali => první roztržka mezi Čechy a Němci – Němci se považovali za Němce regionálně a národnostně vyšší – někdy podporovali i Čechy - velkoněmecká říše - Maďaři, Prusové, Turci - jediný velký slovanský stát bylo carské Rusko, které bylo zastaralé a nemělo pochopení pro malé národy => bylo vhodné, aby se slovanské národy spojily => slovanský sjezd v Praze – pouze rakouští Slované, nerakouští Slované pouze jako hosté - předsedou Palacký (jako by byl prezidentem nebo králem) - 1. 6. 1848 – oslavy na Žofíně - 3 sekce: · československá · habešská · jihoslovanská - protichůdná stanoviska, ale shodli se na odmítavém postavení k frankfurtskému sněmu a císaři poslali petici - do Prahy dosazen Windischgrätz – tvrdý neosobní voják (lampasák), neoblíbený - koňský trh – hlavní porážka, která způsobila povstání, socha přemístěna na Vyšehrad do 50. let 20. století =:kopie je dnes na Výstavišti v Lapidáriu - Jan Kampelík – vůdce dělnictva => kampeličky · 2 části – pokoná – šla domů § nepokojná – šla do Celetné ulice => na ovocný trh => zakročila proti nim policie =>střelba zasažena manželka Windischgrätze => povstání => stavba barikád (celkem jich bylo na 400), hlavně studenti občanské Svornosti a Slovenské Lípy (J. V. Frič – v Klementinu bylo jedno středisko, druhé bylo v Podskalí – kostel a klášter Emauzy) – několik studentů padlo – dodnes mají pomník, Pražané spoléhali na pomoc venkova, ale Windischgrätz obsadil brány - povstání trvalo 2 dny - Windischgrätz stáhl vojáky na Malou Stranu a na Petřín dal děla => ostřeloval okolí Karlova mostu – vypáleno asi 500 ran - povstání potlačeno => zatčeni Brauner, Havlíček, Frič => revoluční spolky rozpuštěny => Thur odvolán z úřadu - potlačena i revoluce ve Vídni (ministr války oběšen na kandelábru) - vypsány volby do sněmu – 183 poslanců (na 50 tis obyvatel 1 poslanec – 130 českých) - před zahájením nová vláda (Bach) - Palacký, Rieger, Brauner - Hans Kudlický – z rakouského Slezska – návrh na zrušení poddanství a roboty – prošel => svobodní lidé - císař se lekla přemístil se z Vídně => sněm přemístěn do Kroměříže - 2. 12. 1848 císař abdikoval => František Josef I. (synovec) ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ - zásluhu měl osvícenský centralismus Josefa II. a prosazování němčiny - stává se procesem formování novodobého českého národa - trval přes půl století, zasáhl nejen vzdělance, ale i širokou veřejnost => začali si uvědomovat útlak - 2 období: · osvícenské – národní probuzení 1780 – 1815 · romantické – 1815 – 1850 - bylo zrušeno nevolnictví – stěhování do měst z venkova - v Praze čeština v úpadku a někdy se za ni lidé styděli - rozšíření zájmu o české knihy, noviny a časopisy - české divadlo - snaha o psaní vědeckých publikací - Josef Dobrovský – nevěřil v budoucnost českého jazyka - František Martin Pelcel - Václav Matěj Kromelius – České noviny, Česká expedice - 1786 – divadlo Bouda – hrálo se česky (V. Thám) - Nosticovo (Stavovské) divadlo – hraje česky - vlastenecké muzeum - Rukopis Královédvorský a Zelenohorský – padělky – V. Hanka – velmi starý - František Palacký – napsal první pořádné dějiny – Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě (nejdříve psáno německy, poté česky) - Jan Evangelista Purkyně – učenec - v Praze založena Matice Česká – vydává české knihy – stát se členem byla národní povinnost =: povinnost složit poplatek - Josef Ressel – vynalezl lodní šroub - Josef Božek – sestrojil vozidlo na parní pohon – parořez KLASICISMUS 1750 – 1850 - podnícen odkrýváním Harkulonea a Pompejí - Stavovské divadlo 1783 – Praha - Ignác Platzer – vytvořil sochy na Karlově mostě - Václav Pratner – Terezka na Mariánském náměstí § Socha pasovského Biskupa § Koupil usedlost v Košířích § litvínovský pomník – modlící se klečící socha => mustr pro Myslbeka - František Karlík – obrazy Dobrovského a Palackého - Antonín Mánes – hrady EMPÍR - někdy součást klasicismu, kolem roku 1810 - hybernský palác – proti Prašné bráně – výstava vín, jednou malá sklárna FRANTIŠEK JOSEF I. - 1848 – 1916 - byl císařem světové války - na trůn nastoupil v 18 letech - synovec Ferdinanda IV. - odmalička vychováván pro vládu => komisní voják - matka Žofie Bavorská – velice ambiciózní a své představy uplatňovala přes syna - průměrně nadaný (neměl rád divadlo, byl voják a ouřada) - ve všem poslechl matku mimo volby své manželky – v 19 letech mu vybrala svou 19letou neteř Helenu Bavorskou, námluvy se měly konat v Ischlu – když však uviděl její sestru Alžbětu, vzal si za manželku ji (byla uzavřená, nechtěla si ho vzít, měli spolu 4 děti – 3 dcery, 1858 syn Rudolf – korunní princ – měl rád ženy, se svou milenkou spáchali sebevraždu => nástupnické právo na synovce Františka Ferdinanda D´Este – zahynul v Sarajevu - bratr Maxmilián se nechal zaplést do jihoamerické politiky – císařem – Francouzi odešli – zajat a popraven a balzamován - Alžběta (Sissi) často cestovala, živila se jen pomeranči, málem zemřela na podvýživu – léčila se na Kypru – cestovala na zapřenou v Ženevě, tam ji bodli pilníkem a zemřela - milenky Anna, Kateřina Svratová – herečka v divadle, o hodně ho přežila, zemřela až během 2. světové války - 1863 – pokus o vraždu – ve Vídni – atentátník ho pouze zranil – přežil a nechal postavit kostel - neuměl česky a Čechy neměl rád - nikdy nebyl korunován českým králem - v Čechách se mu říkalo „Starý procházka“ - zemřel v 86 letech, pohřben do císařské hrobky, kde byla pohřbena Sissi - ústavodárný říšský sněm – vypracoval jej František Palacký – měla být ústava federalistická – nebyla přijata, nakonec byla vypracována Majerem - březen 1849 – rozehnání kroměříšského sněmu => březnová ústava – první rakouská ústava, centralistická – návrat k absolutismu, autor hrabě Rudolf Stadion – nevešla v platnost (suspendována v roce 1851) => zavedení cenzury, utužení absolutismu, pronásledování (symbol Karel Havlíček Borovský – do Brixenu – píše o tom v Tyrolských elegiích – vyhnanství až do roku 1856 – návrat do Čech s tuberkulózou – nakazila ho manželka, která za ním přijela na konci jeho vyhnanství, zemřel v 35 letech, pohřben na Olšanech) - Alexandr Bach => Bachův absolutismus – dělal, co mu František Josef I. nařídil - celá země byla rozdělena na panské zemské celky – zaniklo 1848 – nová struktura – kraje, okresní hejtmanství – později obecní úřady - korunní země – jednotný symbol byl dvouhlavý císařský orel – navazující na orla ze středověku - několik českých gymnázií - reforma českých škola: · 8 třídní gymnázia trvalo až do roku 1948, · 6 třídní reálky Nejedlý zavedl 11. a 12. letku · nižší reálky (něco jako příprava do 2. – 3. třídy · vysoké školy – autonomie - po politické stránce stát strachu – donášení, věznění, policejní dozor (Božena Němcová, František Palacký – byl velice vážený) - hospodářský vývoj ve znamení kapitalismu v českých zemích zprvu pod vedením Němců – přednostně si vybírali Němce => germanizace - 1858 – peněžní reforma - státní finance upadají – velkou část pohltilo úřednictvo, policie a armáda (celou 1/2 financí) – mezinárodní dluhy => daně vyšší o 150 % - porážka krále: · Alexandr Bach propuštěn – místo něj Němec Schmerling · přijetí schmerlingovy ústavy 1860 – ovlivněna říjnovým diplomem => nástup parlamentarismu (všem zemím Rakouska-Uherska slibována svoboda rozhodování), zahraniční politika, finance, vojenství, obchod a doprava vyhrazeny pro všechny · položil základ dualismu (rozdíl mezi zeměmi uherskými a neuherskými – hranicí byla řeka Litava => Předlitavsko (Rakousko a České země), Zalitavsko (Uhry) - únorová ústava: · říšská rada (horní a dolní sněmovna panská – jmenováni panovníkem bohatí a šlechta; poslanecká – volilo se dle počtu obyvatel, 343 poslanců voleno na 6 let => Čechy 54, Morava 22, slezsko 6) => bezmocnost Čechů => pasivní opozice trvající 16 let => odchod ze sněmovny – nebylo nejlepší řešení => jednání „o nás bez nás“ - 1861 založena Národní strana - Julius Gregr založil Národní listy - první pěvecký sbor Hlahol - Tyrš a Tigner založili Sokol - umělecká beseda v Praze (Bedřich Smetana, Josef Mánes, V. Hálek) - na Moravě noviny Moravská orlice - od Národní strany se odtrhla frakce Mladočeši – zmocnili se Národních listů - 1868 – soubor článků k Národním listům – Idea státníka rakouského - Rakousko se vzpamatovalo ze svých problémů a Pruska => spor o ??? => válka – ze začátku se odehrává mimo území Čech, pak přichází severní armáda a v Itálii jižní armáda – armádě v Čechách hrozila zkáza – zastaralá technika, strategie i mapy – Prusové mapy získávali špionáží => červenec 1863 bitva u Sadové (Hradce Králové) – zprvu vypadalo, že by mohli vyhrát, ale nakonec to byla krutá porážka – válčili v poli ne v pevnosti, modernější zbraně (zadovky) => Rakousko 23 000 padlých a raněných, 13 zajatých, Prusové 9 000 - obsadili Prahu – Češi na straně Rakouska, v roce 1866 přijel Josef Václav Frič – za českého krále navrhoval Itala - epidemie cholery => velké strádání - Mánesem dokončena malba kalendáře, uprchl z Prahy a v době, kdy tu byli Prusové vsazen do vězení – táhli na Vídeň a hlavně kvůli Bismarckovi neponíženi a skoro nepřišli o území => František Josef I. se Čechům omluvil za útrapy - Rakousko-Uhersko se muselo změnit - Maďaři tlačili na vládu => 1867 Rakousko-Uherské vyrovnání - rakousko-uherská monarchie – navenek vystupuje jednotně, ale skládá se ze dvou států (Království a země na říšské radě zastoupené – nerakouské země) – odlišné poštovné známky - František Josef I. se dal korunovat na uherského krále =>král Uherský – u nás císař Rakouský - Společné nejvyšší orgány jsou ministerstva zahraničí, vojenství a financí - císařská a královská armáda uherská císařská a královská domobrana - 1867 – prosincová ústava – platí pouze v neuherských zemích, je centralistická - smutná reforma armády – výzbroj, vedení, mapy (promítlo se i do občanského života – mohl si je koupit každý => rozvoj cestovního ruchu) · 1 : 20 000 – topografické sekce, velmi podrobné · 1 : 75 000 – speciální mapy – nejrozšířenější, 75 odpovídá průměrné délce vojenského kroku · 1 : 200 000 – generální mapa – přehledná · platí vojenské mapování, k dispozici celou 1. republiku i nějakou dobu po 2. světové válce · přetvořené - 1952 – stejná měřítka + měřítka: 1 : 1 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 25 000 · 4 vojenská mapování · přísně utajené · 5. mapování není ještě uveřejněno · katastrální mapy – pro výběr daní, schváleny roku 1811, začaly se používat až v roce 1817 § měřítko 1 : 2 880 – vychází z měřítka 1 palec = jedna rakouská míle § užívá se až do roku 1950 – přizpůsobení dekadické soustavě - pozvednutí českého sebevědomí – projevy svébytnosti - 1867 – Moskva – národopisná výstava => národní pouť Čechů (Erben, Mánes, Palacký, Brauner) · srdečně přijímána i v Moskvě a Petrohradu => kult všeho ruského · navrácení korunovačních klenotů do Prahy – povoleno, ale byla obava z manifestací (byly vezeny vlakem v noci – lidé zpívali neoficiální hymny) - 1868 – pouť do kostnice · tábory lidu (někdy sociální, ale většinou hlavně politické), Říp, Bezděz, Blaník, Oreb, Karlštejn, Žižkovo pole · 88 posledních staročechů – vydali deklaraci, která zdůrazňovala české právo - 1871 – Prusko porazilo Francii – Vilém I.císařem - císař slíbil fundamentální článek – česká komise - 1874 – Národní strana svobodomyslná – mladočeši - vznik ČSSD - 1871 – postaveno Národní divadlo - 1883 – znovu otevřeno Národní divadlo Smetanovou Libuší - 1882 – Pražská univerzita rozdělena na českou a německou část, uzavřena roku 1939, znovuotevřena až po druhé světové válce v roce 1948 - 1890 – punktace – dohoda staročechů s německými obyvateli o uzavření území · česká akademie věd - 1892 – nová korunová měna (místo zlatých koruny) - 1893 – proces s omladinou (původně seskupení Pražanů – měli připravovat povstání => vymyšlené, ale přesto dostali tvrdé tresty) - 1897 – Národně sociální strana - 1899 – Agrární strana · strana Křesťansko – sociální (dnes KDU – ČSL) - 1900 – Lidová strana, v čele Masaryk · všeobecné volební právo - doba rozkvětu po průmyslové i kulturní straně Historismus (1850 – 1890/1900) Novorománský sloh – klášter Beuronů (svatý Gabriel), Zvěstování panny Marie na Smíchově (již nefunguje, zajímavé malby), Řepský kostel vyzdoben též beuronsky Novogotický sloh – Sv. Petr a Pavel na Vyšehradě, nová část chrámu sv. Víta, kostel sv. Františka na Žižkově, kostel sv. Ludmily na Vinohradech, kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí, sochaři bratři Maxové, socha sv. Václava na Václavském náměstí Novorenesanční sloh – bazilika sv. Václava, Grébova vila, kostel sv. Cyrila a Metoděje na Smíchově, Národní muzeum, Národní divadlo Novobarokní sloh – Strakova akademie (= sídlo vlády), Hanavský pavilon na Letné, malíři: Hynais, Aleš, Ženíšek SITUACE V EVROPĚ NA KONCI 19. A ZAČÁTKEM 20. STOLETÍ Itálie 1881 – sjednocení jednotného italského státu - po zbavení režimu zabírá kolonie - dvojspolek => trojspolek Rakousko + Německo - napadá Habeš (Etiopie), 1889 Eritrea 1896 poražena Habešany – uznává jejich nezávislost 1935 znovu napadá Habeš – nadvláda až do roku 1945 1911 napadá Tripolsko (Lybie), drží až do 2. světové války => útok na Egypt Proti trojspolku Anglie, Rusko, Francie => trojdohoda => 1914 1. světová válka Německo 1971 prohlašuje se císařstvím po porážce Francie (Vilém I. Se nechává ve Versailles prohlásit císařem), s kancléřem Bismarckem řídí politiku Vilém II. Se zúčastnil 1. světové války, končí porážkou Turecko Zabírá téměř celý Balkán, v jihozápadní Evropě ztrácí Řecko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko => Rakousko využívá slabosti Turecka a v roce 1878 okupuje Bosnu a Hercegovinu a v roce 1908 je anexuje 1912 – balkánské války – Turecko ztrácí téměř celé území na Balkáně mimo úžiny Bospor a Dardanely (ztrácí Lybii a Rhodos) – přiklání se k trojspolku Rakousko 1914 - vládne František Josef I. - Vítězí militantní frakce reprezentovaná náčelníkem generálního štábu Hötzendorfem - Vstupují na území Srbska – manévry – vyslán následník trůnu František Ferdinand D´Este na inspekci – koná se v den výročí porážky Srbů na kosovském poli – atentát v Sarajevu, atentátník Gavrilo Princip (20letý student) chycen při činu – spáchal sebevraždu kapslí s cyankáli a skáče do řeky – neúspěšně => proces => doživotí X umírá před koncem války na tuberkulózu 28. 6. 1914 – atentát 28. 7. 1914 – ultimátum Srbsku – Srbsko splňuje všechny podmínky mimo jedné – Rakousko chtělo vyšetřit atentát na území Srbska => vyhlášení války Rusko mobilizuje – Německo žádá vypovězení mobilizace => Rusko odmítá => vyhlásili válku Němci bez vyhlášení války vtrhli do Belgie => napadají Francii na nekrytém místě. Anglie vypovídá válku Německu 4. 8. 1914 Turecko se přidává na stranu trojspolku, Japonsko se neočekávaně přidává na stranu trojdohody (Japonsko uplatňuje nárok na německý přístav v Číně) válka Fronty: 4 bojiště – západní fronta (Francie X Německo) – východní fronta (Rakousko X Rusko) – dvě jižní fronty Západní fronta Němci do Francie přes Belgii k řece Varna u Paříže – razantní útok Němců (Remešská katedrála z poloviny zničena) během 6 týdnů chtěli dobýt Paříž X dobyta nebyla => poziční válka až do roku 1916 -> bitva u Verdunu od února do září, 1 mil padlých, bitva u Ypry – Němci použili bojový plyn (=> Yperit) => velké ztráty X Francie se ubránila => 1917 Němci vytlačeni z Francie (po kapitulaci Ruska 1918 Němci opět výpad k řece Varně) – Angličané zasáhli => ofenzíva proti Němcům, vedl maršál Foch – 11. 11. 1918 příměří na západní frontě uzavřeno u vesnice Compiegne v salonním vagónu vlaku Východní fronta Srpen 1914 – Rusové až do východního Pruska (okolí Kaliningradu) – zprvu vojenské úspěchy => Němci povolali maršála Heindenburga => zatlačil Rusy na východ Prosinec 1914 – Rusové až k Haliči (Polsko-Slovenská hranice) => průlom ruské fronty – zatlačeni Rakušany do vnitrozemí Linie Riga – Gdyňsk – Minsk – Tarnopol Rakousko-německá vláda vytlačila Rumuny Vilém II. – separátní mír bez vědomí Německa – prozrazeno 1917 – vítězství České družiny u města Sborov – vojenský úspěch proti Rusku (za První republiky se stává ideologickým bodem české armády) 1917 – říjnová revoluce = konec boje Ruska proti Německu a Rakousku => příměří => Brestlitevský mír 1918 (mezi příměřím a mírem Němci obsazují ještě Ukrajinu) => ruská fronta neváže frontu => může jít proti Německu – zajatci přesouváni jako posily Srbská fronta 1914 – Rakušané na území Srbska – Rakušané poraženi – pak měli navrch – Srbsko napadeno i Bulharskem => Srbové ustupují přes Albánii na Korfu (zajatci zahynuli) => zhroucení srbské fronty Italská fronta Italové nejprve vyčkávali – 1915 neočekávaně vyhlašují válku Rakousku => ofenzíva na řece Soši => Itálie zatlačena zpět => říjen 1918 – prolamují rakouskou frontu POČÁTEK 20. STOLETÍ – PARLAMENTARISMUS, DEMOKRATIZACE DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJ V LETECH 1914 – 1919 1914 - Masaryk do zahraničí -> řízení revolučních akcí - v Čechách MAFIE (odborová organizace – Beneš, Kramář, Rašín, Schajner, Šámal, Soukup) - v Čechách začíná perzekuce, zatýkání, popravy 1915 - velezrádné procesy – čelní členové Mafie (Kramář a Rašín) zatčeni, odsouzeni k smrti roku 1916, ale popraveni nebyli, později byli amnestováni - 6. 7. 1915 – Masaryk v Ženevě otevřeně vyhlásil odboj Čechoslováků proti Rakousku - září 1915 – odchází do zahraničí i Beneš, spojili se s M. R. Štefánikem => krystalizační jádro odboje Československý zahraniční komitét 1916 - komitét přetvořen na Národní radu Československa (předsedá Masaryk) => vydává čtrnáctideník Československá samostatnost - únor – oficiálně Bria (francouzský předseda vlády) přijímá Masaryka a jeho program -> Masaryk odjíždí do Anglie, Ve Francii řídí čs. záležitosti Beneš, v Itálii je řídí Štefánik - listopad – umírá František Josef I. => vláda – Karel I. => amnestuje Kramáře a Rašína - Wilson koncem roku vydává prohlášení o právech malých národů na samostatnost - říšský sněm – československé politické strany vytváří Český svaz – zatím podléhá Rakousko-Uherské ideologii => není plně odpovědný za protirakouský odboj - v Praze koordinační útvar Národní výbor 1917 - představitelé trojdohody uvedli za své cíle mimo jiné osvobození Čechů a Slováků - ve Vídni svolán parlament => Český svaz vydává prohlášení neodpovídající záměrům Dohody - duben – Manifest spisovatelů => vyzývá naše poslance v rakouském sněmu, aby hájili naše požadavky - březen – únorová revoluce v Rusku (demokratická) svrhla cara => návštěva Masaryka v Rusku => jednání o utvoření československé armády (carská instituce toto odmítala) 1918 - 6. 1. 1918 – zástupci českého veřejného života prohlásili ve Smetanově síni Obecního domu tzv. Tříkrálovu deklaraci (= právo na sebeurčení českého národa) - 8. 1. 1918 – 14 Wilsonových bodů (program pro poválečné řešení Evropy – pro naše země požadována jen autonomie) - 13. 4. 1918 – Národní přísaha českých představitelů kultury a politiky (přečetl ji Alois Jirásek) = usilovat o samostatný stát - zásobovací problémy ve Vídni, Praze => hladové bouře (vrcholily občas střelbou vojáků do vzbouřenců) - květen – Rumburská vzpoura = vzpoura 7. pluku v Rumburku, účast 1000 vojáků – potlačeno – vůdci zastřeleni v Novém Boru - únor – vzpoura námořníků v Boce Kotorské (rakousko-uherské námořnictvo potlačeno, vůdci zastřeleni) - 29. 6. 1918 – Francie oficiálně uznává právo československého národa na samostatnost => ostatní země dohody se připojují - 30. 5. 1918 – dorozumění s Americko-Slovenskou ligou (Masaryk) = Pittsburgská dohoda => spojení Čechů a Slováků, Slováci mají autonomii - 30. 9. 1918 – i USA uznávají Národní radu Československa za československou vládu - 18. 10. 1918 – Washingtonská deklarace (Masaryk) => vyhlašuje československou samostatnost jménem prozatímní československé vlády - Karel I. Vydává manifest slibující přetvoření rakousko-uherské monarchie na Rakouský stát (přišlo příliš pozdě) - Národní rada vytvořila prozatímní československou vládu, Beneš to oznámil vládám dohody - koncem roku američtí podkarpatští Rusíni se dohodli, že se připojí k ČSR – měli dostat autonomii X nikdy k tomu nedošlo - po manifestu Karla I. Wilson z Masarykova podnětu odpověděl, že jeho 14 bodů je překonáno a Rakousko už musí jednat přímo s představiteli ČSR => rakousko-uherský ministr zahraničí Julius Andrassy odpověděl, že rakousko-uherská vláda je připravena vyhovět wilsonově požadavku a že žádá o separátní mír (uzavřen 27. – 28. 10. 1918) - dr. Zahradník u sochy sv. Václava vyhlásil 28. 10. 1918 Československou republiku (neoficiálně) - Národní výbor (Švehla, Rašín, Stříbrný, Soukup, Šrobár) vyhlásil oficiálně ČSR a přijal 1. zákon o zřízení samostatného československého státu - 30. 10. 1918 – Slováci se nezávisle na Češích sešli v Martině => vyhlásili a schválili Martinskou deklaraci (Slovenský národ je součástí českého národa) - 13. 11. 1918 – Národní výbor vydává prozatímní ústavu – Národní výbor přeměněn na Národní shromáždění – 19. 11. 1918 – Rusíni budou součástí ČSR, jejich území se bude jmenovat Podkarpatská Rus - 14. 11. 1918 – vyhlášena republikánská forma státu, 1. československá vláda (vede ji Karel Kramář), prezidentem republiky je T. G. Masaryk, ministerstvo pro Slovensko (Šrobár), zákon o osmihodinové pracovní době Německá menšina u nás po 28. říjnu 1918 - vyhlásili 4 pohraniční provincie – autonomní statut - Severní Čechy – provincie Deutschböhmen (vedoucím Logmann – úřaduje v Liberci, pak v Teplicích) - Sudetland – severní Morava a Slezsko (Opava hlavním městem) - jižní Čechy – Böhenwaldgan - Morava – Deutschsüdmöhren (hlavním městem Znojmo) nebezpečí připojení k Rakousku X je to proti znění příměří => zasahují legionáři (převážně italští) KAREL I. - prasynovec Františka Josefa I. - Manželka Zita Bourbonská – Parmská - 8 dětí – Ota Habsburský – dědic trůnu - konal vojenskou službu v Brandýse nad Labem - začátkem války byl vyšším vojenským velitelem, přesvědčen o potřebě uzavření kompromisního míru - Zitin bratr důstojník belgické armády - Říjen 1918 – pokus o přeměnu Rakouska-Uherska ve federativní stát - vzdává se vlády - 1921 – 2x pokus o návrat na maďarský trůn – neúspěšně => vyhnanství na Madeiře – po roce umírá ve - zákaz návratu do Rakouska => tělo uloženo na Madeiře (ve Vídni pouze pomníček) - manželka zemřela v roce 1989 – pohřbena byla do císařské hrobky LEGIE: Ruské: - nejvíce početné, 60 000 mužů - nejdříve Čechové, kteří žili v Rusku delší dobu (bylo jich tam kolem 70 000, Kyjev) - kyjevští založili Kyjevskou radu v Rusku – požádá 20. srpna 1914 ozbrojené jednotky ruské armády) - 18. září 1914 (podle ruského kalendáře), 11. listopadu (podle našeho kalendáře) měli slavnostní přísahu na prapor ke kterému byla legie připojena - měli výzvědnou funkci, nikoliv bojovou - pokud padli do zajetí, byli popraveni Nová družina = 2. prapor - z obou praporů byl v roce 1916 vytvořen dělostřelecký prapor => tzv. dělostřelecká brigáda - po únorové revoluci (svržení cara) se počet českých vojáků zvětšoval => 3 pluky – Brusilovova ofenzíva 2. července 1917 u Zborova - nadšením a novou taktikou pronikli do nepřátelského týla, ale ruská armáda byla oslabená a nedokázala odolávat => krvavá bitva, padlo 200, zraněno 700 vojáků, ale jejich počet stále rostl (až na 40 000) – pluk Jana Žižky, Jiřího z Poděbrad - říjnová revoluce – vyhlášeno příměří - češi se chtěli dostat do Francie – od Omsku na sever (lodí do Francie) a na východ (na magistrálu přes Vladivostok kolem Afriky do Francie) X jen málo se jich dostalo do Francie rychle a zbytek musel bojovat s Bolševiky X mezitím došlo ke konci války - březen 1918 – útočí na Vladivostok, Kyjev, Bachmač – musela bránit konec vlaku => ústupová bitva – evakuace probíhala pomalu, přepravili 50 000 vojáku do vlasti (ČSR) - Francouzské: - 10 000 mužů - „Nazdar“ rota - do jednotek cizinecké legie - 1. 8. 1914 => druhý pochodový pluk - přísaha, svůj prapor (nezachoval se) - dostali se do marocké divize – zprvu v zákopech a ž do května 1915 – přesunuli se do Arrasu => velké ztráty, z 250 vojáků 40 padlo, přes 100 bylo zraněno, zbytek byl rozdělen - v prvních letech měli 600 vojáků z toho 1/3 padla nebo byla zraněna - až roku 1916/1917 přišlo 1200 vojáků ze Sibiře, zajatci z Rumunska, z USA - až v prosinci vznikla pořádná jednotka vedená Janicem – mobilizace, nasazeni v pohoří – boj u Terron a Vousziers - Italské: - jako poslední, 20 000 mužů - nejmíň nám vycházely vstříc - vstoupili do války až roku 1915 - čeští a slovenští zajatci soustředěni v Neapoli, velel jim Čapek => vzniká legie v Itálii - v říjnu 1917 jim byla dána šance - boje u Lagapodi Gareli, lokalita Dos Alto - legie se rozrostla na 10 000 mužů - byli rychle posláni na Slovensko, protože bylo napadeno Maďary - českých zajatců bylo 60 000 (Rakousko-Uherští), československá domobrana – 55 pluků - do ČSR se vracela dva roky České: - mají své velení, své důstojníky - měli rádi Masaryka (tatíček Masaryk) – začal osvobozovat v 64 letech (když začala válka) ČESKOSLOVENSKO - 140 000 km2, 13,5 mil obyvatel (50 % Čechů, 14 % Slováků, 23 % Němců) => vytvořili československou národnost 64 (5,5 % Maďarů, 3 % Rusínů, 1 % Poláků) => mnohonárodnostní stát – čeština a němčina na úřadech - náboženství – české a slovenské země velmi katolické – po válce mnoho vojáků v boha přestávalo věřit - založena národní církev – Československá církev – kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí => českobratrská církev evangelická - po vzniku ČSR stržen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - 5 území – 3 tzv. historické Čechy – Království české, Morava - Markrabství Moravské, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus - hranice dány mírovými smlouvami 18. ledna 1919 v Paříži – vedla ji Rada čtyř (Velká Británie, USA, Itálie, Francie), naši delegaci vedl Karel Kramář a hlavní slovo měl Beneš - smlouvy – s Francií 1919 ve Versailles, s Rakouskem 1919 v Saint Germánu, 1920 s Maďarskem - Čechy a Morava – hranice se nezměnily až na Maďarsko a Valticko a Dyjský trojúhelník – v náš prospěch - Slezsko – konference velvyslanců – roku 1920 rozděleno mezi Polsko a ČSR – hraniční řeka Olše - Německo – dostali jsme Hlučínsko a 2 obce ( Píšť a Hať) - Slovensko – úplně nové hranice – podél Dunaje až k řece Ipel, jde se proti proudu a pak na východ až k řece Tise, katastr obce Petržalka – předmostí (dnes 200 000 obyvatel – sídliště Petržalka) - Podkarpatská Rus – vymezována hranice v terénu, Rumunsko byl náš spojenec, ale rádi by ji též získali - Polsku jsme museli postoupit Oravu a Spiš, ale v roce 1920 jsme získali tzv. „Protáhlý jezevčík“ od Aše až do Jažině, délka skoro 1000 km První československá vláda - K. Kramář, Beneš, R. Štefánik - ústava 1. února 1920 - prezident volen na 7 let - Národní shromáždění (dvě komory, 300 poslanců, 150 senátorů) – legislativní orgány, výkonný orgán vláda - volební právo i pro ženy (v té době jen 7 zemí, kde mohly volit) Symboly - vlajka českých zemí (bílo – červená) - český král lev – lev ve skoku - toto se nelíbilo Slovákům => 1920 nové symboly - vlajku údajně navrhl Jaroslav Jareš – pohřben na Vyšehradě - malý znak – navrhl prof. Kysela – lev, na hrudi má znak Slovenska - střední znak – vyznačuje Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko, Podkarpatskou Rus - velký znak – vyznačuje Těšínsko, Opavsko, Hlupčicko – nárokovali jsme si je - heraldika - vexitologie - barva štítu (pole) = dolní pruh vlajky, barva lva = horní pruh vlaky - Slovensko zanedbané – zemědělství utiskované Maďary a navíc „nerozdělané“ a nejhůře na tom byla Podkarpatská Rus (neměli ani jazyk ani písmo => Rusíni měli jazyk, poté vzniklo i písmo) - španělská chřipka - místní války - 1920 – Společnost národů - spojenectví s Jugoslávií a Rumunskem => Malá dohoda = ochrana proti Maďarům a Němcům - ČSSD – předseda Tusar a pak Hahman - Republikánská strana (= agrárníci) – největší strana českého venkova (A. Švehla) - Československá strana národně socialistická - Československá strana národní demokracie – Karel Kramář - Československá strana národně lidová = katolická - Pětka = neoficiální skupina politiků – zástupci R. Bechyně (ČSSD), Stříbrný (NS) J. Šrámek, A. Rašín (ND), Švehla (1920 – 1926) - Komunistická strana - Slovenská lidová strana – Hlinka - Německá sociální demokracii - 1934 – Sudetoněmecká strana – Henlein, podléhala NSDAP, v roce 1935 získala 15 % hlasů - 1 milion nezaměstnaných => bouře a stávky – 1920 slovanská stávka (hrozila státním převratem), 1932 mostecká stávka (obě organizovány KSČ) - významní politici – E. Beneš, V. Novák, A. Rašín - dlouholetý předseda vlády A Švehla - Masaryk chtěl, aby Švehla byl prezidentem, ale on nechtěl - krize v letech 1929 – 1935 – 1 milion nezaměstnaných, ¼ obyvatelstva byla ve stavu životní nouze => mostecká stávka - Beneš předsedou vlády 1918 – 1935 (zvolen prezidentem) – jednal o Společnosti národů a Malé dohodě a o spojenectví s Francií - 1935 – smlouva o přátelství a pomoci se Sovětským svazem (sověti nám pomohou pokud nám pomůže Francie) - Německo se do roku 1937 vyvíjelo demokraticky - 1933 – Hitler zvolen kancléřem => nacismus (Mein Kampf – napsáno ve vězení, nesmělo se překládat) – české Němce zaktivizoval Henlein (původně učitel tělocviku), Frank (původně kupec) - 1935 – Masaryk měl velké zrakové problémy (mrtvice) – přál si Beneše X postavili se proti němu agrárníci a Henleinovci, ale stáli za ním Slováci - Hitler připravoval přepadení ČSR => zbrojení, pevnosti na hranicích - březen – anšlus – Hitler vpadl do Rakouska => velká hranice - duben – Hitler zveřejnil Zelený plán na přepadení ČSR - 1938 – Karlovarské požadavky = rozbití ČSR - květen – první československá mobilizace do pohraničí - československo přistoupilo na nějaké požadavky X to vyvolalo požadavky další a další - nestanný pozorovatel lord Runciman – hlavní po Němcích, Červený hrádek u Jirkova => domluvili odtržení Sudet od ČSR - 12. listopadu 1938 – pokus o politický převrat – měli tady ozbrojenou německou domobranu Freikops (záškodníci) => potlačili a rozpustili Henleinovce - Chamberlain – „Proč bychom měli bojovat za zemi, o které ani nevíme, kde leží“ => začal jednat s Hitlerem, ale s ním se jednat nedalo => měli jsme mu postoupit území - 13. listopadu 1938 – mobilizace - Musolliniho poprosil o zprostředkování mezi námi a Německem, ale Musollini navrhl, abychom 29. 9. podstoupili pohraničí (náš zástupce zůstal v předsíni) - 30. listopad u 1938 – vláda přijala, ale bez zasedání v parlamentu => bylo to vlastně neplatné - 5. října 1938 – Beneš odstupuje => konec První republiky - 6. října 1938 – Slovensko požádalo o autonomii => vláda v čele s Tisem => Česko – Slovensko - 9. října 1938 – dohodnuta Vídeňská arbitráž – pro Maďary – autonomní vláda Podkarpatská Rus => 11. října 1938 vzniká Karpatská Ukrajina ČESKO – SLOVENSKO - ztráta 40 000 km2, 5 milionů obyvatel (z toho 1 milion Čechů) - 98 912 km2, 10 milionů obyvatel - 49 000 km2, 7 milionů obyvatel – pro České země - okousané ze všech stran - ztráta: energetických zásob (černé a hnědé uhlí), silnic, železnic – byly přeneseny (území patřilo Německu), úrodné oblasti Slovenska, podniky, opevnění v pohraničí - politicky závislé na Německu - nový prezident Emil Hácha – nejdříve československý, později český a slovenský prezident - 13. 3. 1939 – Hitler jedná s Tisem v Berlíně, aby vyhlásil Slovenský stát => zánik Československa – odtržena Podkarpatská Rus => požádali Hitlera o ochranu, ale toho území nezajímalo, tak si Podkarpatskou Rus připojilo Maďarsko - 14. 3. 1939 – Hitler pozval Háchu do Berlína – předložil mu dokument, e kterém žádá Němce o ochranu => Hácha vzdoruje, ale pod tlakem je donucen dokument podepsat - Česko mělo být obsazeno 15. března, ale bylo obsazeno už o den dříve - jediná kasárna, která vzdorovala, byla ve Frýdku – Místku PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA - odpovídalo koloniální politice 19. století - užívají se dvě řeči – česká a německá (na úřadech, poštovní známky.. - 49 000 km2, 7 milionů obyvatel, dvojjazyčný název (Protektorát Böhmen und Mähren = Protektorát Čechy a Morava) - dosavadní vláda, ministerský předseda Beran – 6 neděl a Eliáš (oddaný ČSR – popraven při Heydrichiádě) Neurath – říšský protektor, K. H. Frank – hlavní ministr, Hácha – státní prezident - zrušeny politické strany – fungují pouze jako národní souručenství - symboly: český lev jako před ČSR, malý znak § vlajka (heraldik Schwanzenberg => finta – 3 vodorovné pruhy => čs. trikolóra - vládní vojsko – bývalé československé uniformy – Němci hlídali přehlídky => přehlídky být nesměly - protižidovská regrese – Židé žádné důležité funkce, nesmějí učit => řada z nich spáchala sebevraždu - odboj – politické ústředí, PVVZ (petiční výbor Věrní zůstaneme), ON (obrana národa, ÚVOD (ústřední výbor odboje domácích), mimo byli jen komunisté - 1. 9. 1939 – začátek 2. světové války vpádem do Polska (oblékli lidi z koncentračních táborů do polských uniforem a útočili na německou vysílačku) => do měsíce bylo Polsko poraženo – naši vojáci začali utíkat do Polska – vytvořili region v Polsku – necelých 1 000 mužů, neměli zbraně => přesila na území, poraženi Rudou armádou (SSSR) => někteří vojáci se dostali až do gulagu - začali zatýkat rukojmí, přišli si i pro Karla Čapka, ale ten už byl půl roku mrtvý => sebrali jeho bratra Josefa Čapka, ten v koncentračním táboře přežil až do konce války a poté umírá - první československý prapor ve Francii =>1. československá divize - 1. 5. 1939 – z Litoměřic odvezen ostatky K. H. Máchy - 28. 10. 1939 – velké demonstrace na václavském náměstí – střelba – poraněn J. Opletal, zabit V. Sedláček => 15. 11. 1939 – pohřeb z Albertova na Hlavní nádraží – 17. 11. 1939 převezen do rodiště § Němci přepadli koleje a studenty poslali do koncentračních táborů - 1940 – státy uznávají vládu v zahraničí - Němci začali útočnou válku, v květnu přepadli Belgii a Nizozemí => Magenotova linie => obsadili Paříž, 22. 6. 1940 uzavřeli Němci s Francií příměří kapitulací (ve stejném vagónu podepsalo Německo kapitulaci po 1. světové válce) § Pétain – hlava kapitulantů a představitel okupované Francie § Dunquerkee – převezli všechny svoje vojáky do Británie – Němci je nechali projít - letecká bitva o Anglii, piloti i z ČSR - Němci udělali chybu napadením SSSR - 7. 12. 1941 – Japonsko napadá Pearl Harbor ODBOJ V ČSR - nasazuje vojáky z povolání - kolaborant Emanuel Moravec – bývalý politik ČSR – ministrem školství pro Hitlera - kuratorium vedl Teuner - nesmí se poslouchat zahraniční rozhlas - partyzáni – boje v lesích (v Brdech na Křivoklátsku, Beskydy) - výroba zboží pro německou armádu - na místo německých mužů, kteří byli na frontě nasazovali muže z okupovaných oblastí (na 700 000 mužů) - studenti – technická nouzová pomoc (od 3. ročníku gymnázia) => pod dozorem Gestapa - všeobecná Germanizace – výuka, doklady, bankovky, známky - září 1941 – odvolán Neurath – nástupcem Heydrich – stanné právo => popravy, první odsun Židů do koncentračních táborů, zřízeno Terezínské ghetto – malá pevnost (univerzální koncentrační tábor), velká pevnost (město Terezín, vojáci v kasárnách, žili zde s rodinami, ghetto přecpané Židy – v jednom bytě 50 – 60 lidí, ale stále lepší než koncentrační tábor) - 17. 5. 1942 – atentát na Heydricha – zastřelen parašutisty z Velké Británie (Češi Jan Kubiš, Josef Gabčík) v Holešovičkách – samopal + bomba => operován na Bulovce, vypadalo to, že přežije, ale dostal sněť a zemřel - atentátníci se schovali v kryptě kostela Cyrila a Metoděje – jeden z nich se nervově zhroutil a udal je - Lidice – záminka – napomáhání atentátníkům => 130 mužů zastřeleno, ženy a děti do koncentračních táborů - Ležáky – 33 osob popraveno - vzrostla moc K. H. Franka – měl hlavní moc => popraveni nejen ti, co provedli atentát, ale i příbuzní, kteří je ani neznali - 1942 – Němci se dostali až k Volze – na Leningrad (Petrohrad), na Moskvu, omylem na Stalingrad – ubránili se – Němci zmrzli nebo byli obklíčeni a zajati – uplatnili se i naši vojáci (cvičili se v Buzuluku) - bitva u města Sokolova, u Bílé Cerekve - hlavní spojenci – 1943 konference v Teheránu – další postup - 1945 – konference na Jaltě –územní sféra vlivu mezi spojenci do sféry vlivu SSSR - 1945 – konference v Postupimi – o tom, co bude dál s Německem => 4. okupační pásmo (SSSR, VB, USA, Francie), po válce rozdělen i Berlín - červen 1944 – invaze v Normandii – Sověti útočí z východu, vylodění spojenců - 1944 – slovenské národní povstání – masové, ale nebylo podporováno ani z východu ani ze západu => potlačeno § dukelský průsmyk § boje u Martina a v oblasti Ostravy – ostravská operace 1945 - válka se chýlí ke konci, v Košicích byl vytvořen Košický vládní program – pod vlivem KSČ – vznikla československá vláda - 5. 9. 1945 – Pražské povstání – bylo zde 9 500 lidí § Američané byli již v Plzni, SSSR bylo už také docela blízko – zabránilo útěku německé armády § česká národní rada – Albert Pražák – civilista, generál Karel Kutlář § vermacht – vedl Toussant – podléhal Schvánerovi § padlo 1 700 obyvatel Prahy, 1 000 Němců, 30 Rusů § od Benešova tanky SSSR, kdyby byla normální situace, tak by Praha lehla do týdne, ale oni chtěli co nejrychleji § armáda generála Vlasova – sestavena z ruských zajatců – pomohli, ale nikdo je neocenil, spíše naopak § Praha ztratila pozici dopravního centra § Patton – nesměl jít dál (později litoval, že to neporušil) § Rusové jeli až z Berlína a vlastně přijeli do osvobozené Prahy § poslední výstřely padly u obce Mylíce 12. 5. 1945 OBNOVA ČESKOSLOVENSKA 1945 - Podkarpatská Rus byla připojena k Ukrajině - Košický národní program: 1. Národní fronta – soubor povolených politických stran – KSČ, ČSSD, Národní socialistická strana, Demokratická strana , později Strana práce, Stana svobody, agrárníci nebyli povoleni 2. Vláda – předseda Filinger – 20 ministrů (7 z nich komunisté) § prezident Beneš 3. Svaz české mládeže 4. Revoluční odborové hnutí – ústřední rada odborů – předsednictvo, v čele Zápotocký 5. Národní výbor – odsun němců a původních Maďarů (nakonec výměna obyvatel – Slováci (Maďaři) – neorganizovaný a násilný – na základě Benešových dekretů (nebyl parlament) § ovládnuto školství, soudy, národní výbor § připravena nová ústava, přijata 9. května – je socialistická, Beneš ji odmítl podepsat a odstoupil =>prezidentem zvolen Gottwald § zmanipulované volby – jednotná kandidátka Národní fronty => 87 % voličů, bílé lístky 9 % voličů, nechodilo se za plentu POLITICKÉ PROCESY - nejen opozice, ale i ti, co je připravovali – přední komunisté - 1948 – generál Helsodor Bíka – pracoval v SSSR - 1950 – monstr proces – vykonstruované procesy – odsouzení často popravení - ataky na církve – hodnostáři odsouzeni a uvězněni, likvidace klášterů a věřících - proces vyhledávání zrádců v řadách KSČ – generální tajemník KSČ (vykonstruované) odsouzen k smrti - 1954 – odsouzen Gustáv Husák - velké procesy přešly do malých procesů – až 100 000 obyvatel bylo oběťmi procesů, po smrti Stalina v roce 1953 byli rehabilitování PŘESVĚDČENÍ - založeno na sovětském principu – pětiletky - ČSR se stalo v bloku hospodářskou a průmyslovou velmocí – výroba zboží představovala 1/3 průmyslu – spotřebitelský průmysl velice zaostával - kolektivizace zemědělství – zemědělci násilně nuceni ke vstupu do družstva - vývoz zboží hlavně do SSSR a do socialistického bloku - nehledělo se na kvalitu výroby => nekonkurence schopnost - 1949 – RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) - 1955 – Varšavská smlouva - 1953 – druhá měnová reforma – peníze ztratily přes noc hodnotu – poměr 1 : 50 s výjimkou základní částky => stávky, demonstrace § zemřel Stalin i Gottwald => prezidentem Zápotocký – tajemník KSČ Antonín Novotný - 20. sjezd KSČ – hlavním představitelem N. S. Chruščov § odhalil kult osobnosti § uvolnění i u nás => zastavena násilná kolektivizace § polské a maďarské události – neangažovali jsme se v jejich prospěch SOCIALISTICKÁ ČSSR 1960 - po smrti Antonína Zápotockého => prezident a hlavní tajemník KSČ Antonín Novotný (byl vězněn v koncentračním táboře, v 60. letech razil heslo: socialismus v ČSR byl vybudován => byl silná autorita => přijata nová ústava - změna názvu - změna znaku (lev na husitské pavéze, bez koruny, Kriváň s vatrou) => pobouřil Slováky - vedoucí poloha KSČ – strana a vláda – KSČ na 1. místě - počátky reformního vývoj - 3. pětiletka se zhroutila - do čela reformy Ota Sich (razil představu plánovaného hospodářství a trhu – jádro ekonomické reformy) - uvolňování ekonomických i politických bariér, rozvoj kultury i vědy (historie, filosofie) - 1967 – sjezd spisovatelů – mluvili jasně o skutečnostech, před kterými jiní zavírali oči => zlatá doba kultury po roce 1968 KULTURA 60. LET - spisovatelé – Kundera, Havel, Škvorecký, Hrabal - malá divadla – Semafor (Suchý a Šlitr) - film – Forman, Chytilová, Menzl - cestování – jen po komunistických satelitech - vlastnictví – chaty a osobní auta - aktivity mládeže – moderní kapely + obdiv VB a USA PRAŽSKÉ JARO 1968 - obnovný proces – Antonín Dubček – nahradil Antonína Novotného ve funkci tajemníka Ústředního výboru KSČ – od tzv. lednového zasedání - sdělovací prostředky podporují obnovný proces - 29. 3. 1968 – Novotný donucen ustoupit i z funkce prezidenta => nástupce L. Svoboda (protikandidát Čestmír Císař) => nová garnitura – čtyři noví představitelé – A. Dubček, Oldřich Černík (předseda vlády), Josef Smrkovský (předseda Národního shromáždění) - vznik nových organizací (KAM – klub angažovaných nestraníků, KLUB 231 – číslo paragrafu, za nějž šli do vězení provinilci proti socialismu) - heslo: „Socialismus s lidskou tváří“ - akční program KSČ – demokratizace společnosti - 2 000 slov – Ludvík Vaculík (konstatování, že demokratizační proces se odehrává jen ve špičkách společnosti, ale reformy ještě nepronikly do nižších složek) INTERNACIONÁLNÍ POMOC - demokratizační proces vzbudil nesouhlas Sovětského svazu (Brežněv) a zemí Varšavské smlouvy - jednání československé a sovětské delegace v Čiernu při Čope - 21. 8. 1968 – okupace československého území pěti státy varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko) X neúčastnilo se Rumunsko a Albánie - odvlečení československých představitelů do SSSR - celostátní odpor iniciovaný zejména reformními představiteli KSČ - zásah Ludvíka Svobody, jeho cesta do Moskvy, jeho vystoupení a vystoupení Gustáva Husáka v Moskvě - podpis Moskevských protokolů = legalizace sovětské okupace NORMALIZACE - vývoj situace po srpnu 68 měl několik etap: - 28. října 1968 – federalizace republiky => Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika => Československá socialistická republika => existence tří vlád, tří parlamentů (československý parlament, česká + slovenská národní rada) - 16. ledna 1969 – upálil se Jan Palach => jeho pohřeb spojen s velkými demonstracemi – upálil se také Jan Zajíc - 28. března 1969 – hokej ČSSR X SSSR – naši zvítězili => v Praze davové demonstrace, oslavování vítězství => rozbita kancelář sovětského Aeroflotu (letecká společnost) – vedle kanceláře hromada dlažebních kostek => spekulace, že to bylo připraveno => - 17. dubna 1969 – poslední reprezentant únorového procesu donucen rezignovat – na jeho místo Gustáv Husák (první tajemník ÚVKSČ) => od roku 1970 prověrky komunistů (= 500 000 členů zbaveno členství ve straně – vyškrtnutím, vyloučením – horší trest) => po vyloučení byli na tom hůř než nestraníci – zbavováni funkcí, nemohli pracovat ve styku s veřejností, učit atd. => poté i prověrky nekomunistů = museli vyjádřit kladný vztah s ideologií socialismu – nástup normalizátorů – Alois Indra (předseda Národního shromáždění), Vasil Bilak, Jan Fojtík => poučení z krizového vývoje (= ideologická bible socialismu) – nešlo o demokratizaci, ale o kontrarevoluci - po vyloučených ze strany spousta volných míst – nastupují kariéristé => útlum ve společnosti (mnoho lidí emigrovalo) - Charta 77 = vyhlášení, v němž bylo prohlášeno co se děje, že jsou postiženi i lidé, kteří jednají podle československých zákonů => ohlas v zahraničí X u nás vyvolalo politickou apatii § vybízí vládní kruhy, aby nebyla porušována lidská práva a byly dodržovány vlastní československé mezinárodní závazky § podepsal např. Patočka, Vaculík, Pavel Kohout, Václav Havel, bývalý ministr zahraničí Hájek, Z. Mlynář § u nás se jevila nevhodně => akce proti chartistům => Anticharta (Charta nebyl nikde zveřejněna, přesto však lidé museli podepsat, že s ní nesouhlasí) - Gorbačov – perestrojka => uvolňování mezinárodního napětí – občané NDR smějí cestovat do ČSSR a Rakouska - růst opozičních nálad u nás => 1987 Husák nahrazen Miloušem Jakešem - vyústění opozičních nálad 17. listopadu 1989 17. LISTOPAD 1989 - měl být vzpomínkou na rok 1939 - začal na Albertově => pohřební průvod s rakví Jana Opletala (původně měli jít na Vyšehrad X vyrazili do centra) => na Národní třídě sraz s příslušníky SNB => zraněno mnoho studentů – falešná zpráva, že jeden student byl zabit (dostalo se i do zahraničí) => od násilí se začaly distancovat deníky => studenti vysokých škol a částečně i studenti středních škol začali stávkovat => nebezpečí, že ÚVKSČ povolá na potlačení protestů lidové milice, ale povolány nebyly => konec komunistické vlády ROZPAD KOMUNISTICKÉ NADVLÁDY - využili disidentské složky: - 18. 11. 1989 – vznik Občanského fóra - 27. 11. 1989 – dvouhodinová generální stávka => odvolání M. Jakeše – na jeho místo Urbánek - 10. 12. 1989 – dosavadní vláda podává demisi => vláda Národního porozumění (sestavena Mariánem Čalfou) - KSČ odvolává řadu poslanců, na jejich místa nastupují členové nových politických sil => G. Husák abdikuje na funkci prezidenta => - 29. 12. 1989 – prezidentem zvolen Václav Havel - 8. – 9. června 1990 – parlamentní volby - nové zákony - hospodářská transformace - privatizace (kupónová privatizace – dílo Václava Klause – nepovedla by se nebýt Viktora Koženého) - vystoupení Slováků ve sporu o název státu – tzv. Pomlčková aféra (Slováci chtěli název s pomlčkou) => - 20. dubna 1990 – ČSFR (Česká a Slovenská federativní republika) - 1. 7. 1991 – konec Varšavské smlouvy § konec RVHP - 20. 6. 1991 – poslední sovětský voják opustil Českou republiku - 31. 12. 1992 – konec Československa 1. 1. 1993 – vznik samostatné České republiky a samostatné Slovenské republiky
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fuj

(student, 10. 6. 2008 20:46)

tak tohle je poradna prasarna, zadny odstavce,....

Mazec

(Pierr, 22. 10. 2007 18:11)

Našel jsem tam pár historických hrubek.

.....

(KATA, 6. 10. 2007 9:42)

No doobrý a kdo to má asi všechno číst ne??

uchyle ujety

(zmrd, 24. 5. 2007 10:14)

smaz to si uchyl si to nekde zkopcil smaz to kdo by si to cetl si uchyl no

zkouška v září

(Adam, 21. 8. 2006 18:50)

čus, tak konec srandy a už se zase učit na září co...zlehka koukám na ty okruhy co nám dal a hned na začátku nemůžu přečíst ani si domyslet páty řádek zeshora, je tam jedno slovo Mar**dum, nevíte někdo co to znamená? dik...

sarienne

(evush, 15. 5. 2006 12:51)

posli mi zpracovaný otazky na mail ve wordu pls na evushka@seznam.cz nez je lipnes sem, diky. Vus

Otázky ke zkoušce

(Sarienne, 13. 5. 2006 3:07)

Určitě si budu zpracovávat otázky, takže bych je sem pak taky vyvěsila. Počítám tak v úterý nebo ve středu. Tak se zatím pilně učte:)