Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regionální a multicipální ekonomika

22. 3. 2006

REGIONÁLNÍ A MUNICIPÁLNÍ EKONOMIE

 

· Regionální ekonomie je součástí regionalistiky-věda o všech aspektech území, všechny možné stránky(sociokulturní aspekty, ekonomie….)

· Regionalistika řeší také infrastrukturu-vše zkoumá v důsledku ochrany životního prostředí(trvale udržitelný rozvoj)

· Regionální ekonomie-zkoumá ekonomické jevy v prostředí(ceny a jejich dopady na regiony, podnikání)

 

HISTORIE:

· počátky na začátku 20. století-promítnutí ekonomických vztahů v prostoru(určování ceny pozemků -tehdy)

· 20.léta-ekonomické prvky se promítají do územního plánování(bydlení, infrastruktury)

30.léta-velký rozmach-světová hospodářská krize-nutnost zkoumání všech možných jevů-začíná se objevovat municipální ekonomie -ekonomie hlavních měst či malých území-40. léta(fungování měst) od té doby rozvoj-urbanizace

· po 2.sv.v.se reg. ekonom.pol. začala zaměřovat i na velké územní celky (zaostalá území)

· v 50.letech rychlé tempo urbanizace a prostorové expanze velkých měst-problémy ekonomického rázu

· v 60.letech rozvoj reg. ekonomie,70.léta obohacení reg. ekonomie,zejména aplikací řady obecně ekonomických modelů,v oblasti fungování měst

80.léta -regionální plánování u nás do 95.žádné plánování až pak

 

Regionální ekonomie-vymezené území s právní subjektivitou a zde se odehrávají ekonom.vztahy-úroveň veřejné správy(problém dané oblasti)

 

Na nejnižší úrovni -Svazky obcí(mikroregiony)

-důležitost kvůli čerpání dotací jen pro svazky obcí(cyklostezska atd.)

-toto účelové sdružení je dobré, ale mohlo by se využít ještě více-transformace za účelem maximalizace zdrojů a maximální efektivnosti

 

· dnes je jich celá řada a někdy více obcí ve více svazcích-problém ve veřejné správě,ale je to dobrovolné

· mohou se sdružovat i kraje,ale ty už ani nechtějí-vyjímkou jsou Regiony soudržnosti

· ty nebyly tak dobrovolné, aby byly shodné s evropskými regiony NUTS II

· Asociace krajů-administrativní orgán,který pomáhá rozvoji všech krajů, uvnitř hejtman

· Prostorové stránky obecných ekonom. jevů-jaký dopad mají obecné ekonom.jevy na určité území (nezaměstnanost, průměrné mzdy,HDP výkonnost zkoumaného území) HDP, zahraniční obchod apod. těžké zkoumat

každý kraj, za republiku ano, ale ne kraj

Ochrana životního prostředí-EJA- vliv staveb na životní prostředí,SEA-vliv koncepce na životní prostředí, dáno legislativou

Trvale udržitelný rozvoj-3 pilíře(ekonomický, sociální,enviromentální)-myšlenka dobrá, ale nějak to je jinak na…

PRAKTICKÉ ČLENĚNÍ REGIONÁLNÍ EKONOMIE

 

a)ekonomika soukromého sektoru

b)ekonomika veřejného sektoru

to jak se chová a hospodaří veřejná správa

 

· stavby, služby které pak uspokojí potřeby obyvatel

tak jak se to hodí—EK. V.S. (doprava)

 

Veřejný sektor je financován ze státního rozpočtu

S.S.-ze soukromých zdrojů

 

S.S.-hospodaří jak chce

V.S.-daná pravidla(většinou neefektivní)

 

S.S.zvýšení platů, zisk- motivace

V.S.-služba jiným občanům

 

S.S.-cíl-zvyšování zisku, udržet se na trhu

V.S.-cíl-aby to všechno fungovalo

 

 

TEORIE REGIONÁLNÍ EKONOMIE

 

 

Zkoumá jak ekonomické jevy ovlivňují prostředí,působí zde mnoho faktorů-dost abstraktní a zkreslená teorie-vždy je to aplikace ekonom.teorie na daný problém na celkové ekonom.teorie(Příklad:ČECHY,MORAVA-princip,který funguje v OSTRAVĚ nebude fungovat v PRAZE) je to dáno tradicí, náboženství,vzdělání obyvatelstva,

,skladbou obyvatelstva a historií,charakterem území(dostupnost,mobilita,prostorové bariéry,dopravní dostupnost)

 

nyní 14krajů-v hraničních oblastech mezi kraji jsou také prostorové bariéry-nehledělo se na vazby mezi bývalými kraji

stát má vytipovány hospodářsky slabé regiony-jsou velice dotovány – dalo se spoustu peněz velkým firmám aby nekrachovaly a nezvýšila se nezaměstnanost-stejně krachly-nikdo nezkoumal proč se jim nedaří

-zkoumá se také daňová ekonomika

 

 

NEOKLASICKÁ MIKROEKONOMICKÁ TEORIE:

 

Charakteristikou je mikroekonomický přístup(nabídka+poptávka na trhu,chování firem a spotřebitele,teorie hodnoty-náklady,mezní užitek),normativní přístup(vše směřuje k tržní rovnováze),lokalizace hospodářských subjektů(práce,bydlení,doprava,prostředí,infrastruktura-lidé,firmy-lukrativní místa,záleží na co se specializuje, kvalifikace občanů)

-po věcné stránce se zabývá regionálními disparitami(rozdílů)a jejich řešením-jak se celkově vyvíjí HDP-statistický úřad,to převádí na kraje a to je nejmenší jednotka

DOWN metoda-podle příslušníků se přepočítává na kraje

 

-ČSÚ to regionální HDP zpřesňuje- HDP se také přepočítává:

1) Na pracovníka:tento ukazatel- produktivita práce-to nám řekne víc než celkové HDP

2) Na obyvatele:to nám řekne, jaká je úroveň obyvatel

 

PŘÍČINY: jsou různé,za hlavní příčiny region.disparity jsou výrobní faktory(práce,půda,kapitál)

· Práce-množství,kvalifikace,uplatnění

· Kapitál-instituce velkých firem

 

Disparity je nutno řešit(ty špatné-nezaměstnanost….)nebo ty dobré využít

v počátku se regionalistika zabývá problémem a jeho řešení-jedno se vyřešilo druhé se objevilo-tak se to začalo soustředit na hospodářský růst

Soustředěné na tahouny aby ty co produkují hodně produkovali ještě víc a tak s sebou nahoru vytáhla to spádové území(např.KOFOLA-soustředí se na ní pozornost-zaměstnává lidi,firmy apod.a tím vytáhne celý region

Nyní se to zaměřuje na to aby bylo využito oboje,jak řešení jednotlivých problémů

 

 

KEYNESIÁNSKÁ TEORIE:

(makroekonomický přístup)

Následuje za neoklasickou,reaguje na hospodářskou krizi-neviditelná ruka trhu-ne vše vyřeší sama-nutný zásah státu:

1) úroková míra-ovlivňování půjček

2) ovlivňování poptávky

 

prostorový koncept-pojmy :

 

a)základní sektor(městotvorná funkce): (B-basic)

prostředí regionu,obce-je, to ten sektor,který přivádí peníze od obyvatel,ne od regionu-zvyšuje množství peněz

 

b)obslužný sektor(městoobslužná funkce):(S-support)

uspokojuje potřeby mezi obyvateli,ale nepřináší nic navíc,rozdělí si mezi sebou (kadeřnictví atd.)

 

regionální důchod-T,důchod vzniklý v základním sektoru-B,důchod tvořený vedlejším sektorem-S

 

bohatství regionu T=B+S T/B

 

-tento přístup je MAKROEKONOMICKY na rozdíl od NEOKLAS.

 

-HDP-spotřeba,státní výdaje,firmy,export,vývoz

 

Y=C+G+I+X-M  Y-reg. důchod,C-reg.výdaje na spotřebu,I-reg. výdaje na

Investice,G-vládní výdaje v reg.,X-reg.export,M-reg.import

 

 

Rozdíly:

 

NEOKLAS: KEYNES:

Mikroekonomický přístup makroekonomický přístup

trh vše vyřeší nutný zásah státu

řeší disparity  sektor S,B

 

 

CHOVÁNÍ NABÍDKY A POPTÁVKY:

 

 

viz.skripta

 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ EKONOMIKY

 

3 hlediska:

 

a)z vlastních vztahů(soukromé)

b)struktura odvětví (veřejné)

c)prostorové hledisko

 

-bavíme se o prostorových jednotkách-nahromadění osob a ekonom.aktivit

na určitém místě

-město (části obce-Dub a Malý Dub,Starý Dub…)

-je to kvůli automobilové dopravě

-základní prostorová jednotka(Stavení-je jedno jestli je to 1 nebo 5 baráků)

tyto jednotky tvoří OBEC(právní subjektivita,majetek,obyvatelstvo,ekonom.aktivita)

 

OBEC:je obecný pojem pro vesnice i města

charakteristiky města(větší počet 300 obyvatel, hustší zástavba,která je soustředěná,

rozvinutí služby,vyšší budovy,veřejné osvětlení)

parametry zeleně,školy, nemocnice….)

vede kroniku

 

Struktura obce:

-území,obyvatelstvo,právní subjektivita,majetek-aby fungovalo-institucionální uspořádání(orgány):

· Starosta,zastupitelstvo,rada

Zastupitelstvo:-volí radu,starostu,místostarostu

-nejvyšší orgán obce

-schází se podle velikosti obce a je to vždy veřejné

 

Rada:-neveřejné zasedání

-spolu se zastupitelstvem je rozhodující orgán

Posloupnost lokálního procesu:

· 1.fráze-zmapování podmínek a alternativ

-informační(Czechinvest-vládní agentura,úřad práce,Státní úřad

· 2.fáze-rozhodovací

-odvíjí se od předmětu činnosti a produkce

-úvahy racionální,kulturní,tradiční a produkce

-minimalizace nákladů

 

 

 

 

 

 

 

SWOT ANALÝZA:

 

-vychází z ekonomického prostředí-většinou to využijí firmy

-z hlediska regionalistiky se používá v modefikované verzi zkoumaného

prostředí

 

 

 

silné stránky slabé stránky

na čem se dá stavět, nedostatečná prac.síla,

co je třeba nevybavenost

 

· Jsou to vnitřní předpoklady

příležitosti  hrozby

-dotace od EU -katastrofy

-vyliďňování oblasti

 

· Jsou to vnější předpoklady

-Vnější p. je nutno u regionalistiky modifikovat

-SWOT v regionalistice se běžně využívá

 

-Když shromáždí všechny informace musí to nějak shrnout-v tom také

pomáhá SWOT analýza – každý kvadrant se oznámkuje určitou váhou

-firma se podle toho rozhodne

 

a) FEKTORY PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ

(nezaměstnanost)

b) FAKTORY NEPŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ

( bydlení a služby…)

 

Subjekty:Domácnosti,firmy,stát,zahraničí

Centrální plánování-nejdůležiťejší stát-to plánuje školství apod.(za komunismu-střediskové obce –lokalizace vybavenosti)

(Po revoluci-zrušení krajů –nová struktura-14krajů-zásah státu –centrální)

(obec s rozšířenou působností-zásah státu –centr.)

 

Tržní ekonomika-nejdůležiťejší domácnosti a firmy-k lokalizaci využívají klasické informace a samy podle vlastního úsudku se rozhodují –regulace nepřímými nástroji

(územní plán)

 

Smíšená ekonomika-stát působí a jednotlivci se primárně rozhodují,stát to ovlivňuje například státními podniky –lokalizuje vlastní aktivity

 

Vliv zahraničí-odvíjí se to od systému(zavřená x otevřená ekonomika)-za komonistů-centralizace

 

 

TEORIE LOKALIZACE FIREM

 

 

viz.skripta

 

 

LOKALIZACE OBYVATELSTVA:

 

MIGRACE®proces prostorového přemisťování obyvatelstva a jeho výsledek

 

IMIGRACE®když se přesťehuji-lidé se stěhují z různých důvodů

 

1)KRÁTKODOBÁ DOČASNÁ MIGRACE

2)DLOUHODOBÁ TRVALÁ MIGRACE

 

Češi se neradi stěhují (tradice)®bojí se přerušení vztahů(sociální stres)

Migraci můžeme zkoumat teoreticky®je odvyslá od práce (stěhují se za prací)®2 regiony®se stejnou prac. sílou a platy®region A®více lidí do důchodu®snížení nabídky práce ®zvýšení platů®reg. B toho využije ®nebereme v úvahu dopravu®lidé z B půjdou pracovat do A®zvýšení nabídky ®snížení platů®A a B se nakonec vyrovnají

 

V PRAXI:

-problém dopravní dostupnosti, informovanost nedokonale administrativní hranice,geografické hranice,informace nedostupné, máme svojí hlavuÞnerozhodujeme se jen podle platu, v závěru musím rozhodnout jestli pro mě bude výhodnější pracovat jinde než v místě pobytuÞzda-li nemám víc za dojíždění, také sociální faktorÞpřetrhání vztahů

 

podle demografieÞvíce migrují mladšíÞnemají takové vazby a snadněji je přetrhají

-vzděláníÞvíce se stěhují vzdělaníÞlépe si seženou informace, lépe si to promyslí

-více se stěhují ženyÞza mužem (tradice) a muži jsou více vázáni na domov

2 prosperující území, 2 neprosperujícíÞvzdělaní a mladí z neprosperujících do prosperujícíchÞzměna preferencí-zde spíš migrace na menší vzdálenost

 

TEORIE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:

Funkce prostorových jednotek:

a)základní

b)obslužné

c)výrobní

d)turistické

e)lázeňská

f)obytná

 

 

TEORIE CENTRÁLNÍCH MÍST:

Zkoumá vztahy mezi centrálními místy a jejich zázemím

· CENTRÁLNÍ MÍSTAÞjednotky osídlení,které poskytují služby obyvatelstvu

· TRŽNÍ ZÓNA Þvzdálenost, kterou je obyvatelstvo ochotno dojíždět za určitou službouÞrůzné velikosti, při překročení hledají obyvatelé jiné místo, které je blíž

· PRAHOVÝ POČET OBYVATELSTVAÞminimální počet obyvatel,který je nezbytný pro to, aby daná služba byla efektivně zabezpečovánaÞkdyž počet klesne pod práhÞslužba bude nucena zavřít

Při této teorii je bráno v úvahu, že území je rodina,přírodní zdroje a obyvatelstvo je rozmístěno rovnoměrně a obyvatelé jsou individuální farmáři

PRODUKTY:a) nižšího řádu

b) vyššího řádu

 

VÝVOJ HIERARCHIE CENTRÁLNÍCH MÍST:

 

 

 

Obrázky viz. skripta

 

 

Pokud uvažujeme více služeb může 1 centrální místo přitáhnout další služby nebo vzniknou menší centrální místa, tam kde se tržní zóny stýkajíÞ zde potom budou poskytovány nižší služby(nižší prahový počet obyvatelstva, menší tržní zóna)Þopakem jsou vyšší služby

 

PRINCIPY HIERARCHIE CENTRÁLNÍCH MÍST:

1)tržní princip

2)dopravní princip

3)administrativní princip

TEORIE PÓLU ROZVOJE

vychází z toho, že ekonomický rozvoj je nerovnoměrný vzhledem k odvětvím i prostoru

 

 

1)pól rozvoje

2)pól růstu

ROZVOJÞzvyšování nebo změna kvalitativních charakteristik ekonomiky

RUSTÞzvyšování kvantitativních charakteristik ekonomik

PÓL ROZVOJE I RUSTUÞsoubor expandujících odvětví umístěných v urbanizované oblasti, které vyvolávají změny v ekonomických aktivitách lokalit v zóně svého vlivu

 

POLARIZACE:

a)technická

b)příjmová

c)psychologická

d)prostorová

 

PÓL ROZVOJEÞnastává po růstuÞzvyšování kvality a úrovně toho území (sport, kultura..)Þkvalitativní změny

 

PÓL RUSTUÞnejdříve růst Þ centrumÞmá potenciál aby regionu kolem sebe zajistil růst (např. Škodovka) a využívá dodávek z toho územíÞkvantitativní změna (zlepšení)Þlidé mají více peněz, změna daně

 

 

REGIONALIZACE:

 

-Proces vymezování regionů.

1)seskupování(centralizace)

2)rozčleňování(decentralizace)

 

-území ČR je decentralizovánoÞkompetence mají města a města s rozšířenou působnostíÞsprávní hledisko

-Decentralizace ještě není úplná

-Kraje si mají rozvíjet svá území i když některé věci dělají sami obceÞSUBSIDIARITA

-periferní oblasti zůstávají krajemi opomenuta

 

REGION A JEHO VYMEZENÍ

a)subjektivní:na základě kriterii si každý může vymezit reg. (účelové vymezení)

b)objektivní:na základě přirozených kriterii (hory, lesy, řeky)

 

REGIONÞohraničení území jehož vymezení závisí na stanovených kriteriích za nějakým účelem

 

 

 

TYPY REGIONU:

1) Administrativní:vymezený za účelem výkonu veřejné správyÞjsou char.časovou stabilitouÞmají určeny volené, jmenované orgány

-beze zbytku pokrývají celou ČR

-platí určitá hierarchie(nadřízenost, podřízenost,skladebnost)

2) Účelové:vymezení podle problémů, které je nutno řešit (např.nezaměstnanost)

-je dobré využívat co nejmenší oblasti, ale pro celkový stát je lepší například větší území ,mají omezenou platnost a nemusí respektovat správní hranice

 

DALŠÍ TYPOLOGIE:

 

A)Homogení:spojuje je něco jednotného(např.průmysl)-nějaká jednotná charasteritika(chmelařská,vinné,konopí,) ,nebo mohou být členěni podle ekonomické úrovně(ROZVINUTÉ,ROZVOJOVÉ, ZAOSTALÉ)

 

B) HETEROGENÍ:na základě vztahů uvnitř regionuÞsociální,ekonomické apod. vazby jsou tak silné,že se tváří jako region

 

ADMINISTRATIVNÍ REGIONALIZACE:
 
VÝVOJ:

ČeskoslovenskoÞZemské zřízení a na SlovenskuÞŽupní zřízení

-Země se členily na okresy a obceÞ1928 byla zrušena Slezská zeměÞMoravskoslezská země

-Změna po válceÞvznik NÁRODNÍCH VÝBORU na všech stupních(krajské, obecní,atd.)

1949Þzrušeny zeměÞ13 krajů+Pn,179 okresů

1960Þ7krajů+Praha, 75okresů(+ jako před rokem 2000)Þzahájen proces slučování obcí 4500

1990Þzrušeny krajské národní výboryÞokresní na okresní úřady(73)

1993ÞČR,uspořádání zůstalo

1997Þ14vyšších VUSC(vyšší územně samospr. celků)

2000ÞVÚSCÞvznikly kraje: STŘEDOČESKÝ
 
JIHOČESKÝ
  PLZEŇSKÝ

KARLOVARSKÝ

USTECKÝ

LIBERECKÝ

KRÁLOVÉHRADECKÝ

PARDUBICKÝ

VYSOČINA

JIHOMORAVSKÝ

OLOMOUCKÝ

ZLÍNSKÝ

MORAVSKO-SLEZSKÝ

 

31.12.2001Þzanikly okresní úřadyÞokresy stále fungují jako statistické jednotky

-máme kraje, obce s rozšířenou působností(205),obce

-účelové regiony se nejčastěji vymezují jako hospodářské regiony a podle životního prostředí

-ZVLÁŠTNÍ HOSPODÁŘSKÉ ZÓNY(průmyslové zóny)Þmají specifické podmínky na rozdíl od ostatního(vybavenost je nadstandartní, finanční důvodyÞdaňové prázdniny,zvýhodněné úvěry, státní podporaÞadministrativní účely, jsou to průmyslové oblasti,bezcelní zóny,vědecko-technické parky,podnikatelské inkubátory(tech. věd. parkyÞspojení výzkumu spojeno s využitím v praxi)

(podnikatelské inkubátoryÞvytvoří podmínky pro realizaci mého nápaduÞale ne penízeÞdá místo, vybavení, daňové výhody…..Þpředpokládá se,že pak odejdu a uvolním místo pro jinéÞu nás ještě moc nefunguje)

PPP projektÞspolupráce veřejného a soukromého sektoru

-Národní parky, ochranná pásma,CHKOÞregiony vymezené životním prostředí(NATURA 95Þchráněná oblast živočichů

 

1)EUROREGIONY

2)MIKROREGIONY

3)REGIONY NUTS

 

EUROREGIONY-svazky obcí vykazující charakteristiku toho ,že se sdružují přes hraniceÞLabe,Misa(něm.+pol.),šumava,Egrenzis,Krušné hory ,Glaceuzis(s pol.)

Þnemají právní subjektivituÞsdružení obcí a krajů

 

 

MIKROREGIONYÞobce se dohodnou, že vytvoří mikroregionÞzdruží se za nějakým účelem(kanalizace,autobusy,rekreace) Þcharakteristické Þnemají jednotnou velikost,počet je různý,1 obec může být ve více regionechÞmůže být v mikroregionu, administrativní hranice

Þúčelem jsou penízeÞdostanou dotace

Þnepokrývají celé území státu

Þdobrovolné svazky

-dělají si shromáždění mikroregionůÞsdružení se na něčem dohodne a pak to musí schválit obě nebo více zastupitelstev,které patří do mikroregionu

 

NUTSÞjednotky teritoriální statistiky(pro potřeby EUROSTATU)

 

NUTS I. ČR

NUTS II. regiony soudržnosti

NUTS III. kraje

NUTS IV. okresy

NUTS V. obce

 

NUTS II.Þstřední Čechy(kraj středočeský)

Jihozápad(plzeňský,jihočeský)

Severozápad(Karlovarský,Ústecký)

Severovýchod(Pardubický,Liberecký,Královehradecký)

Jihovýchod(Vysočina,Jihomoravský)

Střední Morava(Olomoucký,Zlínský)

Moravsko-Slezský(Moravsko-Slezský)

Praha

 

-všechny regiony mají své operační programy ale řídit to musí státní orgánÞv rámci NUTS byly zřízeny orgány ,které budou řídit ten operační program

 

 

VYMEZENÍ REGIONŮ:

 

-je vymezen za nějakým účelem a potom jsou stanovena kritéria ,která podložíme daty

-když nejsou data Þanalýza,průzkum nebo expertní odhad (většinou místní experti ,lidé z oboru)Þz místních expertů je akční skupina místní Þkdyž se na tom plánu podílejí lépe se jim ten plán také realizuje

 

kritéria:

a)statické-např. rozloha,počet obyvatel(mění se pomalu)

b)dynamické-mění se rychle v čase(nezaměstnanost)

-když se reg. vymezují podle těchto kritériíÞmusí se častěji

vyhodnocovat(1 rok)

 

1)BODOVÁ METODA:

-všechny kritéria se převádí na body a ty se pak sečtou a vyhodnotí

-vezme se např. míra nezaměstnanosti každému intervalu přidělíme bod

 

MULTIKRITERIÁLNÍ VYMEZENÍ:

-určení se musí zjednodušitÞproto je to bodová metoda

-potom máme bodovou strukturu-součtem bodů vymezujem např. jak je na tom ten regionÞurčí se intervaly a k nim body Þu všech kritérií to musí být stejný(nejhoršíÞnejvíce bodůÞmusí být u všech kritérií)

-např. nulová mzda a určíme intervaly a body Þbody všech kritérií sečteme a máme výsledekÞné každé kritérium má stejnou váhuÞhospodářsky slabé oblasti

 

vymezení funkčních regionů

 

toková analýza

gravitační analýza-teoretické toky

 

 

REGIONALISMUS:

 

-proces vedoucí k dosažení co největší efektivnosti veřejné zprávy

-zajištění funkčnosti veřejné zprávy

 

PRIMÁRNÍ-území nikoho a zakládají kulturyÞvytvoření jazyku a kultury

 

SEKUNDÁRNÍ-to je když už to území funguje ale roste úroveň……je snaha dát tomu řádÞobjevuje se veřejná správa

 

ÚSTAVNÍ- vše se to zakotví v ústavě

 

Regionální struktura ČR:

 

Dva základní makroregionyÞČechy a MoravaÞpolynodální

ß monodální

Praha-metropole mezinárodního významu

Brno-regionální metropole I. řádu

Ostrava- regionální metropole II. řádu

Plzeň-mezoregionální centrum I. řádu

Krajská města bez Jihlavy- mezoregionální centrum II. řádu

Výrazná mikroregionální centra-např.Mladá Boleslav,Kolín

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Písemka z 28.3.2006

(Jirka, 29. 3. 2006 22:18)

8 nejdůležitějších otázek z 10
1/Jak ovlivňuje proces rozhodování o lokalizaci stát v prostředí tržní ekonomiky
2/Jmenujte tři faktory lokalizace firem
3/Co jsou to ubiktivní suroviny
4/pól rozvoje a pól růstu ?
5/Kolik je v ČR obci s rozšířenou působností(205obcí)
6/Základní obory regionalistiky
7/Čím se zabývá regionální ekonomie
8/Charakterizujte bodově neoklasickou teorii prostorové ekonomie